Hotărârea nr. 171/2013

hotarirea 171 - 27 iunie 2013 - modificare stat de functii aparat primar

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 171

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 iunie 2013, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 21574 din 19.06.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.94/2011, așa cum a mai fost modificat prin hotărâri ale Consiliului Local, prin transformarea unor posturi ca urmare a promovării în grad profesional, precum și raportul de rectificare nr. 22152 din 26.06.2013;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice;

în baza art.36, alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. (1) începând cu data de 01.07.2013, se modifică statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, prin transformarea unor posturi, după cum urmează:

 • A. promovare în grad profesional'.

  Nr.crt.

  Compartimentul/Serviciu

  Funcția publica

  Nr. Posturi

  actuala

  pe care a promovat

  1.

  Serviciul Cadastru, Agricultură și Registrul Agricol

  inspector, cl. 1, grad principal

  inspector, cl. 1, grad superior

  1

  2.

  Serviciul Evidență și Gestiune Patrimoniu;

  Inspector, cl. 1, grad asistent

  Inspector, cl. 1, grad principal

  1

  3.

  Serviciul Juridic,Executări Silite;

  Inspector, cl. 1, grad principal

  Inspector, cl. 1, grad superior

  1

  5.

  Serviciul Persoane Fizice

  Inspector, cl. 1, grad principal

  Inspector, cl. 1, grad superior

  2

  6.

  Serviciul Persoane Fizice

  Inspector, cl. 1, grad asistent

  Inspector, cl. 1, grad principal

  1

  7.

  Serviciul înregistrări fiscale, Operatori Ghișeu

  Inspector, cl. 1, grad principal

  Inspector, cl. 1, grad superior

  1

  8.

  Serviciul Evidența Persoanelor

  Inspector, cl. 1, grad principal

  Inspector, cl. 1, grad superior

  2

  9.

  Biroul Stare Civilă

  Inspector, cl. 1, grad asistent

  Inspector, cl. 1, grad principal

  1

  10.

  Biroul Stare Civilă

  Inspector, cl. 1, grad principal

  Inspector, cl. 1, grad superior

  1

 • B. promovare în clasă de nivel superior celei deținute - funcționari publici:

  Nr.crt.

  Compartimentul/Serviciu

  Funcția publică

  Nr. Posturi

  actuala

  pe care a promovat

  1.

  Compartiment Arhivă și Gestionare Documente

  referent, cl.lil, grad superior

  inspector, cl. 1, grad asistent

  1

  2.

  Compartiment Registratură Urbanism

  referent, cl.lll, grad asistent

  inspector, cl. 1, grad asistent

  1

  3.

  Serviciul Corp Control Primar Inspectori Zonali

  referent, cl.lll, grad superior

  inspector, cl. I, grad asistent

  1

 • C. promovare în grad profesional- personal contractual:

 • a) transformarea postului de inspector de specialitate gradul II din cadrul Serviciului Sport, Cultura, Mass-Media în postul de inspector de specialitate gradul I;

 • b) transformarea postului de Asistent Medical generalist din cadrul Serviciului Public Crese, Creșa Ostroveni III în postul de Asistent Medical principal.

(2) Consecință a prevederilor alin. (1) se aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Resurse Umane.

Râmnicu Vâlcea, 27 iunie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RM. VALCEA PRIMĂRIA RM. VALCEA


la H.C.L. nr.- .       :,^i

* Anexa nr.2-__din


STAT DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Șl AL DIRECȚIEI DE EVIDENȚA


Nr. crt.

STRUCTURA

0

1

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ


Funcția publică

de conducere

de execuție/nivel ul de saializare ptr. funcțiile de conducerețgradu I)

4


in


o St -o <c îl

Nivel studii

—------— ■ - —

Funcția contractuală

i Grad sau treanp profesionala^

Nivel de salarizare^! pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție

s

$

10

11

13

.. H

15


3

1

PRIMAR

S

1

2

VICEPR1MAR

S

1

3

V1CEPRIMAR

s

1


4

S

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

s

1

5

SECRETAR MUNICIPIU

II

85

Ș

1

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE, JURIDIC, CONTENCIOS__                                      23

6

Director Executiv

II

80

S

1

SERVICIU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ SI REGLEMENTARI                                            3

7

Sef serviciu

II

I

76

S

1

8

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

S

1

9

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

1

10

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

11

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

S

1

12

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

S

1

1

13

CONS. JURIDIC

I

Debutant

24

S

1

14

CONSILIER

I

Principal

39

S

1

COMPARTIMENT APLICARE LEGEA NR. 10/2001                                                   3

15

INSPECTOR

I Principal

39

S                                                i

1

16

INSPECTOR

1 Debutant

24

hr                          . _            i . _

i

1

17

INSPECTOR

I Asistent

34

s                                                   i

I

1

COMPARTIMENT ARHIVĂ Șl GESTIONARE DOCUMENTE                                             3

18

CONSILIER

I

Asistent

34

S

1

19

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

’ 20

REFERENT

III

Asistent

15

M

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel Ce salarizare pentru funcțiile de conduce re(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nlvelul de salatizare ptr. funcțiile de conduce re (g radul)

de conducere

de execuție

0

7

...... ?

4

6

R

7

6

ic

11

ti

13

14

15

SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS                                        ________ 8

21

Șef Șerviciu

II

76

S

1

22

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

1

23

CONS. JURIDIC

1

Superior

50

S

1

24

CONS. JURIDIC

1

Asistent

34

S

1

25

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

26

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

1

27

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

1

28

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

s

1

DIRECȚIA RESURSE UMANE                           ______ 40

29

Director Executiv

II

80

S

1

BIROU RESURSE UMANE                                  .      ______ 7

30

Șef Birou

II

74

S

1

31

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

32

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

33

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

34

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

35

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

36

INSPECTOR

l

Asistent

34

s

1

SERVICIUL SPORT, CULTURĂ, MASS - MEDIA                                                   8

37

Șef Serviciu

II

74

S

1

38

INSP.SPEC.

1

38

s

1

39

REFERENT

IA

21

M

1

40

INSP.SPEC.

II

33

s

1

41

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

42

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

43

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

44

REFERENT

III

Superior

23

M

1

BIROUL ADMINISTRATIV, APROVIZIONARE                                                    U

45

Șef Birou

II

72

S

1

46

REFERENT

IA

21

M

1

47

REFERENT

I

17

M

1

48

ȘOFER

I

15

M

1

Nf. cit.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă । profesională 1            _ _

Nivel de salarizare pentru funcțiile de condueere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuțieAiivelul de salalîzare ptr. funcțiile de conducerețg radul)

de conducere

de execuție

0

1

3

&

10

11

12

13

14

15

49

ȘOFER

1

15

M

1

50

ȘOFER

1

15

M

1

51

ȘOFER

1

15

M

1

52

MUNCITOR CALIFICAT

1

15

M

1

53

ÎNGRIJITOR

12

G

1

54

ÎNGRIJITOR

12

G

1

55

ÎNGRIJITOR

12

G

1

56

ÎNGRIJITOR

12

G

1

57

ÎNGRIJITOR

12

G

1

58

îngrijitor

12

G

1

_________________ CONSILIER PENTRU PROBLEMELE ROMILOR                              ______ 1

r 59 }                ~            ~ ' I"            |                    ~ f ~ ~ I | i              TlNSP.SPEC. I II ! I 33~r S ț 1 î

___________________:________ BIROU INFORMATICĂ Șl CENTRUL PENTRU INFORMAREA CETĂȚENILOR______            6

60

Șef Birou

II

74

S

1

61

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

62

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

63

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

64

INSPECTOR

1

Superior

50

S .

1

65

CONSILIER

1

Asistent

34

S

1

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂȚII Șl CONTROL INTERN                       ______ 3

66

CONSILIER

I

Principat

39

S

1

67

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

68

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

BIROU AUDIT INTERN                                                             6

69

Șef Birou

II

74

S

1

70

AUDITOR

I

Superior

55

S

1

71

AUDITOR

1

Superior

55

S

1

72

AUDITOR

1

Superior

55

S

1

73

AUDITOR

1

Superior

55

S

1

74

AUDITOR

1

Principal

42

s

1

CABINET PRIMAR                                        __________ 4

75

CONSILIER | IA

48

S

1

76

CONSILIER i IA

48

S

1

77

CONSILIER | IA

48

S

1

78

CONSILIER | IA

48

s

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

r

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conduce re(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii 1

. -. ..

Total funcții

de conducere

de execuțiefoivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducerețgrad ui)

de conducere

de execuție

<2

1

2

3

9

10

t2

14

_______J5_______

DIRECȚIA PROGRAME EXTERNE                                                25

79

Director Executiv

II

80

S

1

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR                                                13

80

Șef Serviciu

II

76

S

1

81

CONSILIER

1

Debutant

24

S

1

82

CONSILIER

1

Principal

39

S

1

83

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

84

CONSILIER

1

Debutant

24

S

1

85

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

86

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

87

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

88

INSP.SPEC.

I

38

s

1

89

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

90

INSP.SPEC.

II

33

s

1

91

INSPECTOR

II

33

s

1

92

INSPECTOR

II

33

s

1

COMPARTIMENT PROIECTE , PROGRAME                                                 11

93

CONSILIER

1

Superior

50

s

1

94

CONSILIER

1

Principal

39

s

1

95

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

96

CONSILIER

1

Asistent

34

S

1

97

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

98

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

99

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

100

INSP.SPEC.

II

33

s

1

101

INSP.SPEC.

IA

48

s

1

102

INSP.SPEC.

I

38

s

1

103

INSPECTOR

II

33

s

1

DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ                                                  73

104

Director Executiv

II

80

s

1

I

105 !


Director Executiv

Adjunct

78


Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională 1_______

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerefgradul) ______

Clasă de salarizare

Nivel studii ________

Total funcții

de conducere

de execuțte/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducerețg radul)

de conducere

de execuție

J)

1

2

3

4

5

7

.s _

9

11]

11

’2

„o

M

ts

SERVICIUL PERSOANE JURIDICE                                                        10

106

Șef Serviciu

II

76

S

1

107

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

108

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

109

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

110

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

111

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

112

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

113

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

114

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

115

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

SERVICIUL PERSOANE FIZICE

116

Șef Serviciu

II

76

S

1

117

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

118

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

119

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

120

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

121

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

122

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

123

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

124

INSPECTOR

1

Asistent

34

s

1

125

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

126

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

127

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

128

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

129

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

130

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

131

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

SERVICIUL JURIDIC, EXECUTĂRI SILITE                                                         16

132

Șef Serviciu

II

76

S

1

133

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

134

CONS. JURIDIC

I

Superior

50

S

1

135

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

136

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE <

PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională [_______„

r . Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradui)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de sal a liza re pir. funcțiile de conducere(gradul>

de conducere

de execuție

a

î

2

3

■J

9

10

11

12

13

14

_____ îs__.___

137

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

138

REFERENT

III

Superior

23

M

1

139

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

140

REFERENT

III

Superior

23

M

1

141

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

142

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

143

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

144

CONS. JURIDIC

1

Principal

39

S

1

145

INSPECTOR

1

Asistent

34

S

1

146

INSPECTOR

1

Asistent

34

S

1

147

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL ÎNREGISTRĂRI FISCALE , OPERATORI GHIȘEU                                                14

148

Șef Serviciu

II

76

S

1

149

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

150

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

151

REFERENT

III

Superior

23

M

1

152

REFERENT

III

Superior

23

M

1

153

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

154

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

155

REFERENT

III

Superior

23

M

1

156

REFERENT

III

Superior

23

M

1

157

REFERENT

III

Superior

23

M

1

158

REFERENT

III

Superior

23

M

1

159

REFERENT

III

Superior

23

M

1

160

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

161

REFERENT

III

Superior

23

M

1

SERVICIUL CONTABILITATE Șl BUGET                                                      12

162

Șef Serviciu

II

76

S

1

163

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

164

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

165

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

166

CONSILIER

l

Superior

50

s

1

167

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

168

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

169

REFERENT

III

Superior

23

M

1

170

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

Nr. crt

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

(0 V) n

O

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională i_____

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerc(gradui)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuțieftiiveiul de salarizare ptr. funcțiile de conducerețgradulț

de conducere

de execuție

1

2

a

9

m

11

12

13

14

15

171

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

172

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

173

REFERENT

III

Superior

23

M

1

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV, REGISTRATURĂ                                               3

174

|                                              REFERENT

IA

21

M

1

175

ÎNGRIJITOR

12

G

1

176

. ARHIVAR

. .. j

13

M

1

DIRECȚIA EVIDENȚA PATRIMONIU, CADASTRU Șl SERVICII PUBLICE                              ________43

177

Director Executiv

II

80

S

1

178

Director Executiv

Adjunct

II

78

S

1

COMPARTIMENTUL DE TRANSPORT LOCAL                                               2

179

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

180

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

SERVICIUL CADASTRU, AGRICULTURĂ Șl REGISTRUL AGRICOL                         ,          .    ,    11

181

Șef Serviciu

II

76

S

1

182

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

183

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

184

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

185

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

186

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

187

REF. DE SPEC.

II

Principal

28

SSD

1

188

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

189

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

190

REFERENT

III

Superior

23

M

1

191

1NSP.SPEC.

1

38

S

1

SERVICIUL RELAȚII, ÎNDRUMARE ASOCIAȚII PROPRIETARI                                                9

192

Șef Serviciu'

II

76

S

1

193

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

194

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

195

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

196

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

197

REFERENT

III

Superior

23

M

1

198

REFERENT

III

Superior

23

M

1

Ne. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii w

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

I _

I

Itel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradui)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de saiallzare ptr.

funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

0

1

3

7

9

10

12

13

14

199

REFERENT

III

Superior

23

M

1

200

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

SERVICIUL EVIDENTĂ Șl GESTIUNE PATRIMONIU

10

201

Șef Serviciu

II

76

S

1

202

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

203

INSPECTOR

1

Superior

50

s

1

204

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

205

REFERENT

III

Superior

23

M

1

206

REFERENT

III

Superior

23

M

1

207

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

208

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

209

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

210

INSPECTOR

1

Principal

39

s

1

UNITATEA LOCALĂ DE MONITORIZARE                          _______ 4

211

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

212

CONSILIER

1

Debutant

24

S

1

213

CONSILIER

1

Asistent

34

s

1

214

CONSILIER

1

Principal

39

s

1

COMPARTIMENT CONTRACTE                            ________ 3

215

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

216

INSPECTOR

I

Pnncipal

39

S

1

217

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

COMPARTIMENTUL ENERGETIC                                     ______ 2

218

I INSPECTOR | I

Superior

50

S

]

1

219

L .

| INSPECTOR | I

Superior

50

S

1

ARHITECT ȘEF

1

220 |                                    ,

Arhitect Șef j           II           |      |

81 | S |                              |                         |              |                 I I I 1 . _

DIRECȚIA URBANISM

22

j

Director Executiv

'I..........T-

221                                    |

(I

80 S                      |                          |                                1

COMPARTIMENT AUTORIZARE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl REȚELE EDILITARE                                     10

222

CONSILIER

Superior

50

S

1

223

CONSILIER

ț

Superior

50

S

1

224

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

225

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

226

REF DE SPEC

II

Superior

39

SSD

1

Nr crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

r

1 Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/niveiul de salalizare ptr. funcțiile de conducerețgradul)

de conducere

de execuție

*

j

J

9

10

11

12

13

14

îs .

227

REF DE SPEC

II

Superior

39

SSD

1

F”228

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

229

INSPECTOR

l

Asistent

34

s

1

230

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

231

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

BIROUL PROIECTARE, DEZVOLTARE URBANĂ $1 G.I.S.                                                  6

232

Șef Birou

II

74

S

1

233

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

234

CONSILIER

I

Superior

50

S

1

235

CONSILIER

1

Superior

50

S

1

236

INSPECTOR

1

Principal

39

S

1

237

CONSILIER

1

Asistent

34

s

1

COMPARTIMENT REGISTRATURĂ URBANISM                   _________ 2

| 238

INSPECTOR

I

Debutant

24

S

1

i 239

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

COMPARTIMENT PENTRU INFORMAREA Șl CONSULTAREA PUBLICULUI ____________________ 3

240

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

241

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

242

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

DIRECȚIA DE INVESTIȚII Șl ACHIZIȚII PUBLICE                                                    24

243

Director Executiv

II

80

S

1

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE                            ____________ 9

244

Șef Serviciu

II

76

S

1

245

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

246

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

247

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

248

CONSILIER

l

Superior

50

s

1

249 ~

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

250

CONSILIER

I

Superior

50

s

1

251

REF. DE SPEC.

II

Superior

39

SSD

1

252

CONSILIER

I

Principal

39

S

1

COMPARTIMENT URMĂRIRE LUCRĂRI REPARAȚII             _____________ 3

253

CONSILIER

I

Superior

50

s l

1

254

CONSILIER

I

Superior

50

1

255

INSPECTOR

I

Principal

39

s I

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de        I

salarizare

Nivel studii ______

Funcția contractuală

1

1 Grad sau treaptă | profesională i_________

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conduceri gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducerefgradulț

de conducere

de execuție

.9 .. .

1

2

3

4

c

7

a

9

10

11

13

14

COMPARTIMENT VERIFICĂRI DOCUMENTAT» TEHNICO-ECONOMICE Șl DIRIGENȚIE DE ȘANTIER                               2

256

INSPECTOR

1

Superior

50 f S

1

257

INSPECTOR

1

Asistent

34 ! S

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE                            _________ 9

258

Șef Serviciu

II

76

S

1

259

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

260

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

261

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

262

CONS.JURIDIC

1

Asistent

34

S

1

263

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

264

INSPECTOR

1

Asistent

34

S

1

265

INSPECTOR

1

Asistent

34

S

1

266

INSPECTOR

1

Superior

50

S

1

SERVICIUL CORP CONTROL PRIMAR, INSPECTORI ZONALI                                              16

267

Șef Serviciu

II

76

S

1

268

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

269

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

270

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

271

INSPECTOR

l

Superior

50

s

1

272

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

273

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

274

CONS. JURIDIC

I

Principal

39

s

1

275

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

276

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

277

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

278

REFERENT

III

Superior

23

M

1

279

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

280

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

281

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

282

INSPECTOR

I

Asistent

34

s

1

COMPARTIMENTUL PENTRU SITUAT» DE URGENTĂ , SĂNĂTATE Șl SECURITATE ÎN MUNCĂ ________ 2

r 283 I

l             । REFERENT

III

Superior

23

M

1

284 |

| MUNCITOR j CALIFICAT

I

15

M

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională I_____________ _ .1

1                                                                                                                                  ' 1

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerefgradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/niveiul de safalizare ptr. funcțiile de conducerefgrad ul)

de conducere

de execuție

0

1

2

$

4

„5 ..

6

7

?

5

10

11

J2

11

15

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR                                            23

285

Director Executiv

II

80

S

1

BIROUL STARE CIVILĂ                                                            8

286

Șef Birou

il

74

S

1

287

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

288

REFERENT

III

Superior

23

M

1

289

REFERENT

III

Superior

23

M

1

290

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

291

INSPECTOR

■I

Principal

39

S

1

292

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

293

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR                                                    14

294

Șef Serviciu

II

76

S

1

295

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

296

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

297

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

298

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

299

INSPECTOR

I

Principal

39

s

1

300

INSPECTOR

I

Superior

50

s

1

301

REFERENT

III

Superior

23

M

1

302

INSPECTOR

I

Superior

50

S

1

303

INSPECTOR

I

Asistent

34

S

1

304

INSPECTOR

I

Principal

39

S

1

305

INSP.SPEC.

I

38

S

1

306

REFERENT

IA

21

M

1

307”

REFERENT

II

13

M

1

Nr. crt.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasă de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de conducerefsradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nlvefut de salalizare ptr. funcțiile de conducerefcradul)

de conducere

de execuție

1

2

3

4

5

6

7

8

9 .

1{!

11

12

13

15

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂfCABINETE MEDICALE Șl STOMATOLOGICE ȘCOLARE)                                Ș°

308-318

MEDIC PRIMAR

72

S

11

319-321

MEDIC SPECIALIST

62

s

3

322

MEDIC

53

s

1

323-326

DENTIST PRINCIPAL

45

SSD

4

327-358

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

33

359-365

ASISTENT MEDICAL

44.

PL

6

366

ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

42

M

1

367

MEDIATOR SANITAR

39

M

1

SERVICIUL PUBLIC "CREȘE"____________,                          _ r _ _ n________

368

SEF SERVICIU

II

74

S

1

369-370

MEDIC PRIMAR

72

S

2

371-377

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL SEF

50

PL

7

378-397

ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

46

PL

20

398-408

ASISTENT MEDICAL

44

PL

11

409

ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

12

PL

1

410

SORĂ' MEDICALĂ

39

M

1

411 - 44C

INFIRMIER

14

G

33

444-455

ÎNGRIJITOR

12

G

12

Nr. ort.

STRUCTURA

FUNCȚIA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Clasâ de salarizare

Nivel studii

Funcția contractuală

Grad sau treaptă profesională

Nivel de salarizare pentru funcțiile de cenducere(gradul)

Clasă de salarizare

Nivel studii

Total funcții

de conducere

de execuție/nivelul de salalizare ptr. funcțiile de conducere(gradul)

de conducere

de execuție

3

7

â

______a

10

11

12

13

456-462

SPĂLĂTOREASĂ

12

G

7

463

MUNCITOR CALIFICAT

II

12

M

1

NR. FUNCȚII LA CAPITOLUL SĂNĂTATE-UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT - COD 66.02

60

NR. FUNCȚII LA CAPITOLUL ASIGURĂRI Șl ASISTENȚĂ SOCIALĂ-CREȘE-COD 68.02

96

NR. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

3

ADMINISTRATOR PUBLIC

1

SECRETAR MUNICIPIU

1

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

31

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

230

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

17

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

2

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

39

din care la DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN PRIMĂRIE

307


DIRECȚIA RESURSE UMANE, Ec.Ioana BORLEA
PT.PRIMARUL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA V1CEPRIMAR Glgi Ion MATEI