Hotărârea nr. 158/2013

hotarirea 158 - 20 iunie 2013 - desemnare reprezentant Club Sportiv Municipal Virlan

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea consiliul Local
HOTĂRÂREA NR. 158

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 176/25/2012 referitoare la desemnarea unui reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Asociația

„Club Sportiv Municipal”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinara la data de 20 iunie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 21182 din 17.06.2013, întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări, prin care se propune modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 176/25/2012 referitoare la desemnarea domnului viceprimar loniță Gheorghe ca reprezentant al Consiliului Local care să reprezinte interesele municipiului Râmnicu Vâlcea în Asociația «Club Sportiv Municipal» în sensul înlocuirii acestuia cu domnul Vîrlan Eduard -viceprimar al municipiului;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr.153 din 05 iunie 2013 s-a luat act de demisia domnului Gheorghe loniță din funcția de viceprimar al municipiului și a fost ales în această funcție domnul Vîrlan Eduard;

Ținând seama de raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Luând în considerare prevederile Actului Constitutiv și Statutului Clubului Sportiv Municipal, aprobate prin hotărârea Consiliului Local nr.144 din 27 mai 2010;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 176/25/2012 în sensul înlocuirii domnului loniță Gheorghe cu domnul viceprimar Vîrlan Eduard care să reprezinte interesele municipiului Râmnicu Vâlcea în Asociația «Club Sportiv Municipal».

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Evidentă Patrimoniu, Cadastru Servicii Publice,

  • • Direcției Economico-Financiare;

  • • Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media;

  • • Asociației Club Sportiv Municipal;

  • • Domnului loniță Gheorghe;

  • • Domnului Vîrlan Eduard.    SECRET jurist