Hotărârea nr. 156/2013

hotarirea 156 - 20 iunie 2013 - modificare HCL 93 din 2013 referitoare la infiintarea ADI Zona Metropolitana Ramnicu Valcea

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


www.prinKii'iavkro


HOTĂRÂREA NR.156

privind modificarea art.3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.93 din 12 aprilie 2013 referitoare la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară, la data de 20 iunie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.21045 din 17 iunie 2013, întocmit de către Direcția Administrație, Juridic, Contencios, prin care se propune modificarea art.3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.93 din 12 aprilie 2013 referitoare la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea", în sensul desemnării domnului viceprimar Gigi Ion Matei să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației respective, precum și să reprezinte municipiul în Adunarea Generală și în Consiliul Director al Asociației;

Având în vedere raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Ținând seama de faptul că prin art.3 al hotărârii susmenționate a fost împuternicit primarul municipiului, domnul Emilian Valentin Frâncu, să semneze Actul constitutiv și Statutul ADI "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea", iar prin art.4, de asemenea, acesta a fost împuternicit să reprezinte municipiul în Adunarea Generală și în Consiliul Director ale acestei asociatii;

Luând în considerare Ordinul nr.229 din 08.05.2013, emis de Prefectul județului Vâlcea, prin care s-a constatat suspendarea de drept a mandatului de primar al domnului Emilian Valentin Frâncu, atribuțiile specifice funcției de primar fiind îndeplinite, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 113/2013, de domnul viceprimar Gigi Ion Matei, și ținând seama că în perioada imediat următoare se vor semna Actul constitutiv și Statutul ADI "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea";

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art,1. Se modifică art.3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.93 din 12 aprilie 2013 referitoare la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, care vor avea următorul conținut:

«Art.3. Se împuternicește viceprimarul municipiului, domnul Gigi Ion Matei, să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea", aprobate conform art.2, aiin.(1).

Art.4. Se împuternicește viceprimarul municipiului, domnul Gigi Ion Matei, să reprezinte municipiul în Adunarea Generală și în Consiliul Director ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea".»

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Administrație, Juridic, Contencios;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - domnului Viceprimar Gigi Ion Matei.