Hotărârea nr. 166/2013

hotarirea 166 - 27 iunie 2013 - trecere magazie in domeniul privat pt demolare

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local

a-'vvvv. p riinariavl.ro


HOTĂRÂREA NR. 166 privind trecerea unui imobil - construcție din domeniul public în domeniul privat al municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 iunie 2013, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 21606 din 20.06.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea demolării, a imobilului - construcție « magazie », aparținând Școlii cu clasele l-IV nr. 12 Căzănești, în suprafață construită de 32,38 m.p și o valoare de 4806,12 lei;

Având în vedere că prin adresa înregistrată la Primăria municipiului sub nr.21167/17.06.2013, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 4 în calitate de administrator al clădirilor aparținând Școlii cu clasele l-IV nr 12 Căzănești, a solicitat luarea măsurilor pentru dezafectarea magaziei descrisă mai sus, întrucât aceasta este degradată și prezintă un real pericol pentru siguranța elevilor preșcolari de la Grădinița cu Program Normal nr. 12 Căzănești și în urma analizării stării tehnice în care se prezintă acest imobil - construcție, a rezultat faptul că acestr imobil este impropriu pentru desfășurarea funcțiunii pentru care a fost construit, datorită uzurii și neintervenției la timp asupra elementelor degradate, astfel încât se impune desființarea lui;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale și ale art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.”c”, art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a imobilului - construcție « magazie », în suprafață construită de 32,38 m.p. și o valoare de 4806,12 lei, aparținând Școlii cu clasele l-IV nr. 12 Căzănești (poziția 994 din anexa 1 din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1362/2001, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 54/2008).

  • (2) Consecință a prevederilor art.1, se va modifica lista bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2007.

  • Art.2. Trecerea în domeniul privat al municipiului a imobilulului-construcție prevăzut la art.1 se face în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acesteia.

  • Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Urbanism;

  • - Școlii gimnaziale nr.4.


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toțpa MIHjă


Râmnicu Vâlcea, 27 iunie 2013