Hotărârea nr. 162/2013

hotarirea 162 - 20 iunie 2013 - modificare HCL 94 din 2013 asociere ALUN

ROMAN IA

Județul vâlcea

MUN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL

y

r > f n •x>’b

I St v


5        ■:

S..       ■’........ f^tegaBS

wwvv.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR. 162

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2013 referitoare la aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare - A.L.U.N.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară la data de 20 iunie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 21466 din 19.06.2013, întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări, prin care se propune modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2013 referitoare la aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare (A.L.U.N.);

Având în vedere raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Ținând seama de faptul că prin art.4 din hotărârea Consiliului Local nr. 94/2013, a fost împuternicit domnul Emilian Valentin FRÂNCU, primar al municipiului Râmnicu Vâlcea, să semneze documentele constitutive, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea și a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, în calitate de reprezentant al acestora în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare, iar prin Ordinul nr. 229 din 08.05.2013 emis de Prefectul județului Vâlcea s-a constatat suspendarea de drept a mandatului de primar al domnului Emilian Valentin Frâncu; de asemenea, având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2013 domnul Gigi Ion Matei - viceprimar al municipiului a fost desemnat să îndeplinească atribuțiile specifice funcței de primar;

în baza art.36, alin.(2), art.45, aîin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2013 referitoare la aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare, care va avea următorul conținut:

« Art.4. Se împuternicește viceprimarul municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Gigi Ion Matei, să semneze documentele constitutive, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea și a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, în calitate de reprezentant al acestora în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare”.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Primăriei orașului Cernavodă.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VÎRLAN

X'" ... .

r-l

UW,

SECRETAR MUNICIPIU, jurist tona MIHĂESCU

Ax

<< \

v'XRâmnicu Vâlcea, 20 iunie 2013