Hotărârea nr. 159/2013

hotarirea 159 - 20 iunie 2013 - efectuare plata buget local

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 159

privind aprobarea efectuării unei plăți din bugetul local

Consiliu! Local ai municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 iunie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 21215 din 18.06.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară și Serviciul Sport, Cultură Mass-Media prin care se propune alocarea sumei de 1.000 lei din capitolul 67 "Cultură, recreere șî religie”, Asociației Licart -VL din Râmnicu Vâlcea pentru organizarea celei de-a doua ediții a Festivalului concurs Gabriel Chaborschi al Fanfarelor Școlare;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement ;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, sport, recreere și religie »;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie", a sumei de 1.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Serviciului Sport, Cultură, Mass - Media.
  Râmnicu V^Tcea, 20 iunie 2013


  ANEXA LA H.C.L.


  Nr. Cri.

  Nr. Adresa

  Solicitant

  Suma

  Destinația

  1.

  21215/18.06.2013

  Asociația Licart-VL din Ramnicu Val cea

  1.000 lei

  Necesari pentru organizarea celei de-a doua ediții a Festivalului-Concurs Gabriel Chaborschi al Fanfarelor Școlare, care va avea loc in perioada 22-23 iunie 2013, in colaborare cu Palatul Copiilor, Inspectoratul Școlar Județean, Liceul de Arta „Victor Giuleanu” si Liceul Tehnologic Oltchim. Menționez ca la ediția din anul acesta vom avea reprezentanti din mai multe județe din tara, după cum urmeaza: Argeș, Constanta, Baia Mare si Valcea, fiind in total aproximativ 60 de elevi participanti.

  TOTAL:

  1.000 leiDIRECTOR JURIDIC.

PETRE CAZAN


COMPARTIMENTUL CULTURA, SPORT SI TINERET, IOANA CRISTESCU