Hotărârea nr. 157/2013

hotarirea 157 - 20 iunie 2013 - deplasare in Krusevac

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local

n ti


vvwvv.priniii riavl.ro


HOTĂRÂREA NR. 157

privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Krusevac - Republica Serbia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 iunie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.20702 din 12.06.2013, întocmit de Serviciul Cultură, Sport, Mass-Media, prin care se propune aprobarea deplasării în orașul Krusevac din Republica Serbia a unei delegații locale, formată din domnul Eduard Vîrlan, viceprimar al municipiului, precum și doi consilieri locali, în perioada 27-29 iunie 2013; scopul deplasării este de a analiza cu oficialitățile locale sârbe din orașul Krusevac posibilitățile de promovare a unor relații de colaborare între cele două comunități pe diverse planuri în beneficiu reciproc, prilej cu care delegația va participa și la sărbătorirea Zilei Orașului Krusevac - ziua Vidovdan;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea domnului Voicu Marius Iulian ca și conducător al delegației și desemnării a doi salariați din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ce vor fi nominalizați de către domnul Matei Gigi Ion - viceprimar;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2003 privind inițierea unei înfrățiri între municipiul Râmnicu Vâlcea și municipiul Krusevac din Serbia și aprobarea acordului de înfrățire care va sta la baza cooperării dintre cele două localități;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și de completare a unor acte normative;

în baza art. 36, 45 și 115 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă deplasarea, în perioada 27 iunie - 29 iunie 2013, a unei delegații a municipiului Râmnicu Vâlcea formată dintr-un consilier local - conducător al delegației și 2 (doi) salariați din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în orașul Krusevac din Republica Serbia, în vederea analizării cu oficialitățile locale sârbe din orașul Krusevac a posibilităților de promovare a unor relații de colaborare între cele două comunități pe diverse planuri în beneficiu reciproc, prilej cu care delegația va participa și la sărbătorirea Zilei Orașului Krusevac - ziua Vidovdan.

(2) Se desemnează domnul Voicu Marius Iulian, membru al Consiliului Local, ce va face parte din delegația ce se va deplasa în orașul Krusevac.

(3) Se împuternicește domnul Gigi Ion Matei - viceprimar al municipiului să desemneze cele două persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ce vor face parte din delegația ce se va deplasa în orașul Krusevac.

Art.2. Cheltuielile legate de această deplasare se suportă din bugetul local al municipiului.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Serviciului Cultură, Sport, Mass-Media.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
    Râmnicu Vâlcea, 20 iunie 2013