Hotărârea nr. 165/2013

hotarirea 165 - 27 iunie 2013 - prelungire termen PUZ Protectchim

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 165

privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Zonă „Imobil D+P+7E bulevardul Tudor Vladimirescu nr.24”, investitor S.C. Protectchim S.R.L.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 iunie 2013, la care participă 17 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 21437 din 19.06.2013, întocmit de Direcția Urbanism prin care se propune prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic de Zonă „Imobil D+P+7E bulevardul Tudor Vladimirescu nr.24”, investitor S.C, Protectchim S.R.L, cu 6 (șase) luni, cu respectarea condițiilor impuse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/225/2008;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/225/2008 s-a aprobat documentația de urbanism mai sus menționată, al cărei termen de valabilitate a fost stabilit prin hotărârea nr. 280/129/2012, până la data de 30 iunie 2013 și ținând cont de dificultățile economico-financiare cu care s-au confruntat societățile ca urmare a crizei, care a afectat atât piața imobiliară cât și activitatea de investiții în general, făcând astfel imposibilă demararea acestei investiții în termenul de valabilitate al documentației de urbanism;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Luând în considerare cererea nr. 19914 din 06.06.2013, prin care S.C. Protectchim S.R.L a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism mai sus menționate;

în temeiul prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit.c), art. 45, alin.(2), lit. e) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se prelungește termenul de valabilitate a documentației de urbanism Plan Urbanistic de Zonă „Imobil D+P+7E bulevardul Tudor Vladimirescu nr.24”, investitor S.C. Protectchim S.R.L, cu 6 (șase) luni, cu respectarea condițiilor impuse prin Hotărârea Consiliului Local nr. 377/225/2008.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunica în copie pentru a fi dusă la îndeplinire: - Direcției Urbanism;

  • - Consiliului Județean Vâlcea;

  • - S.C. Protectchim SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VÎRLANSECRETAR MUNICIPIU, jurist Tojțna MIH£Râmnicu Vâlcea, 27 iunie 2013