Hotărârea nr. 161/2013

hotarirea 161 - 20 iunie 2013 - rectificare buget reabilitare blocuri pe anul 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul localHOTĂRÂREA NR. 161

referitoare la rectificarea listei obiectivelor de investiții - 2013, finanțată conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 din bugetul «Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe»

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară la data de 20 iunie 2013, ia care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 31940 din 18.06.2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune modificarea anexei nr.2 - « Lista obiectivelor de investiții - conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 -reabilitare termică a blocurilor, pe anul 2013 », aprobată prin hotărârea nr. 85/2013, a cărei valoare totală rămâne la suma de 3.173.568,00 lei; modificările respective sunt doar în structură prin creșterea și reducerea nivelului cheltuielilor de construcții și montaj la unele obiective, ceea ce determină reducerea acestor cheltuieli cu 2.655 lei și majorarea altor cheltuieli cu aceeași sumă;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, ale Normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.540/2009 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se modifică anexa nr. 2 - Lista obiectivelor de investiții - conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 - reabilitare termică a blocurilor, pe anul 2013 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2013, a cărei valoare rămâne la cea aprobată prin hotărârea sus menționată, respectiv 3.173.568,00 lei.

(2) Modificările prevăzute la alin.(1) se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunica în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice.Râmnîcu Vâlcea, 20 iunie 2013

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII 2(fi3

conform OUG 18/2009 - Reabilitarea termica a blocurilor


*£/               lei RON

Nr.

W Ș'

HOBM4

Cheltuieli

1 Să ijfe s® s Șa fi 1

|g li [1 I! I| 1 îg «1

ța

(Și ijIJb frftaWNi

fgi

ext

#■<

•■■W ■ S ■ Q- ■■■■:■!

B

w

<sg,         •

shdinjcâ^s 11811

: • .ipcât - .

S-S

■iț

W

men w® j|

.            TOTAL \

6.596.822

6.596.822

3.325.513

3.173.568

:            0

0

0

J 561.628

2.611.940

1.155.249

1.456.691

0

0

din care C+M        -

5.812.577

■■ &O.W

3.295.614

3.000.649

0

b

0

561.628

2.439.021

982.330

; 1.4S6.691

0

■ 0

1;::      aaa ȘSS

s

Sg? b dlatj

ZksJO

n

i w 0.

l'o'

ș 0

t ■.' c.ZDouriindbpendente

• 0

■ "■■■’■■ ■■..b

i*5 J? w?

o

l'O

■.: fi417

■■■■r ..... „

6.447.822

'4 *    ■ '

iBWWsgt

s o

' ..viO

?.g-?Q

.:11

561.628

: 2462.940

1.456.691

ȘW

3,295.614

SBmW

2.439.021

iȘlsMW

o

1'0

i Cap.70.02.Locuințe,servicii si dezv.publ.

6.447.822

6.447.822

3.325.513

3.024.568

0

0

0

561.628

2.462.940

1.006.249

1.456.69-1

0

0

din care C+M

5.812.577

5.812.577

3.295.614

3.000.649

0

0

0

561.628

2.439.021

982.330

1.456.691

0

0

1

Reabilitare termica bloc 124

364.407

364.407

286.288

59.817

0

0

0

20.000

39.817

17.070

22.747

0

0

din care C+M

328.905

328.905

283.409

59.417

0

0

0

20.000

39.417

16.670

22.747

‘ *0

0

2

Reabilitare termica bloc D1-5

605.136

605.136

481.310

119.620

0

0

0

50.259

69.361

31.234

38.127

0

0

din care C+M

553.382

553.382

477.130

118.967

0

0

0

50.259

68.708

30.581

38.127

0

0

3

Reabilitare termica bloc D1-6

598.664

598.664

459.992

136.322

0

0

0

49.922

86.400

38.938

47.462

■ 0

0

din care C+M

550.902

550.902

455.979

135.522

0

0

0

49.922

85.600

38.138

47.462

0

0

4

Reabilitare termica bloc I

452.577

452.577

313.743

323.987

0

0

0

82.761

241.226

34.357

206.869

0

0

din care C+M

413.801

413.801

310.901

321.497

0

0

0

82.761

238.736

31.867

206.869

' 0

0

5

Reabilitare termica bloc31/A

597.692

597.692

125.018

468.005

0

0

0

70.000

398.005

146.573

251.432

0

0

din care C+M

502.864

502.864

123.772

464.805

0

0

0

70.000

394.805

143.373

251.432

0

0

6

Reabilitare termica bloc31/B

592.008

592.008

497.936

225.894

0

0

0

69.001

156.893

2.707

154.186

0

0

din care C+M

497.664

497.664

493.658

225.729

0

0

0

69.001

156.728

2.542

154.186

0

___0

7

Reabilitare termica bloc 31/C

595.971

595.971

446.382

306.601

0

0

0

80.363

226.238

25.331

200.907

0

__0

din care C+M

501.421

501.421

442.622

305.041

0

0

0

80.363

224.678

23.771

200.907,

0

0

8

Reabilitare termica blocSl3

700.285

700.285

203.511

588.811

0

0

0

64.322

524.489

202.886

321.603

0

___0

din care C+M

643.207

643.207

201.672

584.811

0

0

0

64.322

520.489

198.886

321.603

0

___0

9

Reabilitare termica blocS19

868.712

868.712

463

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

803.944

803.944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Reabilitare termica bloc S33/3

574.049

574.049

510.870

297.190

0

0

0

75.000

222.190

8.832

213.358

0

. 0

din care C+M

527.757

527.757

506.471

296.130

0

0

75.000

221.130

7.772

213.358

0

0

11

Reabilitare termica bloc 51A

37.780

37.780

0

37.780

0

0

0

0

37.780

37.780

0

0

__0

din care C+M

37.280

37.280

0

37.280

0

0

0

0

37.280

37.280          0

0

0

12

Reabilitare termica bloc 113

37.830

37.830

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0.

d: care C+M ______

37.145

37.145

0

37.145

_________2!

0

0

0

37.145

___ 37.145

0

0

____0_^

o

îWsow Iosmhi

13

Reabilitare termica bloc 129

37.830

37.830

0

din care C+M

37.325

37.325

0

14

Reabilitare termica bloc 130

37.830

37.830

0

din care C+M

37.300

37.300

0

15

Reabilitare termica bloc 131

37.830

37.830

0

din care C+M

37.300

37.300

0

16

Reabilitare termica bloc R4

37.830

37.830

0

din care C+M

37.220

37.220

0

17

Reabilitare termica bloc 5

37.830

37.830

0

din care C+M

36.790

36.790

0

18

Reabilitare termica blocC12

37.830

37.830

0

din care C+M

37.075

37.075

0

19

Reabilitare termica bloc A1

37.830

37.830

0

din care C+M

36.990

36.990

0

20

Reabilitare termica bloc R8bis

37.830

37.830

0

din care C+M

37.240

37.240

0

21

Reabilitare termica bloc H2

37.830

37.830

0

din care C+M

36.980

36.980

0

22

Reabilitare termica bloc S3

46.111

46.111

0

din care C+M

44.700

44.700

0

23

Reabilitare termica bloc 22 Decembrie

0

0

0

din care C+M

0

0

0

24

Reabilitare termica bloc 132

36.130

36.130

0

din care C+M

35.385

35.385

0

25

Reabilitare termica bloc S1

0

0

0

din care C+M

0                0

0

IWM

1

Reabilitare termica bioc51A

5.220

5.220

0

2

Reabilitare termica bloc 113

5.500

5.500

0

3

Reabilitare termica bloc 129

2.800

2.800

0

4

Reabilitare termica bloc 130

2.800

2.800

0

5

Reabilitare termica bloc 131

2.800

2.800

0

6

Reabilitare termica bloc R4

2.800

2.800

0

7

Reabilitare termica bloc 5

15.260

15.260

0

8

Reabilitare, termica blocC12

9.240

9.240

0

9

Reabilitare termica bloc A1

13.400

13.400

0

10

Reabilitare termica bloc R8bis

5.550

5.550

0

==■ ~ - £

S H8. jij ș a i i 1 1 B ■ |y ■ ti

Pi ue’lî--

tati

. J .

Ter

SBOJț 608

B

fiii h; •

5:^0;k:

HiK

ifiii

men PtF

■ j:-l

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0

37.325

0

0

0

0

37.325

37.325

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0

37.300

0

0

0

0

37.300

37.300

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0.

0

0

37.300

0

0

0

0

37.300

37.300

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0

37.220

0

0

0

0

37.220

37.220

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0

36.790

0

0

0

0

36.790

36.790

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0

37.075

0

0

0

0

37.075

37.075

0'

0

.0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

36.990

0

0

0

0

36.990

36.990

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

. 0

37.240

0

0

0

0

37.240

37.240

0

0

0

37.830

0

0

0

0

37.830

37.830

0

0

0

. 36.980

0

0

0

0

36.980

36.980

0

0

0

46.111

0

0

0

0

46.111

46.111

0

0

0

44.700

0

0

0

0

44.700

44.700

0

" 0

- 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.130

0

0

0

0

36.130

36.130

0

0

0

35.385

0

0

0

0

35.385

35.385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

'149jD00

' ' ■ n

5.220

0

0

0

0

5.220

5.220

0

ggsg

5.500

0

0

0

0

5.500

5.500

0

■ .0

2.800

0

0

0

0

2.800

2.800

0

2.800

0

0

0

0

2.800

2.800

0

^11

2.800

0

0

0

0

2.800

2.800

0

2.800

0

0

0

0

2.800

2.800

0

15.260

0

0

0

0

15.260

15.260

■o

9.240

0

0

0

0

9.240

9.240

0

13.400

0

0

0

0

13.400

13.400

0

®

18

5.550

0

0

0

0

5.550

5.550

0

gj

0

11

Reabilitare termica bloc H2

15.230

15.230

0

15.230

0

0

0

0

15.230

15.230

0

^0

12

Reabilitare termica bloc S3

45.000

45.000

0

45.000

0

0

0

0

45.000

45.000

0

13

Reabilitare termica bloc 22Decembrie

10.600

10.600

0

10.600

0

0

0

0

10.600

10.600

0

? "o

3'-:o

14

Reabilitare termica bloc 132

12.600

12.800

0

12.800

0

0

0

0

12.800

12.800

0

lio

15

Reabilitare termica bloc S1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PT.PRIMAR Viceprimar Gigi Ion MateiDirector invest,achiz,publice ing.Uviu Miftode

e. o ■


DIRECȚIA fNVESTITII-ACHIZIȚII PUBLICE.           .                                                               ' 1& 1

SERVICIUL INVESTIȚII PUBLICE                                                .Anexa nr^jâ HcLnr.l/.jT?^’ V *

. ■ lista 2013               ■

Anexa "Lucrări de reabilitare termica la blocurile din Rm.Valcea"                            

' ’      ’                        •                       ’                       ~ '"x,/

Nr.crt.

Nominalizațsa acWz. (fe - A

UM;

‘Cant.

Vatoffl^.

j Varoare.

PlaWctuate

bunurtii a 'altor cheltuieli

■■■■■ ■

■As'-propr.

NLsidată-'Suma

'deinvestltS ..     :

; r ■ ■                ..

0 ....

n ■

«■8®

«gs

TOTAL

1 155.249

561.628

1.456.691

3.173.568

din care C+M , •

982.330

t 561.628

1456,691

3.000.649

il DOTARI îriOgPENOENTE ;

MK*

o

< CONSOLiDARhTotal

ifât-W&LTSWț

W.00B.543

561628

3J024»S6S

Mi cHn care C+M

Cap.70.02.Locuințe, servicii si dezv.publ.

1.006.249

561.628

1.456.691

3.024.568

din care C+M

982.330

561.628

1456.691

3.000.649

1

Reabilitare termica bloc 124

17.070

20.000

22.747

59.817

din care C+M

16.670

20.000

22.747

59.417

2

Reabilitare termica blocD1-5

31.234

50.259

38.127

119.620

din care C+M

30.581

50.259

38.127

118.967

3

Reabilitare termica blocD1-6

38.938

49.922

47.462

136.322

din care C+M

38.138

49.922

47.462

135.522

4

Reabilitare termica bloc I

34.357

82.761

206.869

323.987

din care C+M

31.867

82.761

206.869

321497

5

• Reabilitare termica bloc31/A

146.573

70.000

251.432

468.005

din care C+M

143.373

70.000

251.432

464.805

6

Reabilitare termica bloc3l/B

2.707

69.001

154.186

225.894

din care C+M

2.542

69.001

154.186

225.729

7

Reabilitare termica bloc31/C

25.331

80.363

200.907

306.601

din care C+M

23.771

80.363

200.907

305.041

8

Reabilitare termica bloc S13

202.886

64.322

321.603

588.811

din care C+M

198.886

64,322

321603

584.811

9

Reabilitare termica blocS19

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

10

1 Reabilitare termica bloc S33/3

8.832

75.000

213.358

297.190

din care C+M

7.772

75.000

213.358

296.130

11

Reabilitare termica bloc51A

37.780

0

0

37.780

din care C+M

37.280

0

0

37.280

12

Reabilitare termica bloc 113

37.830

0

0

37.830

din care C+M

37.145

0

0

37.145

13

Reabilitare termica bloc 129

37.830

0

0

37.830

din care C+M

37.325

0

0

37.325

14

Reabilitare termica bloc 130

37.830

0

0

37.830

din care C+M

37.300

0

0

37.300

15

Reabilitare termica bloc 131

37.830

0

0

37.830

din care C+M

37.300

0

0

37.300

16

Reabilitare termica bloc R4

37.830

0

0

37.830

din care C+M

37.220

0

0

37.220

17

Reabilitare termica bloc 5

37.830

0

0

37.830

din care C+M

36.790

0

0

36.790

18

Reabilitare termica blocC12

37.830

0

0

37,830

din care C+M

37.075

0

0

37.075

19

Reabilitare termica bloc A1

37.830

0

0

37.830

din care C+M

36.990

0

0

36.990

20

Reabilitare termica bloc RSbis

37.830

0

0

37.830

din care C+M

37.240

0

0

37.240

21

Reabilitare termica bloc H2

37.830

0

0

37.830

'           din care C+M

36.980

0

0

36.980

22

Reabilitare termica bloc S3

46.111

0

0

46.111

din care C+M

44.700

0

0

44.700

23

îabilitare termica bloc 22 Decembrie

0

0

0

‘ 0

din care C+M

0

0

0

0

24

Reabilitare termica bloc 132

36.130

0

0

36,130

din care C+M

35.385

0

0

35.385

25

Reabilitare termica bloc S1

0

0

0

0

din care C+M

0|          0|            0

0

:Nrxrt

•Cânți

■ Valoare r

ySUmâ;

.'i                 1 !'

ș s ii        ■.■,# ■,■ *,■

b < -flota" d-i

9®W1

dumUMfer

NIl'lMisiri

mM

®&wW«

isimlwB

SUMUi

KS®»

W

1

Reabilitare termica blqc51A

5.220

0

• ■ 0

5.220

2

Reabilitare termica

bloc 113

. 5.500

0

‘ 0

' 5.500

3

Reabilitare termica

bloc 129

2.800

0

0

2.800

4

Reabilitare termica

bloc 130

.2.800

0

0

2.800

5

Reabilitare termica

bloc 131

2.800

0

0

2.800

6

Reabilitare termica

bloc R4

2.800

0

0

2.800

7

Reabilitare termica

bloc 5

15.260

0

. 0

15.260

8

Reabilitare, termica

blocC12

9.240

0

0

9.240

9

Reabilitare termica

blocAI

13.400

0

0

13.400

10

Reabilitare termica

bloc R8bis

5.550

0

0

5.550

11

Reabilitare termica

bloc H2

15.230

0

0

15.230

12

Reabilitare termica

bloc S3

45.000

0

0

45.000

13

Reabilitare termica

bloc 22Decembrie

10.600

0

0

10.600

14

Reabilitare termica

bloc 132

12.800

0

0

12.800

15

Reabilitare termica

bloc S1

0

0

0

0

PT. PRIMAR

Director economic

Ec.lon Lepadat


Sef serv.investitii publice ing. Cocina Toma


Vițeprifriar GigillnUtei

Director invest,achiz.publice

ing. Liviu Miftode