Hotărârea nr. 160/2013

hotarirea 160 - 20 iunie 2013 - rectificare buget autofinantat unitati invatamant si institutii de cultura pe anul 2013

ROMAN IA

Județul vâlcea

MuNIC1P1UL râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 160 privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 iunie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 31917 din 18.06.2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.68/2013 s-a aprobat bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.b), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. (1) Se rectifică bugetul autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, în plus, cu suma de 50.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

(2) Bugetul autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 4.592.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Art.2. (1) Se rectifică bugetul autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, în plus, cu suma de 170.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

  • (2) Bugetul autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 445.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Art.3. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

  • - anexa nr.1 - bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013-Venituri;

  • - anexa nr.2 - bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013-Cheltuieli;

  • - anexa nr.3 - veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Economico-Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VÎRUAN


KM Ia


SECRETAR MUNICIPI jurist ma MIH 1ARâmnicu Vâlcea, 20 Iunie 2013

MUNICIPIUL RM.VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


VENITURI

BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANTAnexa nr.1

CL nr..


Pt Primar

\ Viceprimar Ion Matei


lei • ■

DENUMIREA UNITĂȚII

PROGRAMAT 2013

TOTAL VENITURI

SOLD

LA

30.12.2012

taxe si alte venituri în invatamant

venituri din prestări servicii

contribuție elevi pentru internate si cantine

alte ven. din prest. serv, si alte activitati

alte venituri

contribuție preșcolari in grădinițe cu program prelungit

0

1=2+......+8

2

3

4

5

6

7

8

cont venit

33.10.05

33.10.08

33.10.14

33.10.50

36.10.50

33.10.14

Colegiul Energetic

430,000.00

3.00

429,997.00

Colegiul National Mircea cel Bătrân

727,000.00

5,824.00

63,016.00

658,160.00

Colegiu! Forestier

445,000.00

2,640.00

10,000.00

432,360.00

Liceul Tehnologic Oltchim

170,000.00

6,997.00

163,003.00

*

Liceul Tehnologic Ferdinand

20,000.00

97.00

19,903.00

Liceul Antim Ivireanul

920,000.00

737,352.00

182,648.00

Liceul Tehnologic Gen. Maqheru

76,000.00

1,567.00

73,000.00

1,433.00

Liceul Tehnologic Henri Coandă

32,000.00

13,877.00

18,123.00

Liceul Tehnologic Cpt.Pleșoianu

37,000.00

11,094.00

14,904.00

11,002.00

Seminarul Teologic

323,000.00

12,598.00

310,402.00

Grădinița cu PP Cozia

142,000.00

9,685.00

132,315.00

Grădinița cu PP Ostroveni 1

180,000.00

7,501.00

172,499.00

Grădinița cu PP Ostroveni 2

200,000.00

30,150.00

169,850.00

Grădinița cu PP Ostroveni 3

116,000.00

4,531.00

111,469.00

Grădinița cu PP Nicolae Bălcescu

70,000.00

0.00

70,000.00

Grădinița cu PP Nord I

199,000.00

10,576.00

188,424.00

Grădinița cu PP Nord II

190,000.00

2,105.00

187,895.00

Grădinița cu PP Traian

115,000.00

30,693.00

84,307.00

Grădinița cu PP Dumbrava Minunata

200,000.00

2,422.00

• 197,578.00

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT

4,592,000.00

889,712.00

270,568.00

18,123.00

2,097,827.00

1,433.00

0.00

1,314,337.00

\1

ȘEF SERVICIU CONTABILITATE, Ec. Narcisa ColțoșDIRECTOR EXECUTIV, Ec. Ion LepadatL

MUNICIPIUL RM.VALCEA

DIRECȚIA ECONOM lOO-FINANCI ARA “


Anexa nr. 2 *            < x

Ja HCL nr.,/ ■ :      ‘          . J.Ji

Ec. Gigi Ion Matei


CHELTUIELI

BUGETUL AUTOFINANTAT AL UNITĂȚILOR DE INVATAMANT

PE ANUL 2013

te/

DENUMIREA UNITATII

PROGRAMAT 2013

TOTAL

CHELTUIELI

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE

CHELTUIELI DE CAPITAL

2013

COD 10

COD 20

COD 71

0

1=2+3+4

2

3

4

Colegiul Energetic

430,000.00

430,000.00

Colegiul National Mircea cel Batran

727,000.00

727,000.00

Colegiul Forestier

445,000.00

445,000.00

Liceul Tehnologic Oltchim

170,000.00

170,000.00

Liceul Tehnologic Ferdinand I

20,000.00

20,000.00

Liceul Antim Ivireanu

920,000.00

279,800.00

559,000.00

81,200.00

Liceul Tehnologic Gen. Magheru

76,000.00

1,600.00

74,400.00

Liceul Tehnologic Henri Coanda

32,000.00

7,000.00

25,000.00

Liceul Tehnologic Cpt.Plesoianu

37,000.00

37,000.00

Seminarul Teologic

323,000.00

323,000.00

Grădiniță cu PP Cozia

142,000.00

142,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 1

180,000.00

180,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 2

200,000.00

200,000.00

Grădiniță cu PP Ostroveni 3

116,000.00

116,000.00

Grădiniță cu PP Nicolae Balcescu

70,000.00

70,000.00

Grădiniță cu PP Nord I

199,000.00

199,000.00

Grădiniță cu PP Nord II

190,000.00

190,000.00

Gradinita cu PP Traian

115,000.00

115,000.00

Grădiniță cu PP Dumbrava Minunata

200,000.00

200,000.00

TOTAL INVATAMANT

4,592,000.00

288,400.00

4,222,400.00

81,200.00

DIRECTOR EXECUTIV,                  ȘEF SERV.CONTABIUTATE,

Ec. Ion Lfeitânat                               Ec. Narcisa Colțoș

Z

• MUNICIPIUL RM.VÂLCEA DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ


Anexa nr. 3 u j la HCL nr..Z.6'i?.^^

PT. PRIJ^aW VICEPRIMAR
Ec. Gigi Ion Matei

VENITURILE Șl CHELTUIELILE BUGETULUI AUTOFINANȚAT AL INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ PENTRU ANUL 2013

Nr. crt.

DENUMIREA UNITĂȚII

Încasări/Plâți 2012

Programat 2013

TOTAL VENITURI, din care:

285.754

445.000

1.

TEATRUL ARIEL

221.754

380.000

- excedent 2012

6.874

-

- venituri din vânzări bilete

214.880

380.000

2.

FILARMONICA "ION DUMITRESCU"

64.000

65.000

- venituri din vânzări bilete

64.000

55.000

- alte venituri

-

10.000

TOTAL CHELTUIELI, din care:

273.724

445.000

1.

TEATRUL ARIEL

209.724

380.000

- cheltuieli materiale

2.

FILARMONICA “ION DUMITRESCU"

64.000

65.000

- cheltuieli materiale


DIRECTOR EX Ec. Ion L