Hotărârea nr. 167/2013

hotarirea 167 - 27 iunie 2013 - modificare lista bunuri din domeniul public al municipiului concesionate catre SC APAVIL SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul localHOTĂRÂREA NR. 167 privind modificarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului concesionate S.C. APAVIL S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 iunie 2013, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.21787 din 21.06.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice prin care se propune modificarea listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, în sensul radierii bunului "Gazometru nr.1 extindere Stație Epurare”, având numărul de inventar DP01890 și valoarea de inventar 7.861,38 lei, precum și încheierea în acest sens a unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/2008 cu modificările ulterioare, având ca obiect modificarea listei bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2011 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Râmnicu Vâlcea către S.C. APAVIL S.A, precum și lista bunurilor din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate prin Contractul de delegare către acesta, în lista bunurilor fiind inclus și bunul "Gazometru nr.1 extindere Stație Epurare”;

Având în vedere adresa nr.19622 din 04.06.2013, prin care S.C. APAVIL S.A. a solicitat radierea gazometrului din lista bunurilor proprietate publică a municipiului aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, transmise spre folosință operatorului S.C. APAVIL S.A.;

în temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.241/2006 a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică lista bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea, aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către S.C. APAVIL S.A prin Contractul de delegare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, în sensul radierii bunului "Gazometru nr.1 extindere Stație Epurare", având numărul de inventar DP01890 și valoarea de inventar 7.861,38 lei.

Art2. Consecință a modificării listei bunurilor conform art. 1, se va încheia act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției de Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - S.C. APAVIL S.A;

  • - A.D.r’Apa Vâlcea”.