Hotărârea nr. 16/2013

Hotarirea 16 - 30 ianuarie 2013 - completare anexa la HCL 20 din 2009 strada Strandului

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 16

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2009 referitoare la aprobarea Caietului de sarcini și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 2491 din 22.01.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea anexei nr.2 la caietul de sarcini, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.20/2009, așa cum a fost modificată și completată prin hotărâri ale Consiliului Local, în sensul completării acesteia cu noi amplasamente, situate în strada Ștrandului, intersecția cu strada Nistor Dumitrescu și strada Ștrandului, intersecția cu strada Lacului, precum și completarea în mod corespunzător a anexei 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transpot public local de călători din municipiu cu terenul în suprafață de 45,0 m.p., aferent stației de autobuz situată strada Ștrandului, intersecția cu strada Nistor Dumitrescu și cu terenul în suprafață de 8,0 m.p. aferent stației de autobuz situată în strada Ștrandului, intersecția cu strada Lacului;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin hotărârea nr.86 din 29.03.2012, Consiliul Local a aprobat delegarea directă a gestiunii serviciului public de transpot public local din municipiu către S.C. ETA S.A, cu acționar unic Consiliul Local al municipiului, pentru o perioadă de 6 ani, cu plata unei redevențe anuale de 850 euro, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/27.04.2012 a fost aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local din municipiul Râmnicu Vâlcea;

Ținând cont de adresa nr. 5010/10.12.2012, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 43295/10.12.2012 prin care S.C. ETA S.A a solicitat înființarea a două stații de autobuz la intersecția străzii Ștrandului cu strada Lacului, una pe direcția Est-Vest în care să fie amplasată o stație acoperită și una pe direcția Vest-Est, pentru coborâre, respectiv includerea în lista stațiilor folosite în exclusivitate de operatorul de transport public local de călători din municipiu a amplasamentelor respective, conform Certificatului de Urbanism nr. 1525/40951 din 20.11.2012;

în temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică anexa nr. 2 "Denumirea stațiilor și amplasamentelor4' la Caietul de sarcini, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.20/29.01.2009, așa cum a fost modificată și completată, în sensul completării acesteia cu următoarele amplasamente:

  • a) strada Ștrandului, intersecția cu strada Nistor Dumitrescu, identificat prin planul de situație anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

  • b) strada Ștrandului, intersecția cu strada Lacului, identificat prin planul de situație anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Consecință a prevederilor art. 1, se completează anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2012, cu terenul în suprafață de 45,0 m.p, aferent stației de autobuz identificată la art. 1 lit.a) și cu terenul în suprafață de 8 m.p. aferent stației de autobuz identificată la art. 1 lit.b).

  • Ar t.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico- Financiare;

    - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

    - S.C.ETAS.A. ’

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Gheorghe MIHĂILEȘcU

SECRETAR MUNICIPIU-, juristTjnna MIH^E^CU

Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013


AMPLASAMENTE ; PROPUSE varian;a1 si vorianto2


ntDȘIAMLNi '


S'FR. ȘTRANDULUI


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA DIRECȚIA URBANISM^'


MUNICIPIUL

RAMNICU VALCEA


diroul Proiectare, Dezvoltar


<Titlu proiect

jfS talie auloOuz la intersesclia străzilor ȘTRANDULUI cu LACULUICU

| PL nr'