Hotărârea nr. 169/2013

hotarirea 169 - 27 iunie 2013 - aprobare pret energie termica

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR. 169

privind aprobarea prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare către populație începând cu ’ data de 01.07.2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 iunie 2013, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 21751 din 20.06.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea începând cu data de 1 iulie 2013 a prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat destinată agenților economici la nivelul de 204,03 lei/Gcal, fără TVA, a prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației la nivelul de 253,0 lei/Gcal, inclusiv TVA, a prețului local al energiei termice facturată populației la nivelul de 147,19 lei/Gcal la care se adaugă TVA, conform anexei 1.4 din Contractul de Finanțare nr. 3986/LB/17 august 2011, iar diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației de 253,0 lei/Gcal inclusiv TVA și prețul de facturare al energiei termice către populație de 182,52 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 70,48 lei/Gcal, inclusiv TVA va fi asigurată din bugetul local al municipiului, începând cu data de 1 iulie 2013;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând cont de adresa nr. 13628/15.04.2013, prin care S.C. CET GOVORA S.A. a solicitat Consiliului Local, ca urmare a Deciziei ANRE nr. 264/29.01.2013 privind majorarea prețului de producere a energiei termice la valoarea de 107,81 lei/Gcal fără TVA și a Avizului ANRSC nr. 100483 din 05.04.2013 de modificare a tarifelor de transport și distribuție a energiei termice la valoarea de 27,19 lei/Gcal fără TVA, respectiv 69,03 lei/Gcal fără TVA, ajustarea prețului pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Râmnicu Vâlcea, prin majorarea acestuia la valoarea de 204,03 lei/Gcal, fără TVA; totodată, luând în considerare adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 1628/03.05.2013, prin care Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de beneficiar al proiectului ''Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”, a transmis raportul ad-hoc privind condiționalitatea de creștere a tarifelor conform Anexei nr. 1.4 la Contractul de Finanțare nr. 3986/LB/17.08.2011;

Respectându-se procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor art.8 din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică și ale Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, cu modificările și completările ulterioare;

în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr. 141/2010, privind actualizarea "Strategiei Locale de alimentare cu energie termică a municipiului Râmnicu Vâlcea’’ și a Hotărârii Consiliului Local nr. 366/2010 de aprobare a politicii tarifare referitoare la prețul local de referință (PLR) și a acordării subvenției din bugetul local pentru serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea, în perioada 2010-2031;

în baza art.36, alin.(2), lit.”d”, art.45, alin.(2) și art.115, lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 16 voturi “pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) începând cu data de 01.07.2013, se aprobă prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici la nivelul de 204,03 lei/Gcal, fără TVA, conform Deciziei A.N.R.E nr. 264/29.01.2013 și a Avizului ANRSCnr. 100483 din 05.04.2013.

  • (2) începând cu data de 1.07.2013, se aprobă prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populației la nivelul de 253,0 lei/Gcal, inclusiv TVA, conform Deciziei A.N.R.E nr. 264/29.01.2013 și a Avizului ANRSC nr. 100483 din 05.04.2013.

Art.2. începând cu data de 01.07.2013, se aprobă prețul local al energiei termice facturată populației la nivelul de 147,19 lei/Gcal, la care se adaugă TVA, conform anexei 1.4 din Contractul de Finanțare nr. 3986/LB/17.08. 2011. 1

Art.3. Diferența dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrată populației de 253,0 lei/Gcal, inclusiv TVA și prețul de facturare al energiei termice către populație de 182, 52 lei/Gcal inclusiv TVA, în cuantum de 70,48 lei/Gcal inclusiv TVA va fi asigurată, începând cu data de 01.07.2013, din bugetul local al municipiului.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Evidentă Patrimoniu, Cadastru, Servicii Publice;

  • - S.C. CET GOVORA S.A;

  • - Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,<Tn/ .     SECRETA&MUNtpiPfU,

Eduard VîRLAN                   jurist Tdma MIHAESCU

i* I \wm\ P J          tZ\

= 1«\ H

W^jMRâmnicu Vâlcea, 27 iunie 2013