Hotărârea nr. 17/2013

Hotarirea 17 - 30 ianuarie 2013 - completare HCL 83 din 2010 regulament caini

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 17

pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 260/109/2012 referitoare la completarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân aflați pe teritoriul municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nn83/2010

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 2640 din 23.01.2013, întocmit de Direcția Administrării Domeniului Public, prin care se propune completarea art.14 din Regulamentul privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.83/2010, cu modificările și completările ulterioare prin introducerea unui nou alineat, alin. 32, care să reglementeze situația în care dacă sterilizarea se face de către un operator privat, iar instrumentarul, materialele de sterilizare și anestezie, medicamentele specifice și dotările sunt puse la dispoziția acestuia de către Direcția Administrării Domeniului Public, din suma de 50 de lei/animal se va reduce suma de 14,09 lei/animal;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

In temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică și se completează art.14 din Regulamentul privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.83/2010, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • I. alin.(2) se modifică și se completează și va avea următorul conținut:

”(2) Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Direcția Administrării Domeniului Public va încheia contracte cu persoanele menționate la alin.(1) pentru efectuarea activităților sanitar-veterinare, respectiv de evidență, supraveghere, asistență medicală veterinară, sterilizare și efectuarea unor acțiuni sanitar veterinare, prevăzute de legislația sanitar veterinară. Contractele vor fi încheiate cu respectarea prevederilor legale privind achiziția de bunuri și servicii; procedurile de achiziționare a serviciului vor fi îndeplinite de către Serviciul Achiziții Publice al Primăriei”.

 • II. după alineatul (31) se introduce un nou alineat, (32), care va avea următorul conținut:

 • ”(32) în situația în care sterilizarea se face de către un operator privat, iar instrumentarul, materialele de sterilizare și anestezie, medicamentele specifice și dotările sunt puse la dispoziție de către Direcția Administrării Domeniului Public se va reduce suma de 50 de lei/animal cu 14,09 lei/animal.”

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • - Direcției Administrării Domeniului Public.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU


  SECRETAR MUNICIPIU, jurist Țgfna MIHAKCU


Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013