Hotărârea nr. 164/2013

hotarirea 164 - 25 iunie 2013 - transmitere spatiu Clubului Handbal Oltenia

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1P1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.164

privind transmiterea in folosință a unui spațiu pentru sediul Clubului „Handbal Club Oltenia”

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 25 iunie 2013, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.22073 din 25.06.2013 întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice prin care se propune transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul proprietate publică a municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în strada Grai Praporgescu nr.9 pentru sediul Asociației "Handbal Club Oltenia”, pe perioada funcționării acesteia;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.163 din 25 iunie 2013 s-a aprobat participarea municipiului la Asociația “Handbal Club Oltenia”, al cărei scop îl reprezintă descoperirea și îndrumarea tinerelor talente, promovarea și dezvoltarea activității sportive în domeniul handbalului feminin;

în temeiul prevederilor art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.30 din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și a sportului, cu modificările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.c), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se transmite în folosință gratuită către Asociația « Handbal Club Oltenia » a unui spațiu din imobilul proprietate publică a municipiului, situat în strada General Praporgescu nr.9, pentru sediul acesteia.

(2) Transmiterea în folosință gratuită a spațiului prevăzut la alin.(1) se face pe perioada funcționării Asociației «Handbal Club Oltenia».

Art.2. (1) Transmiterea în folosință a spațiului prevăzut la art.1 se face prin protocol de predare - primire.

(2) Se împuternicește Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea ca prin serviciile de specialitate să încheie și să semneze protocolul de predare -primire a spațiului menționat la art. 1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice; Direcției Economico - Financiare;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VÎRLAN

SECRETA&MUNICIPIU jurist TdfrrekMIHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 25 iunie 2013