Hotărârea nr. 168/2013

hotarirea 168 - 27 iunie 2013 - prelungire contract de asociere cu Vladria

ROMAN IA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu vâlcea

Consiliul Local

www.pritnariavl.ro


HOTĂRÂREA NR. 168

privind prelungirea contractului de asociere in participațiune cu S.C. Vladria S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 iunie 2013, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 21594 din 20.06.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune prelungirea, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv până la data de 01.07.2014, a contractului de asociere în participațiune a municipiului cu S.C. VLADRIA S.R.L., cu menținerea, în continuare, a clauzei referitoare la rezilierea acestuia, fără punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile, la data demarării lucrărilor pentru realizarea proiectului finanțat prin POR 2007-2013 "Modernizarea parcului Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea";

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.57/1999 s-a aprobat asocierea, pe o perioadă de 5 ani, a municipiului Râmnicu Vâlcea cu S.C. VLADRIA S.R.L. pentru desfășurarea unor activități de agrement, cu caracter sezonier, prin utilizarea de minimotociclete electrice în Parcul Zăvoi, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților; astfel, prin Hotărârile nr. 48/30.04.2004, 231/30.11.2006, 385/233/29 j 2.2008, 334/30.11.2010 și 306/155/2012, Consiliul Local a aprobat prelungirea asocierii până la data de 30.06.2013, în anumite condiții, printre care și posibilitatea rezilierii contractului din inițiativa municipiului, fără punerea în întârziere, sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile, în situația în care, prin realizarea proiectului finanțat prin POR 2007-2013 "Modernizarea parcului Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea", desfășurarea acestei activități nu va mai fi posibilă;

Având în vedere că procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de execuție lucrări la proiectul mai sus menționat a fost anulată și urmează a fi reluată și ținând seama de adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 16045/08.05.2013 prin care S C. VLADRIA S.R.L. a solicitat o nouă prelungire a contractului de asociere pentru o perioadă de 2 ani;

în baza art. 36, alin.(2), art 45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Contractul de asociere în participațiune a municipiului cu S C. VLADRIA S.R.L, aprobat prin art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 57/1999, având ca obiect desfășurarea activităților de agrement pentru copii, prin utilizarea de minimotociclete electrice în Parcul Zăvoi, se prelungește, prin act adițional, pentru o perioadă de 1 (un) an, respectiv de la data de 01.07.2013 până la 01.07.2014.

  • (2) Actul adițional la contract va cuprinde în mod obligatoriu clauza referitoare la rezilierea acestuia fără punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile, la data demarării lucrărilor pentru realizarea proiectului finanțat prin POR 2007-2013 - "Modernizarea parcului Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea".

  • Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului să semneze actul adițional la contractul de asociere încheiat în conformitate cu prevederile art.1.

  • Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - S C. VLADRIA S.R.L.