Hotărârea nr. 170/2013

hotarirea 170 - 27 iunie 2013 - mandatare reprezentanti AGA SC ETA modificare organigrama

ROMÂNIA

Județul Vâlcea MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 170

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ETA S.A. Râmnicu Vâlcea pentru modificarea organigramei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 iunie 2013, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.21901 din 21.06.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A) la S.C. ETA S.A. să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.n) din Actul Constitutiv al societății, respectiv să «modifice organigrama și statul de funcții de la această societate»;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea nr.50/2013 Consiliul Local a mandatat reprezentanții săi în A.G.A. de la S.C. ETA S.A. să modifice organigrama și statul de funcții ale acesteia, cu un număr de 205 posturi; luând în considerare că, în urma analizării activității acestei societăți și a rezultatelor financiare ale acesteia pe primul semestru al anului, s-a constatat o majorare a cheltuielilor salariale față de aceeași perioadă a anului 2012, astfel încât, pentru încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2013 se impune diminuarea acestor cheltuieli prin reducerea numărului de personal;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 13/1998, prin care s-a înființat S.C. ETA S.A, cu acționar unic Consiliul Local și ținând cont de prevederile art.4.3, lit.n) din noul Act Constitutiv potrivit căreia Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște cu privire la aprobarea sau modificarea organigramei, a numărului de personal, precum și a statului de funcții numai în baza unui mandat special;

în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 11 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S C. ETA S.A., să îndeplinească atribuția prevăzută la art.4.3, lit.n) din Actul Constitutiv al societății, respectiv să «modifice organigrama și statul de funcții de la această societate», conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - S.C. ETA S.A. Râmnicu Vâlcea.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


  Eduard VIRLAN


  SECRETAR MUNICIPIU jurist Tțrfna MIHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 27 iunie 2013

ORGANIGRAMA S.C. ETAS.A.

-IUNIE 2013-


25

(inel. Secretara)CENTRU DE COSTURI 2

SERVICII FUNCȚIONALE CORDONATE DIRECT DE DIRECTORULGENERAL


CENTRU DE PROh

ITI

1

140

TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE


COMPARTIMENT AUDIT INTERN

2


MANAGER TRANSPORT ( PERSOANA DESEMNATA )

1


CENTRU DE PROFIT 2

6

SERVICIUL BLOCĂRI AUTO SI ACTIVITATEA DE RIDICĂRI AUTOVEH. ABANDONATE

HCL....../...si HCLSEE1 COLOANE 2

REVIZOR TEHNIC 1

IMPIEGAT MIȘCARE I


CONTROL TRAFIC

7CENTRUL PROFIT 3

SERVICIUL IIP.

2BUGETE SI EXECUȚIE BUGETARA CONTROL FINANCIAR DE C'-CCTH IM

1

COMPARTIMENT I.T       |


COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE APROVIZIONARE


SIGURA N[A CIRCULAȚIEI PROTECȚIA MUNCII -JISJ-MEDIILIFAZA)

1

5


COMPARTIMENT OPERATORI COMERCIALI

12


STUDIU DE PIAȚA FINANȚĂRI DIN FONDURI EUROPENE

1


COMPARTIMENT

IGIENIZARESTATII SI AUTOBUZE (FEMEI SERVICIU

9


TOTAL PERSONAL = 189

Din care: -TESA(ing.,maiștri,tehnici,econ.,contab.=26

- Personal direct productiv                 =142

- Personal auxiliar                       =21


(13,8%)

(75,1 %)

(11,1%)SC ETA SA

Str. Depozitelor nr.5, Cod 240050 Rm.Vâlcea CIF : RO10524177 Capital Social: 4.065.997,5 lei web : www.eta-bus.ro e-mail: ata@unet.ro

Tel: 0350 412490; 0350 412491 Fax : 0250 730951

Reg.com. J3 8/212/98

ANEXA Nr.

■IOTĂRĂREA CONSILIUL!

11Q.__-P2MSTAT DE FUNCȚII SC ETA SA RM VALCEA IUNIE 2013 SE APLICA CU IULIE 2013

Nr. crt

DENUMIRE

NIVELUL STUDIILOR

NR POSTURI

0

DIRECTOR GENERAL

SUPERIOARE / CONDUCERE

-1-post

SECRETARIAT

Studii medii/superioare

-1- post

I

CENTRU DE COSTURI 2 SERVICII FUNCȚIONALE COORDONATE DIRECT DE DIRECTORULUI GENERAL/24

2

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Studii superioare de specialitate

-2- posi

3

j

COMPARTIMENT JURIDIC /RESURSE UMANE /RELAȚII PUBLICE / 4

1

consilier juridic

inspector resurse umane

operator date -resurse umane

reiatii cu publicul

Superioare stiinte juridice              l

medii/specialitate

medii

Medii/ superioare de specialitate

 • -1 post - Sef Resurse Umane / Juridic $ ons. uridic

-1-post

-1-post

 • -1 post reiatii publice

4

PSIHOLOG

Medii/ superioare

(cu timp parțial)

-1 post psiholog

5

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV(personal întreținere) 1/2

Administrator

Personal întreținere

Medii/Superioare

Necalificat

-1-post

-2-post

i

6

CONTROL TRAFIC

Studii medii

-7-posturi

7

i

l

1

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI/ PROTECȚIA MUNCII /PSI /MEDIU (PAZA) 1/5

]

1

! i

Subinginer/ Protecția muncii, PSI, Mediu

Studii superioare de scurta durata/studii de specialitate

-1-post

i

1

- Paznici

Studii medii / atestat

-5- posturi

8

STUDIU DE PIATA/FINANTARI DIN FONDURI EUROPENE /1

Economist

Studii superioare

-1-post

9

INGINER SEF /149

l l ]

Inginer sef

Studii superioare

-1-post

10

CENTRU DE PROFIT TRANSPORT PUBLIC DE PERSOANE 1/139

i

1-t

MANAGER DE TRANSPORT( persoana desemnata)

inginer/superioare de specialitate

-1-post

12

Sef coloana Revizor tehnic Impiegat mișcare

i f

13

SERVICIU TRANSPORT PUBLIC URBAN SI SUBURBAN( JUDEȚEAN) /85

Șoferi autobuze/ microbuze

Șoferi deservire

Studii medii/atestat

-85-posturi (-2 șoferi ce se vor pensiona)din care:

autobuze-38 bucăți microbuze-9 bucăți deservire-4 bucăți

14

COMPARTIMENT DISPECERAT/ DEPANĂRI 17

Dispeceri

Studii medii

-5-posturi

Depanatori

Studii

-2-posturi

15

ATELIER REPARAȚII AUTOBUZE SI MICROBUZE /21

Inginer auto

Studii superioare/inginer

-2-post

i__

Operator validatoare/service validatoare

Studii medii

-1-post

I

I

i

Mecanici Vopsitori auto Sudori Strungari Electrician Tinichigiu Electrician auto Spălătorii auto

Studii medii/specialitate

-20-posturi

I

I

f

16

COMPARTIMENT CONSUMURI SI

URMĂRIRE CONSUMURI /1

Inginer / Compartiment consumuri

Studii superioare

-1-posturi

Iv

i__________________________

COMPARTIMENT OPERATORI COMERCIALI Z12

I

i

Operatori comerciali

I ■

i

Studii medii

!-12-posturi i

I I

i i

l

i L

18

COMPARTIMENT IGIENIZARE STĂTU SI AUTOBUZE(FEMEI SERVICIU) / 9

Femei serviciu/ serviciu igienizare

Necalificati

-9-posturi

19

i

j

CENTRU DE PROFIT 2 SERVICIUL BLOCĂRI AUTO SI ACTIVITATE DE RIDICĂRI AUTOVEHICULE ABANDONATE HCL 258/2010 SI HCL 340/189/2012    1/5

Sef serviciu

Studii superioare

-1-posturi

Blocatori

Studii medii

-3-posturi

Șoferi

L

Ridicări auto

Studii medii

-3-posturi din care.

 • -1 post operator introducere date

 • -1 - șofer autoutilitara

-1- post blocator

I20

I

CENTRU DE PROFIT 3 SERVICIUL ITP/2

Service !TP

Studii superioare/atestat

-2- posturi

21

CONTABIL SEF /15

Studii economice, expert contabil

-1-posturi

i

22

i

CENTRUL DE COSTURI / DEPARTAMENT ECONOMIC 1/14

(23

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE 710

î ।

i ■ ■

i '

i___-

Sef serviciu economic Control financiar preventiv Casierie centrala Gestionari

Studii superioare

Studii superioare/economist

Studii medii

Studii medii

-1-post

-1-post

-2-posturi

-3-posturi

24

BUGETE SI EXECUȚIE BUGETARA/ CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE /1

i

Economist/compartiment bugete

Studii superioare/economist

!-1-post

|25

COMPARTIMENT IT

J________-

-..... ................. ■

Inginer informatica

Studii superioare specializarea informatica

-1-posturi

26

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE/ APROVIZIONARE 12

Achiziții publice

Aprovizionare

Studii superioare de specialitateStudii medii

-1- post

-1- post

Total posturi=189

DIRECTOR GENERAL :

ec. ROP