Hotărârea nr. 163/2013

hotarirea 163 - 25 iunie 2013 - participare municipiu la Clubul Handbal Club Oltenia

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.163

privind participarea municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de asociat la Clubul „HANDBAL CLUB OLTENIA”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 25 iunie 2013, la care participă 19 consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.22037 din 25.06.2013, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări prin care se propune participarea municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de asociat la Clubul „Handbal Club Oltenia”, iar noua structură asociativă va fi formată din: Municipiul Râmnicu Vâlcea, SC Annabella Fabrica de Conserve Râureni SRL și SC Boromir IND SRL, al cărui sediu va fi în Râmnicu Vâlcea, strada Grai Praporgescu nr.9; de asemenea, se propune împuternicirea primarului municipiului să semneze Statutul Clubului Handbal Club Oltenia, adaptat cerințelor impuse de preluarea echipei de Handbal Oltchim și a palmaresului acesteia;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere informarea Clubului Sportiv Oltchim Râmnicu Vâlcea, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 21498 din 19.06.2013 prin care se aduce la cunoștință imposibilitatea continuării activității profesioniste de înaltă performanță din handbalul feminin românesc și European și ținând cont de dorința de a nu lăsa handbalul să dispară din municipiul și județul nostru și pentru continuarea tradiției în care peste 30 de ani am fost “Capitala handbalului feminin românesc”, cu atât mai mult cu cât prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.079/2006, s-a înființat în cadrul Colegiului Tehnic Energetic Râmnicu Vâlcea, Centrul Național de Excelență pentru handbal feminin;

în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și ale Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului;

în baza art. 38, alin. (2) și a art. 45, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă participarea municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de asociat la Clubul „Handbal Club Oltenia”.

Art.2. Consecință a prevederilor art.1, noua structură asociativă a Clubului „Handbal Club Oltenia” va fi formată din: Municipiul Râmnicu Vâlcea, SC Annabella Fabrica de Conserve Râureni SRL și SC Boromir IND SRL, iar sediul asociației va fi, de la data asocierii municipiului Râmnicu Vâlcea, în strada General Praporgescu nr.9.

Art.3. Asociația Handbal Club Oltenia în noua structură asociativă va prelua echipa de handbal feminin a Clubului Sportiv Oltchim, palmaresul acesteia, precum și locul în Liga Națională de handbal conform art9.1 lit.a) din Statutul Federației Române de Handbal. Preluarea se face liberă de orice sarcini, debite, obligații de orice natură, clubul care predă echipa va rămâne cu pasivul financiar acumulat până la data preluării. Preluarea echipei, a palmaresului și a locului acesteia în Liga Națională de Handbal se face în baza avizului Federației Române de Handbal, la solicitarea atât a Clubului Sportiv Oltchim care cedează echipa de handbal, cât și a Clubului Handbal Club Oltenia care preia echipa de handbal.

Art.4. (1) în noua structură asociativă patrimoniul de fondare al asociației este de 1.000 lei, din care participarea Municipiului este de 980 lei, participarea SC Annabella Fabrica de Conserve Râureni SRL este de 10 lei, iar participarea SC Boromir IND SRL este de 10 lei, ceea ce reprezintă participarea procentuală a celor trei asociați la activul patrimonial al Asociației și la dreptul de vot, respectiv: Municipiul Râmnicu Vâlcea - 98%; SC Annabella Fabrica de Conserve Râureni SRL - 1% și SC Boromir IND SRL - 1%.

  • (2) Participarea ulterioară a municipiului la patrimoniul Asociației se va face în baza prevederilor cu această destinație din bugetul local.

Art.5. Se împuternicește primarul municipiului să semneze Statutul Clubului Handbal Club Oltenia, adaptat cerințelor impuse de preluarea echipei de handbal Oltchim și a palmaresului acesteia.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

  • - Serviciului Cultură, Sport și Relații Mass-Media.