Hotărârea nr. 155/2013

hotarirea 155 - 20 iunie 2013 - rectificare buget si lista 2013

ROMAN IA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul local

tt


www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR. 155

privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 iunie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 31859 din 17.06.2013 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2013 și a listei de investiții pe total surse de finanțare;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 67/2013 a fost aprobat bugetul local și listele de investiții pentru anul 2013, ce a mai fost ulterior rectificat prin hotărâri ale Consiliului Local;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1t pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a intrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 10.903.910 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Bugetul pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 221.836.420 lei, la partea de venituri, din care 211.582.310 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 221.836.420 lei, la partea de cheltuieli.

  • (3) Se aprobă transferul din excedentul anului 2012 a sumei de 2.254.111,23 lei în secțiunea de dezvoltare conform punctului a) alin.(1) al art.58 din Legea nr. 273/2006.

Art.2. Se rectifică lista cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 26.500 lei, ajungând la valoarea totală de 8.727.350 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 3.492.600 Jei, ajungând la valoarea totală de 27.072.330 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local în plus cu suma de 6.903.910 lei, ajungând la valoarea totală de 34.338.070 lei, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 - 4, iar anexele nr. 4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 », nr. 5 - Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013, nr. 8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 și nr. 9 - « Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat » rămân nemodificate.

Art.6. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la

îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDț^TĂ, Zj

Eduard VÎRLAnA/    A’ v.

/     7/* / wi $

|ț\      AJ

* ?                                                 CjlJ

secret^municipiuA' jurist Tdpta MIHĂȘ8CU
Râmnicu Vâlcea, 20 iunie 2013

MUNICIPIUL RM VÂLCEA


SITUAȚIA


VENITURILOR ESTIMATE DE ÎNCASAT LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2013

- lei -

Nr. crt

cod sursa bugetara

BUGET

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL VENITURI ■ BUGET LOCAL

221,836,420.00

66,678,570.00

63,760,550.00

47,746,300.00

43,651,000.00

1. VENITURI PROPRII

121,277,760.00

41,649,510.00

27,063,250.00

29,064,000.00

23,501,000.00

A VENITURI FISCALE

103,189,000.00

32,461,000.00

23,180,000.00

26,333,000.00

21,215,000.00

1

Impozit profit

010201

500,000.00

100,000.00

100,000.00

150,000.00

150,000.00

2

Imp. ven. din transf propr. imob

030218

1,350,000.00

400,000.00

250,000.00

350,000.00

350,000.00

3

Cote defalcate impozit venit

040201

64,377,000.00

18,000,000.00

16.000,000.00

16,000,000.00

14,377,000.00

4

Sume pentru echilibrare imp. venit

040204

142,000.00

36,000.00

36,000.00

36,000.00

34,000.00

5

Impozit clădiri pers.fizice

07020101

6,150,000.00

3,300,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

450,000.00

6

Impozit clădiri pers .juridice

07020102

15,400,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

5,000,000.00

2,700,000.00

7

Impozit teren pers.fizice

07020201

1,200,000.00

700,000.00

280,000.00

150,000.00

70,000.00

8

Impozit teren pers.juridice

07020202

1,700,000.00

500,000.00

350,000.00

550,000.00

300,000.00

9

Impozit teren extravilan

07020203

110,000.00

60,000.00

15,000.00

20,000.00

15,000.00

10

Taxe judiciare de timbru

070203

1,700,000,00

550,000.00

400,000.00

400,000.00

350,000.00

11

Sume din TVA pentru echilibrare

110206

132,000.00

0.00

32,000.00

50,000.00

50,000.00

12

Taxa hoteliera

120207

90,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

30,000.00

13

Impozit pe spectacol

150201

55,000.00

15,000.00

14,000.00

12,000.00

14,000.00

14

Impozit mijloace de transport p.fizice

16020201

4,150,000.00

1,900,000.00

650,000.00

800,000.00

800,000.00

15

Impozit mijloace de transport p.jurldice

16020202

3,200,000.00

980,000.00

700,000.00

700,000.00

820,000.00

16

Taxa eliberare autorizatii

160203

2,300,000.00

730,000.00

200,000.00

750,000.00

620,000.00

17

Alte taxe utilizare bunuri

160250

350,000,00

100,000.00

120,000.00

80,000.00

50,000.00

18

Alte impozite si taxe

180250

283,000.00

70,000.00

113,000.00

65,000.00

35,000.00

B. VENITURI NEFISCALE

12,479,710.00

3,764,460.00

3,823,250.00

2,671,000.00

2,221,000.00

19

Venituri concesiuni - închirieri

300205

2,294,000.00

794,000.00

1,200,000.00

200,000.00

100,000.00

20

Venituri din prest. servicii

330208

2,200,000.00

700,000.00

570,000.00

500,000.00

430,000.00

21

Contribuție părinți - crase

330210

200,000.00

60,000.00

53,000.00

33,000.00

54,000.00

22

Contribuții cantina sociala

330212

21,000.00

6,000.00

4,000.00

6,000.00

5,000.00

23

Venituri din recuperare chelt.judecată

330228

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

24

Taxe extrajudiciare

340202

1,400,000.00

300,000.00

200,000.00

450,000.00

450,000.00

25

Alte venituri din taxe administrative

340250

120,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

26

Venituri din amenzi aplicate

350201

3,550,000.00

950,000.00

900,000.00

1,000,000.00

700,000.00

27

Taxe speciale

360206

1,550,000.00

550,000.00

550,000.00

150,000.00

300,000.00

28

Alte venituri

360250

1,050,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

150,000.00

29

Venituri din sponsorizări

370201

86,710.00

72,460.00

14,250.00

0.00

0.00

C. VENITURI DIN CAPITAL

250,000.00

65,000.00

60,000.00

60,000.00

65,000.00

30

Venituri din valorificarea unor bunuri

390201

50,000.00

15.000.00

10,000.00

10,000.00

15,000.00

31

Venituri dinvanzari locuințe

390203

200,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

. 32

Venituri din vanzarea unor bunuri

390207

- 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

; 5,359,050.00

5,359,050.00

0.00

0.00

: o.oo

III. VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

100,558,660.00

' 25,029,060.00

36,697,300.00

18,682,300.00

20,150,000.00

A. VENITURI DIN TVA

1102

76,123,000.00

17,184,000.00

21,599,000.00

17,240,000.00

20,100,000.00

1

Cheltuieli personal invatamant

110202

57,974,000.00

15,400,000.00

16,356,000.00

11,836,000.00

14,382,000.00

2

Alte cheltuieli descentralizare:

110202

18,149,000.00

1,784,000.00

5,243,000.00

5,404,000.00

5,718,000.00

- cheltuieli materiale învățământ

110202

8,204,000.00

1,177,000.00

1,557,000.00

2,734,000.00

2,736,000.00

- hotărâri judecătorești învățământ

110202

4,066,000.00

0.00

2,032,000.00

1,016,000.00

1,018,000.00

- cheltuieli personal crese

110202

1,537,000.00

307,000.00

307,000.00

307,000.00

616,000.00

- indemnizații însoțitori

110202

4,342,000.00

300,000.00

1,347,000.00

1,347,000.00

1,348,000.00

B. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

6,231,700.00

1,150,000.00

5,031,700.00

0.00

50,000.00

1

Subvenții pentru retehnologizare

420201

56,430.00

0.00

56,430.00

0.00

0.00

2

Subvenții reabilitare termica locuințe

420212

1,456,700.00

0.00

1,456,700.00

0.00

0.00

3

Subvenții de la BS pentru proiecte FEN

420220

4,568,570.00

1,100,000.00

3,468,570.00

0.00

0.00

4

Ajutoare încălzire

420234

150,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

C. SUBVENȚII ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

1

Subvenție CJ Valcea

430208

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

D. FONDURI EUROPENE

4502

13,308,900.00

1,800,000.00

10,066,600.00

1,442,300.00

0.00

1

FEDR - Rambursare

450201

12,558,900.00

1.800,000.00

9,643,600,00

1,115,300.00

0.00

2

FSE - Rambursare

450202

750,000.00

0.00

423,000.00

327,000.00

0.00

E. SUME DIN EXCEDENTUL B.L.

400214

4,895,060.00

4,895,060.00

0,00

0.00

0.00

DIRECTOR EXECUTIV,                       SERV. CONTABILITATE,

EC. ION fcSPADAT                              EC. NARCISA COLȚOȘ

MUNICIPIUL RM VALCEA


Anexa nr. 2

HGL nr,                 (j


PT, PRIMAR, , : ;

VICEPRIMAJX^ > / EC. GIGI lON-MATEI


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE CAPITOLE DE CHELTUIELI A CREDITELOR BUGETARE PE ANUL 2013


- lei -

Nr. crt

DESTINAȚIE ECONOMICA

CAPITOL CHELTUIELI

CREDITE BUGETARE 2013

din care

TRIM. I

TRIM. II

TRIM. Iii

TRIM. IV

TOTAL CHELTUIELI - BUGET LOCAL

221,836,420

66,678,570

63,760,550

47,746,300

43,651,000

din care:

DIN SURSE PROPRII

124,712,220

41,723,970

30,096,250

29,391,000

23,501,000

DIN VENITURI CU DESTINAȚIE SPECIALA

97,124,200

24,954,600

33,664,300

18,355,300

20,150,000

I. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

124,712,220

41,723,970

30,096,250

29,391,000

23,501,000

A. CHELTUIELI DE PERSONAL

20,361,000

5,071,000

5,198,000

5,151,000

4,941,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP.51

7,600,000

1,820,000

1,940,000

1,900,000

1,940,000

2

Evidenta persoanei

CAP.54

45,000

15,000

15,000

15,000

0

3

Politia Locala

CAP.61

2,500,000

625,000

625,000

625,000

625,000

4

Apărare Civila

CAP.61

40,000

11,000

11,000

11,000

7,000

5

Cabinete medicale scoli

CAP.66

1,920,000

485,000

485,000

485,000

465,000

6

Teatrul Municipal ARIEL

CAP.67

700,000

175,000

175,000

175,000

175,000

7

Filarmonica "ton Dumitrescu"

CAP.67

1,600,000

401,000

412,000

412,000

375,000

8

Direcția de Protecție Sociala

CAP.68

840,000

210,000

210,000

210,000

210,000

9

Cantina ajutor social

CAP.68

156,000

39,000

39,000

39,000

39,000

10

Centrul Mara

CAP.68

36,000

9,000

9,000

9,000

9,000

11

□PS - salarii însoțitori persoane handicap

CAP.68

1,800,000

450,000

450,000

450,000

450,000

12

Centru Social Ioana

CAP.68

96,000

24,000

24,000

24,000

24,000

13

Serviciul public crese

CAP.68

519,000

173,000

173,000

173,000

0

14

Dezvoltare publica - DADP

CAP.70

1,236,000

302,000

310,000

312,000

312,000

15

Protecția mediului - DADP

CAP.74

190,000

61,000

49,000

40,000

40,000

16

Străzi - DADP

CAP.84

1,083,000

271,000

271,000

271,000

270,000

B. CHELTUIELI MATERIALE

77,283,320

15,845,590

30,124,350

16,710,380

14,603,000

din care:

1

Autoritati executive

CAP. 51

11,479,410

3,400,000

3,518,030

2,961,380

1,600,000

- aparat propriu

3.779,410

1,200,000

1,918,030

661,380

0

- rambursare împrumut

7,700,000

2,200,000

1,600,000

2,300,000

1,600,000

2

Dobanda

CAP. 55

4,350,000

1,075,000

1,100,000

1,100,000

1,075,000

- dobanda împrumut

4,200,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

- comisioane

150,000

25,000

50,000

50,000

25,000

_ 3

Ordine publica

CAP. 61

601,000

91,000

301,000

120,000

89,000

- Politia Locala

496,000

61,000

276,000

100,000

59,000

- Apărare Civila

105,000

30,000

25,000

20,000

30,000

5

Invatamant

CAP. 65

6,516,350

1,086,000

2,191,350

1,414,000

1,826,000

- cheltuieli functionale-reparatîi scoli

674,000

473,000

201,000

0

0

- cheltuieli funcționale -scoli

888,350

0

888,350

0

0

- ajutoare sociale

215,000

67,000

• ’ 82,000

o

66,000

- reparatii curente

3,839,000

• 300,000

700,000

1,339,000

1,500,0*00

- internate

550,000

125.000

200,000

75,000

150.000

■- burse elevi

350,000

120,000

120,000

-■ 0

■   110,000

Sanatate

CAP; 66

291,000

53,000

69,000

124,000

45,000

- dispensare medicale scoli

211,000

35,000

47,000

'104,000

25,000

- dispensar TBC

80,000

18,000

22,000

20,000

20,000

7

Jultura si recreere

CAP. 67

8,616,260

2,332,590

2,523,670

2,284,000

1,476,000

- obiecte inventar+reparatii

710,000

110,000

200,000

200,000

200,000

- activitati cultural sportive

1,250,000

196,000

350,000

350,000

354,000

- întreținere spatii verzi

2,880,000

754,000

941,000

705,000

480,000

- Clubul Sportiv Municipal

600,000

171,000

150,000

150,000

129,000

- Club Sportiv Oltchim

600,000

450,000

50,000

50,000

50,000

- cheltuieli din sponsorizări

86,260

72,590

13,670

0

0

- culte religioase

250,000

63,000

63,000

62,000

62,000

- Centrul Excelenta Handbal

210,000

66,000

66,000

66,000

12,000

- Teatrul Municipal ARIEL

1,530,000

325,000

505,000

616,000

84,000

- Filarmonica "Ion Dumitrescu"

500,000

125,000

185,000

85,000

105,000

8

Asigurări si asistenta sociala

CAP. 68

2,857,500

1,494,000

544,500

392,000

427,000

- aparat propriu

17,500

0

17,500

0

0

- Direcția de Protecție Sociala

180,000

28,000

52,000

50,000

50,000

- Centru Social Ioana

40,000

6,000

10,000

12,000

12,000

- Centru Mara

50,000

4,000

15,000

15,000

16,000

- pers, cu handicap - cheltuieli funcționale

30,000

0

30,000

0

0

- crese - aparat propriu

17,000

0

17,000

0

0 ••

- crese - cheltuieli funcționale

250,000

63,000

113,000

25,000

49,000

- Cantina ajutor social

450,000

110,000

110,000

110,000

120,000

- ajutoare sl indemnizații

220,000

40,000

60,000

60,000

60,000

- abonamente însoțitori

480,000

120,000

120,000

120,000

120,000

- indemnizații persoane handicap

1,123,000

1,123,000

0

0

0

g

Dezvoltare publica

CAP. 70

9,312,800

2,320,000

2,382,800

2,380,000

2,230,000

-DADP

8,260,000

1,720,000

2,180,000

2,180,000

2,180,000

- aparat propriu

314,800

100,000

64,800

100,000

50,000

- cotizație - zona metropolitana

38,000

0

38,000

0

0

- fond IID

700,000

500,000

100,000

100,000

0

- reabilitare blocuri

0

0

0

0

0

10

Protecția mediului

CAP. 74

3,440,000

835,000

1,135,000

785,000

685,000

-DADP

320,000

65,000

85,000

85,000

85,000

- salubrizare

3,070,000

770,000

1,000,000

700,000

600,000

- cofinantare proiect ISPA

50,000

0

50,000

0

0

11

Compensare preț energie

CAP. 81

6,941,000

700,000

6,241,000

0

0

12

Transporturi

CAP. 84

22,878,000

2,460,000

10,118,000

5,150,000

5,150,000

- străzi - DADP

14,100,000

1,200,000

4,300,000

4,300,000

4,300,000

- străzi - aparat propriu

400,000

200,000

100,000

50,000

50,000

- rambursare credit intern

4,000,000

0

4,000,000

0

0

- subvenție ETA

4,378,000

1,060,000

1,718,000

800,000

800,000

C. CHELTUIELI INVESTI|II

70

27,067,900

20,807,380

*5,226,100

7,529,620

3,957,000

din care

1

Autorități executive

CAP. 51

1,402,240

500,000

268,690

300,000

333,550

2

Ordine publica

CAP. 61

347,680

200,000

-96,400

100,000

144,080

3

Invatamant

CAP. 65

364,800

200,000

-70,000

200,000

34,800

4

Invatamant

CAP. 65

52,000

3,000

43,000

3,000

3,000

___5

Cultura recreere

CAP. 67

1,053,880

744,000

-26,000

165,000

170,880

6

Asistenta sociala

CAP. 68

600,500

500,000

-17,500

0

118,000

7

Dezvoltare publica

CAP. 70

9,778,070

3,000,000

1,921,880

2,032,000

2,824,190

e

Majorare capital social - Zona Metropolitana

CAP. 70

1,000

1,000

0

0

0

c

Protecția mediului

CAP. 74

280,000

1,000,000

-860,000

70,000

70,000

1C

Străzi

CAP. 84

13,187,730

14,659,380

-6,389,770

4,659,620

258,500

*

II. CHELTUIELI DIN SUME CU DESTINAȚIE SPECIA

i 97,124,200

. 24,954,600

33,664,300

18,355,300

■ ‘20,150,000

A. SUME DIN TVA

76,123,000

17,184,000

21.599,000

17,240,000

20,100,000

din care

--

Salarii invatamant

CAP.65.

57,974,006

. 15,400,000

16,356,000

‘ 11,836,00C

14,382,000

î Alte cheltuieli descentralizate.

18,149,000

1,784,000

5,243,000

|     5,404,000

5,718,000

- salarii evidenta persoanei

CAP.54

15,000

0

0

0

15,000

- cheltuieli materiale invatamant

CAP.65

8,204,000

1,177,000

1,557,000

2,734,000

2,736,000

- hotarari judecătorești invatamant

CAP.65

4,066,000

0

2,032,000

1,016,000

1,018,000

- salarii personal crese

CAP.68

1,522,000

307,000

307,000

307,000

601,000

- indemnizații persoane handicap

CAP.68

4,342,000

300,000

1,347,000

1,347,000

1,348,000

B. TRANSFERURI DESTINAȚIE SPECIALA

1,663,130

50,000

1,563,130

0

50,000

din care

1

Ajutoare încălzire

CAP.68

150,000

50,000

50,000

0

50,000

2

Retehnologizare centrale termice

CAP.70

56,430

0

56,430

0

0

3

Reabilitare blocuri

CAP.70

1,456,700

0

1,456,700

0

0

C. FONDURI EUROPENE

19,338,070

7,720,600

10,502,170

1,115,300

0

1

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 65

2,450,650

2,200,600

250,050

0

0

.......2

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 67

974,500

474,500

500,000

0

0

___3

Fondul European de Dezvoltare Regionala

CAP. 84

15,912,920

5,045,500

9,752,120

1,115,300

0

MUNICIPIUL RM VÂLCEA

SITUAȚIEDIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA

privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale anul 2013

- lei -

Nr. crt

PLĂȚI

31.12.2012

REPARTIZAT

2013

din care

TR. I

TR. II

TR. III

TR. IV

TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONALE

17,921,609

8,727,350

1,834,000

2,913,350

1,988,000

1,992,000

din care:

-sursa buget de stat

5,899,672

7,350,000

1,410,000

1,960,000

1,988,000

1,992,000

-sursa buget local

3,220,083

1,377,350

424,000

953,350

0

0

1

COLEGIUL "AL. LAHOVARI"

430,000

506,000

75,000

209,000

111,000

111,000

-sursa buget de stat

309,000

408,000

75,000

111,000

111,000

111,000

-sursa buget local

121,000

98,000

0

98,000

0

0

2

COLEGIUL "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

773,839

680,000

100,000

243,000

169,000

168,000

-sursa buget de stat

465,000

606,000

100,000

169,000

169,000

168,000

-sursa buget local

308,839

74,000

0

74,000

0

0

3

COLEGIUL "ENERGETIC"

588,951

514,000

80,000

233,000

100,000

101,000

-sursa buget de stat

314,000

381,000

80,000

100,000

100,000

101,000

-sursa buget local

274,951

133,000

0

133,000

0

0

4

COLEGIUL "FORESTIER"

585,997

451,000

125,000

119,000

104,000

103,000

-sursa buget de stat

330,000

391,000

80,000

104,000

104,000

103,000

-sursa buget local

255,997

60,000

45,000

15,000

0

0

5

COLEGIUL "MATEI BASARAB"

573,672

853,000

100,000

291,000

230,000

232,000

-sursa buget de stat

573,672

792,000

100,000

230,000

230,000

232,000

-sursa buget local

0

61,000

0

61,000

0

0

6

COLEGIUL "ECONOMIC"

359,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget de stat

354,000

433,000

75,000

119,000

119,000

120,000

-sursa buget local

5,000

0

0

0

0

0

7

LICEUL "OLTCHIM"

830,434

491,000

126,000

222,000

72,000

71,000

-sursa buget de stat

281,000

285,000

70,000

72,000

72,000

71,000

-sursa buget local

549,434

206,000

56,000

150,000

0

0

8

LICEUL "FERDINAND I"

682,982

572,000

145,000

227,000

100,000

100,000

-sursa buget de stat

399,000

400,000

100,000

100,000

100,000

100,000

-sursa buget local

283,982

172,000

45,000

127,000

0

0

9

LICEUL. "ANTIM IVIREANUL"

239,739

256,500

60,000

77,500

59,000

60,000

-sursa buget de stat

171,000

238,000

60,000

59,000

59,000

60,000

-sursa buget local       ;

68,739

* 18,500

0

18;500

:       o

0

10

LICEUL "G-RAL MAGHERU"

‘459,403

407,450

114,000

166,450

63,000

64,000

-sursa buget de stat -

240,000

250,000

60,000

63,000

63,000

64,000

-sursa buget loca!

219,403

157,450

54,000

. 103,450

-0

0

11

LICEUL "HENRI COANDĂ"

225,000

253,000

60,000

64,000

64,000

65,000

-sursa buget de stat

196,000

253,000

60,000

64,000

64,000

65,000

-sursa buget toca!

29,000

0

0

0

0

0

12

GRUP ȘC. "N. PLEȘOIANU"

388,040

393,000

60,000

114,000

109,000

110,000

-sursa buget de stat

341,000

388,000

60,000

109,000

109,000

110,000

-sursa buget tocat

47,040

5,000

0

5,000

0

0

13

LICEUL DE ARTĂ

148,891

167,000

40,000

43,000

42,000

42,000

-sursa buget de stat

139,000

167,000

40,000

43,000

42,000

42,000

-sursa buget tocat

9,891

0

0

0

0

0

14

SEMINARUL TEOLOGIC

217,000

206,000

65,000

74,000

34,000

33,000

-sursa buget de stat

122,000

135,000

45,000

23,000

34,000

33,000

-sursa buget tocai

95,000

71,000

20,000

51,000

0

0

15

ȘCOALA "TAKE IONESCU"

369,961

516,000

108,000

147,000

130,000

131,000

•sursa buget de stat

333,000

451,000

60,000

130,000

130,000

131,000

-sursa buget tocat

36,961

65,000

48,000

17,000

0

0

16

ȘCOALA " LGH. DUCA"

430,480

340,400

117,000

89,400

67,000

67,000

-sursa buget de stat

215,000

261,000

60,000

67,000

67,000

67,000

-sursa buget tocat

215,480

79,400

57,000

22,400

0

0

17

ȘCOALA Nr. 4

429,981

348,000

105,000

91,000

76,000

76,000

-sursa buget de stat

223,000

288,000

60,000

76,000

76,000

76,000

-sursa buget tocai

206,981

60,000

45,000

15,000

0

0

18

ȘCOALA Nr. 5

309,802

300,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-sursa buget de stat

233,000

300,000

60,000

80,000

80,000

80,000

-sursa buget local

76,802

0

0

0

0

0

19

ȘCOALA Nr. 8 COLONIE

157,911

118,000

45,000

23,000

25,000

25,000

-sursa buget de stat

85,000

102,000

45,000

7,000

25,000

25,000

-sursa buget iocat

72,911

16,000

0

16,000

0

0

20

ȘCOALA "ANTON PANN"

600,771

550,000

114,000

177,000

130,000

129,000

-sursa buget de stat

302,000

449,000

60,000

130,000

130,000

129,000

-sursa buget local

298,771

101,000

54,000

47,000

0

0

21

ȘCOALA Nr. 10

317,901

372,000

60,000

104,000

104,000

104,000

-sursa buget de stat

274,000

372,000

60,000

104,000

104,000

104,000

-sursa buget toca!

43,901

0

0

0

0

0

DIRECTOR EXECUTIV, EC. ION LEPĂDAT


SERV. CONTABILITATE. EC. NARCISA COLȚOSDIRECTOR EXECU


IV,


EC. ION LE


ȘEF SERV. CONTABILITATE, EC. NARCISA COLȚOȘ


Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data inceperii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

I    Valoare

'       totala

actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

---—.-------------w — ■

Ca Pa ci tati

Ter men PI F

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Centri b. de la buget Stat

TOTAL

214.036.798

232.674.773

21.837.407

27.072.330

27.072.330

27.015.900

56.430

■ 0

Q

____din care C+M

155.389.749

173.030.716

19.512.483

6.807.447

6.807.447

6.769.617

37.830

0

0

A

__LUCRĂRI IN CONTINUARE - TOTAL

42.874.511

49.233.759

12.458.914

866.550

866.550

866.550

0

0

0.

___________________ din care C+M

27.107.609

31.786.990

11.237.355

791.100

791.100

791.100

0

0

*      .0

B

LUCRĂRI NOI - TOTAL

35.860.450

35.860.450

0

701.000

701.000

701.000

0

0

0

din care C+M

34.681.450

34.681.450

0

639.500

639.500

639.500

0

0

. 0

C

__ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII - TOTAL

135.301.837

147.580.564

9.378.493

25.504.780

25.504.780

25.448.350

56.430

0

’0

___ din care C+M

93.600.690

106.562.276

8.275.128

5.376.847

5.376.847

5.339.017

37.830

0

0

Cap. 51.02. Autorități publice

1.402.240

1.402.240

0

1.402.240

1.402.240

1.402.240

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

. 0

0

- 0

1

Lucrări de conectare sediu Primărie cu sediu CFR (HCL 116/2012)

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

din care C+M

2.500

2.500

0

2.500

2.500

2.500

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

p

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1.399.740

1.399.740

0

1.399.740

1.399.740

1.399.740

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

D

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

1.399.740

1.399.740

0

1.399.740

1.399.740

1.399.740

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.61.02. - Ordine Publica si siguranța naționala

347.680

347.680

0

347.680

347.680

347.680

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

.0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

347.680

347.680

0

347.680

347.680

347.680

0

0

■_ 0

din care C+M

0

0

0

0

. 0

0

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

■ 0

C2. Dotări independente

347.680

347.680

0

347.680

347.680

347.680

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

i

C4. Chelt de proiectare pt. elab, SPF si SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nrsi data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

I Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter men P I F

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de ia , buget Stat

Cap.65.02. - Invatamant

11.015.537

11.057.402

6.884.824

364.800

364.800

' 364.800

0

0

0

din care C+M

10.281.293

10.337.108

6.496.250

197.750

197.750

197.750

0

0

g

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

3.080.000

3.128.773

2.264.716

34.100

34.100

34.100

0

0

0

din care C+M

2.916.306

2.978.889

2.184.869

27.100

27.100

27.100

0

0

0

2

Amenajare si modernizare Grădiniță nr. 2 Ostroveni

2.230.000

2.278.773

2.264.716

14.100

14.100

14.100

0

0

0

din care C+M

2.136.306

2.198.889

2.184.869

14.100

14.100

14.100

0

0

0

3

Sala de sport qr. Scoiar sanitar Antim Ivireanu-utilitati

350.000

350.000

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

300.000

300.000

0

5.000

5.000

5.000

’0

0

~6I

4

Grădiniță 4 qrupe-Scoala Waldorf;Sala activitati multifuncționala

500.000

500.000

10.000

10.000

10.000

0

___0

0

din care C+M

480.000

480.000

0

8.000

8.000

8.000

0

0

• c

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

0

0

0!

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

ol

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

7.935.537

7.928.629

4.620.108

330.700

330.700

330.700

0

. 0

__o]

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

170.650

170.650

170.650

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

Ol

C2 Dotări independente

115.000

115.000

0

115.000

115.000

115.000

0

0

• o

C3. Consolidări

7.783.537

7.776.629

4.620.108

178.700

178.700

178.700^

0

0

ol

din care C+M

7.364.987

7.358.219

4.311.381

170 650

170.650

170.65C

0

0

Oi

5

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr la unit invatamant

308.000

■ 301.092

166.040

64.000

64.000

64.00D

0

0

0

din care C+M

288.000

281.232

149.920

60.950

60.950

60.950

0

0

0

6

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul the. Energetic

5.975.537

5.975.537

4.454.068

14.700

14.700

14.700

0

0

0

din care C+M

5.626.987

5.626.987

4.161.461

14.700

14.700

14.700

0

0

0.

7

Extindere local Grădiniță nr. 8 colonia Nuci

1.500.000

1.500.000

0

100.000

100.000

100.000

din care C+M

1.450.000

1.450.000

0

95.000

95.000

95.000

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie -TOTAL

30.351.990

30.351.990

110.899

1.053.880

1.053.880

1.053.880

0

0

0

din care C+M

20.265.407

20.265.407

0

91.000

91.000

91.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

0

___0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

_______0

8

Alimentare cu energie electrica - Parc Zăvoi

210.240

210.240

5.240

15.000

15.000

15.000

0^

q

()■

din care C+M

200.000

200.000

0

14.000

14.000

14.000

0

0

________oî

B

LUCRĂRI NOI

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

o1

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

■o

0

9

Branșament la alimentarea cu energie electrica - Filarmonica Ion Dumitrescu

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

0

. 0

din care C+M

32.000

32.000

0

32.000

32.000

32.000

0

u

0

10

Bazin de înot - zona Chimistu

5.000

5.000

”ol

5.000

5.000

5.000

0

0

__J

din care C+M          ____________

0

0

0

______________0

0

0

0

__u

0

Nr.crt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

Valoare

Valoare

Realizat

i Cheltuieli I

Ca

Ter i

crt

data inceperlî execuției

Inițiala

totala

pana la

j totale

I Total

din care:

pa

men .

nrsi data acord MF

actualizata

31 dec.

>     2013

alocatii

De la

ci

P 1 F ■

2012

| bugetare

Contrib. de la

tati

bugetul local

buget Stat

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

30.104.750

30.104.750

105.659

1.001.880

I ' 1.001.880

1.001.880

0

0

0

din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

45.000

45.000

45.000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

■o

0

o’

0

O1

C2. Dotări independente

799.980

799.980

0

799.980

799.980

799.980

0

0

0

C3. Consolidări

29.172.870

29.172.870

105.659

70.000

70.000

70.000

0

0

0

din care C+M

20.033.407

20.033.407

0

45.000

45.000

45.000

•0

0

■ 0

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

150.000

150.000

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

125.000

125.000

0

0

0

0

0

0

■ 0

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

100.000

100.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

IZ

din care C+M

90.000

90.000

45.000

45.000

45.000

0

0

0

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

1.202.910

1.202.910

27.657

5.000

5.000

5.000

0

0

0

1J

din care C+M

1.153.447

1.153.447

0

0

0

0

0

0

0

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

■ 25.719.960

25.719.960

78.002

5.000

5.000

5.000

0

0

0

14

din care C+M

18.509.960

18.509.960

0

0

0

0

0

0

0

Amenajare Arenele Traian

2.000.000

2.000.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

1 □

din care C+M

155.000

155.000

0

0

0

0

0

• 0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

131.900

131.900

0

131.900

131.900

131.900

0

0

. 0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

'0

।        H

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala -TOTAL

8.294.240

11.542.243

35.930

600.500

600.500

600.500

___________0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

0

0

0

0

0

. 0

___0

• 0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

8.294.240

11.542.243

35.930

600.500

600.500

600.500

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.0001

390.000

0

0

0

C1. Achiziția de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. Dotări independente

100.500

100.500

0

100.500

100.500

100.500

6

0

0

C3. Consolidări

8.093.740

11.341.743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

8.093.740

11341743

35.930

400.000

400.000

400.000

0

0

0

16

din care C+M

7.106.789

9.575.281

0

390.000

390.000

390.000

0

0

0

C4. Chelt de proiectare pt elab. SPF si SF

100.000

100.000

0

100.000

100.000

100.000

.0

__0

. 0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cap.70.02. Locuințe,se rv.sî dezv.publica

69.985.728

70.167.022

11.672.161

9.835.500

9.835.500

9.779.070

56.430

0

0

din care C+M

54.375.781

54.460.040

10.321.321

2.955.328

2.955.328

2.917.498

37.830

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

11.123.309

14.201.324

9.708.230

175.950

175.950

175.950

0

0

________0

din care C+M

9.572.400

11.997.826

8.680.589

162.500

162.500

162.500

0

0

0

Locuințe AN L-Zona Morilor-utilitati-et.il

3.174.996

3.174.996

2.177.026

0

0

0

0

. 0

0

17

din care C+M

2.908.350

2.908.350

1.974.241

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa cartier Goranu

4.300.000

7.378.015

6.654.868

0

0

0

0

0

0

■ 18

din care C+M

3.775.000

6.200.426

6.025.026

0

0

_0

- 0

0

0

19

Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

81.483

81.483

483

81.000

81.000

81.0001

0

0

0

din care C+M

74.000

74.000

0

74.000

74.000

74.000

0

0

0

Amenajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

84.850

84.850

100

84.750

84.750

84750

0

0

___£

20

din care C+M

80.000

,________80.000.

0

80.000

_______80.000

80.000

0

0

’oi

Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nrsi data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

Ter men PI F

Total alocatii bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

21

Locuințe ANL Ostrov.5 - utilități________________________________

2.513.860

2.513.86C

59.25C

9.50C

9.50C

9.500

0

■ 0

0

_____________________din care C+M

2.065.550

2.065.55C

0

8.50C

8.500

8.500

0

0

0

22

Locuințe ANL ext.Qstrov.6-utilitati-completare

955.120

955.120

803.743

500

500

500

0

0

0

__din care C+M

658.500

658.500

670.447

0

0

0

0

X)

0

23

Extindere rețea iluminat public zona str. Cerna, bl 27

13.000

13.000

12.760

200

200

200

0

n

0

__din care C+M

11.000

11.000

10.875

0

0

0

6

0

0

B

LUCRĂRI NOI

331.000

331.000

0

286.000

286.000

286.000

0

0

0

_____________________din care C+M____________________

254.000

254.000

0

262.500

262.500

262.500

0

0

• 0

24

Amenajare Cimitir Feteni

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

n

0

0

_______________________din care C+M______________________

0

0

0

48.500

48.500

48.500

0

0

■ 0

25

Extindere rețea iluminat zona str. Decebai, Timiș

45.000

45.000

0

41.000

41.000

41.000

0

0

0

___din care C+M

40.000

40.000

0

40.000

40.000

40.000

0

n

0

26 '

Extindere rețea iluminat public zona str. Mieriei

23.500

23.500

0

23.500

23.500

23.500

0

0

0

___________din care C+M

20.000

20.000

0

20.000

20.000

20.000

0

■ 0

0

27

Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiaie

24.500

24.500

0

24.500

24.500

24.500

0

0

0

_____ din care C+M

22.000

22.000

0

22.000

22.000

22.000

0

0

0

28

Extindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

37.000

37.000

0

37.000

37.000

37.000

0

0

■0

din care C+M

35.000

35.000

0

35.000

35.000

35.000

0

0

’ 0

29

Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decebai___________

59.000

59.000

0

59.000

59.000

59.000

0

0

. 0

din care C+M

57.000

57.000

0

57.000

57,000

57.000

0

0

'o

30

Extindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

47.000

47.000

0

47.000

47.000

47.000

0

0

0

din care C+M

40.000

40.000

0

40.000

40.000

40.000

0

0

0

31

Extindere rețea iluminat zona str. Grădinilor

45.000

45.000

0

4.000

4.000

4.000

0

0

0

din care C+M

40.000

40.000

.0

0

0

0

■0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

58.531.419

55.634.698

1.963.931

9.373.550

9.373.550

9.317.120

56.430

0

’ 0

din care C+M

44.549.381

42.208.214

1.640.732

2.530.328

2.530.328

2.492.498

37.830

0

0

C1.Achiziții de imobile

1.049.000

1.049.000

0

1.049.000

1.049.000

1.049.000

0

0

0

C2. Dotări independente

3.875.900

3.875.900

0

3.875.900

3.875.900

3.875.900

0

0

0

C3. Consolidări

51.793.799

48.897.078

1.963.930

2.635.930

2.635.930

2.579.500

56.430

0

0

din care C+M

44.549.381

42.208.214

1.640.732

2.530.328

2.530.328

2.492.498

37.830

0

0

32

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iiuminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

67.500

67.500

0

66.000

66.000

66.000

0

0

0

din care C+M

65.000

65.000

0

64.000

64.000

64.000

0

0

0

33

Reabilitare rețea iiuminat public bdl. Tudor Vladimirescu

77.500

77.500

1.315

76.100

76.100

76.100

0

0

0

din care C+M

76.100

76.100

0

76.100

76.100

76.100

0

0

. 0

34

Renaturarea si reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun. Rm. Valcea

9.000.000

9.000.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

8.500.000

8.500.000

0

0

0

0

0

■ 0

35

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

450.000

450.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

din care C+M

442.000

442.000

92.000

92.000

92.000

0

0

0

36

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

300.000

300.000

100.000

100.000

100.000

0

.0

0

din care C+M

293.000

293.000

92.000

92.000

92.000

0

0

0

37

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm, Valcea

17.000.000

17.000.000

10.000

10.000

10.000

0

0

0

din care C+M

13.000.000

13.000.000

0

0

0

0

. 0

0

38 r

Reab. ret. termice - PT1-bloc C5,A3,A4,A5

1.327.420

772.816

321.600

440.930

440.930

381.265

59.665

0

. 6

din care C+M

1.184.498

750.380

317.880|

430.890

430.890

375.190

55.700

0

0

TD l

Reab. ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

2.964.406

1.403.633

907.2581

478.060

478.060

575.400

-97.340

of ' 0

Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

Ca pa ci tati

• Ter ” men P IF

Total alocații bugetare

din care: De la

bugetul local

Contrib. de la buget Ștat

din.care C+M ’

2.652.292

•1.363.250

889.'898

471.850

-471.850

580.230

-108.380

0

‘ 0

40

Reab. ret. termice - PT38-bloc N1,P1 ,P2.N3,N5

1.868.785

1.087.441

441.633

629.840

629.840

535.735

94.105

0

0

din care C+M

1.664.924

1.046.917

432.954

613.970

613.970

523.460

90.510

0

6

41

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 1

Ostroveni: ramura 3 blc B0.A1.A2, B1,C16,C17,C1,C2,C3.C4

660.000

660.000

0

156.350

156.350

156.350

0

0

0

din care C+M

608.040

608.040

0

150.000

150.000

150.000

0

0

0

42

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni :ramura 2, Bloc B15,a10.C21 ,022, C23,C32,S2-

600.000

600.000

0

140.540

140.540

140.540

0

0

3

din care C+M

546.560

546.560

0

135.000

135.000

135.000

0

0

0

43

Reabilitare rețele termice încălzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2,C18,C19,C2O,C24,C25,O26,C27

765.000

765.000

0

182.360

. 182.360

182.360

' 0

0

'o

din care C+M

709.163

709.163

0

175.000

175.000

175.000

0

0

0

44

Reabilitare reteie termice incalzire si apa calda de consum PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B.O.P.R.VI-

737.000

737.000

175.680

175.680

175.680

0

0

0

din care C+M

683.200

683.200

0

170.000

170.000

170.000

0

0

0

45

Extindere Cimitir Cetatuia

100.000

100.000

0

35.070

35.070

35.070

0

0

0

din care C+M

90.000

90.000

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

46

Amenajare Piața Centrala

15.846.188

15.846.188

292.124

5.000

5.000

5.000

0

0

0

din care C+M

14.005.086

14.005.086

0

0

0

0

■ 0

0

0

47

Dezafectarea stâlpilor de iluminat public de pe str. Calea lui Traian - etapa alta

30.000

30.000

0

30.000

30.000

30.000

0

0

0

din care C+M

29.518

29.518

0

29.518

29.518

29.518

0

0

0

I

C4. Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF

1.811.720

1.811.720

0

1.811.720

1.811.720

1.811.720

0

0

0

C5. Majorare capital

1.000

1.000

1

1.000

1.000

1.000

0

0

0

Cap. 74.02. Protecția Mediului

280.000

280.000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

LUCRĂRI NOI

0

. 0

0

0

0

0

■0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

280.000

280.000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C1 .Achiziții de imobile

280.000

280.000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0

C2. Dotări independente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C3. Consolidări

0

0

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C4 Chelt. de proiectare pt elab. SPF st SF

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C5. Majorare capital

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Cap. 84.02. Transport urban

92.359.383

107.526.196

3.133.593

13.187.730

13.187.730

13.187.730

0

0

• 0

din care C+M

63.357.979

78.390.380

2.694.912

3.170.869

3.170.869

3.170.869

0

0

. 0

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

28.458.462

31.690.922

480.728

639.000

639.000

639.000

0

0

0

din care C+M

14.416.403

16.607.775

371.897

585.000

585.000

585.000

0

0

0

48

Sistem de manag. al traficului in munic. Rm. Vaicea

18.408.500

18.408.500

81.839

6.000

6.000

6.000

0

0

0

din care C+M

4.833.910

4.833.910

0

0

0

0

0

0

0

49

Pasaj pietonal suprateran str. Raureni

800.000

800.000

0

0

0

0

0

0

0

din care C+M

780.000

780.000

0

0

0

0

. 0

0

• 0

50

Subtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str Dacia

2.000.000

3.814.090

0

100.000

100.000

100.000

0

0

0

Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

' din care C+M

1.980.000

3.266.822

51

Sijbtraversate pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes - Piața Ostroveni

2.000.000

3.418.370

din care C+M

1.980.000

2.884.550

52

Subtraversare pietonala int. Calea lui Traian cu str. G-ral Magheru

2.600.000

2.600.000

din care C+M

2.400.000

2.400.000

53

Artera de legătură intre str. Petrisor si str. A ivireanu

527.472

527.472

din cate C+M

428.197

428.197

54

Eliberarea de amplasament rețele electrice pir proiectul "Amenajare si modernizare str. A Sacerdoteanhu si str. P I Marina"

660.000

660.000

din care C+M

639.296

639.296

55

Refacere branșament en. electrica, ca urmare a exproprierilor pe străzile Sacerdoteanu si P.l. Marina

177.000

177.000

din care C+M

175.000

175.000

Sens giratoriu inters.DN7 cu Calea Traian-str.Timis

1.285.490

1.285.490

din care C+M

1.200.000

1.200.000

B 1                    LUCRĂRI NOI

35.492.450

35.492.450

:                              din care C+m

34.395.450

34.395.450

56

Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Rm. Valcea

31.198.450

31.198.450

din care C+M

30.390.450

30.390.450

57

Artera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

2.000.000

2.000.000

din care C+M

1.980.000

1.980.000

58

Artera de legătură intre bd N Balcescu si str. MV Popescscu, inclusiv sens giratoriu

100.000

100.000

din care C+M

55.000

55.000

59

Lucrări prevenire inundatii

600.000

600.000

din care C+M

580.000

580.000

60

Prelungire str. A. Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu str. Dacia

94.000

94.000

din care C+M

90.000

90.000

61

Amenajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. Valcea

1.500.000

1.500.000

din care C+M

1.300.000

1.300.000

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

28.408.471

40.342.824

din care C+M

14.546.126

27.387.155

C1. Achiziții de imobile

6.686.985

6.686.985

C2. Dotări independente

0

0

C3. Consolidări

18.569.336

33.655.839

din care C+M

14.546.126

27.387.155

62

Lărgire carosabil si pietonal Calea lui Traian

3.568.723

3.568.723

din care C+M

1.439.995

1.439.995

Realizat pana la 31 dec.

2012

| Cheltuieli i      totale

■      2013

Ca pa. ci tati'

Ter ■ men PI F

Total alocații bugetare

din care: De la

bugetul local

j

Contrib. de la buget Stat

0

90.000

90.000

90.000

.0

0

• 0

0

100.000

100.000

100.000

0

0

. 0

0

90.000

90.000

90.000

0

0

0

u

0

0

0

0

0

0

0

22.467

300.000

300.000

300.000

0

0

0

0

280.000

280.000

280.000

0

0

0.

262.832

60.000

60.000

60.000

0

0

• 0

262.832

60.000

60.000

60.000

0

0

0

109.065

65.000

65.000

65.000

0

0

0

109.065

65.000

65.000

65.000

0

0

0

4.525

8.000

8.000

8.000

0

0

0

0

0

0

0

• 0

0

0

0

378.000

378.000

378.000

0

0

0

0

345.000

345.000

345.000

0

0

0

0

8.000

8.000

8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

I

350.000

350.000

350.000

.’ I

345.000

345.000

345.000

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.652.865

12.170.730

12.170.730

12.170.730

0

0

0

2.323.015

2.240.869

2.240.869

2.240.869

0

0

■ P

0

6.686.985

6.686.985

6.686.985

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.652.865

2.331.595

2.331.595

2.331.595

0

0

0

2.323.015

2.240.869

2.240.869

2.240.869

0

0

0

28.107

28.000

28.000

28.000

0

0

0

28.107

27.000

27.000

27.000

• 0

0

■ 0

Nr.crt. crt

DENUMIREA OBIECTIVULUI data începerii execuției nr si data acord MF

Valoare inițiala

Valoare totala actualizata

Realizat pana la 31 dec.

2012

Cheltuieli totale 2013

--—

Ca pa ci tati

Ter rrien P I F

Total alocatii bugetare

din care: De ia

bugetul local

Contrib. de la buget Stat

63

R ea b'if i ta rea pod peste râul Olt_____________________________________

4.374.664

19.008.290

158.200

5.000

5.000

5.000

0

U

' 0

din care C+M

3.832.055

16.549.900

0

0

0

____0

0

u

_______0

64

Modernizare str Eftimestilor cu asigurarea scurq apelor

1.500.000

2.091.715

1.461.169

30.500

30.500

_______30.500

0

0

.______0

din care C+M

1.400.000

1.711.870

1.401.983

30.000

30.000

_______30.000

0

0

.• 0

65

Modernizare str. Intrarea Cetatuia

386.411

386.411

65.304

168.000

168.000

168.000

0

___0

e

din care C+M

334.800

334.800

54.997

160.305

160.305

160.305

0

__0

_______0

66

Modernizare str. Islazului;

966.540

966.540

553.410

10.000

10.000

10.000

____________0

0

___0

din care C+M

846.920

846.920

540.500

4.600

4.600

4.600

0

0

________0

67

Modernizare str. Berzei__

244.468

244.468

132.774

2.000

2.000

2.000

0

u

________oj

din care C+M

209.560

209.560

124.730

160

160

160

.0

u

___0

66

Modernizare str. Spicului                            _____________

325.331

325.331

180.368

2.000

2.000

2.000

0

___0

. 0

din care C+M

281.480

281.480

172.698

0

0

_____________0

0

u

_______0

63

Modernizare str. Bicazului

140.643

140.643

5.598

135.045

135.045

135.045

0

u

_______0

din care C+M

117.304

117.304

0

117.304

117.304

117.304

0

0

_______0

70

Modernizare str. Lacului

1.407.715

1.407.715

19.425

300.000

300.000

300.000

0

0

_______0

din care C+M

1.230.652

1.230.652

0

295.000

295.000

295.000

0

0

________0

71

Modernizare str.Toamnei

495.564

495.564

9.785

0

0

_____________0

0

0

________0

din care C+M

431.520

431.520

0

0

0

0

0

t)

______0

72

Modernizare str. Ioana Radu

520.377

520.377

7.830

0

0

_____________0

0

u

_______0

din care C+M

453.840

453.840

0

0

0

0

0

__u

_______0

Modernizare str. Saveasca

5.000

5.000

0

5.000

5.000

5.000

0

__u

_______0

din care C+M

0

0

0

0

0

o’

'0

0

0

74

[Modernizare si reabilitare str, Dtru Zaganescu si adiacente_______

693.000

693.000

0

155.000

155.000

155.0001

0

0

________0

___________________ din care C+M__

650.000

650.000

0

145.000

145.000

145.000

0

0

, J 0

75

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp)

1.179.900

1.179.900

0

92.000

92.000

92.000

0

__0

_______0

din care C+M

1.000.000

1.000.000

0

90.000

90.000

90.000

0

u

_______0

76

Modernizare str. Constanin Stanciulescu (10000 mpx 150 lei/mp)

1.500.000

1.500.000

0

600.000

600.000

600.000

0

u

0

din care C+M

1.100.000

1.100.000

0

594.000

594.000

594.000

0

u

0

77

Modernizare tronson str. Patr. I. Marina intre bd D Radulescu si str. Ostroveni

300.000

300.000

0

92.000

92.000

92.000

■o

0

________0

din care C+M

295.000

295.000

0

89.500

89.500

_______89.500

■o

0

. -o

78

Refacere canal colector str.Bîcaz

350.000

350 000

0

289.050

289.050

289.050

0

u

________(L

din care C+M

327.000

327.000

0

280.000

280.000

280.000

0

0

• o

73

Amenajare carosabila si pietonala - Arenele Traian______________

406.000

267.162

30.895

213.000

213.000

213.000

din care C+M

396.000

207.314

0

208.000

208.000

208.000

80

Modernizare str Episcop Clement____

205.000

205.000

0

205.000

205.000

205,000

0

0

0

din care C+M

200.000

200.000

0

200.000

200.000

200.000

0

u

______0

_________C4, Chelt. de proiectare pt. elab. SPF si SF_________

2.152.150

0

0

2.152.150

2.152.150

2.152.150

0

___0

•_________0

__    C5. Majorare capital____________________

1.000.000

________________0

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000

• 0

___0

_0j

Pt. Primar                                                                 Director Economic

Viceprimar           \                                                           Ec- lon

Gigi lon Matei \ \ r

Director Investiții              Sef serviciul Investiții

Ing. Liviu Miftode               Ing. Corina Toma

<P. O.Municipiul Rm. Vaicea C.U,I.2540813


Anexa nr. 6 la HCL nr..X'.AA


poziția "Alte cheltuieli de investiții" defalcate pe categorii de bunuri, dotări independente repartizata pe capitole de cheltuieli - Total alocatii bugetareNr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

n c r

PLATI EFECTUATE . - .-.

Nr. si data doc.

Suma

0

i                                                      1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

25.504.780

Din care C+M

5.376.847

I

ACHIZITH IMOBILE

8.015.985

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.049.000

1

Achiziție teren - Extindere Cimitir Cetatuia

mp

1.038.000

2

Achiziție teren -Extindere Cimitir Raureni

mp

0

3

Achiziție imobil aleea Nuci (HCL 15/2013)

mp

19,08

11.000

Cap. 74.02. Protecția mediului

280.000

4

Depozit ecologic Feteni - despăgubiri proprietari imobile afectate

mp

180,000

5

Achiziție terenuri ptr creeare parc industrial si expropriere terenuri propuse ca străzi prin PUZ Ostroveni

mp

100.000

Cap.84.02 Transport urban-TOTAL

6.686.985

6

Achiziție teren ob, amenaj. si moderniz. str. A Sacerdoteanu

mp

688.606

1

Amenajare cale acces intrarea Sudului

mp

550.000

8

Bretele de legătură la Pasaj denivelat T. Vladimirescu

mp

5.448.379

9

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

mp

0

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

6.638.800

Cap. 51.02 Autoritati publice

1.399.740

1

Șist, integrat de management (ISO 9001, 14001, OHSAS 18Q01,27001) si consultanta

buc

1

40.000

2

Upgradare aplicație Docmanager

buc

1

12.500

3

Program baza de date urbanism

buc

1

19.000

4

Alicatie registru agricol

buc

1

25.000

5

Aplicație soft gestiunea Patrimoniului

buc

1

71.000

6

Aplicație soft centralizat - Resurse Umane

buc

1

10'000

7

Server aplicație contabilitate

buc

1

15.000

8

Camera video - filme documentare

buc

1

16.900

9

Calculator accesare PUG

buc

1

5.000

10

Direcția Patrimoniu - pachet GPS; trepied; prisme; bastoane; licența autocad 2010

buc

100.000

11

Calculatoare - sedii primărie

buc

298.000

12

Periferice, pnntare

buc

177,940

13

Imprimanta/multifunctionala direcția urbanism

buc

1

2.300

14

Achiziție antiviruși de servere pentru toate sediile

buc

18.600

15

Licențe Software

buc

100.000

16

Up-grade mod ui juridic, integrat cu manag documentelor

buc

1

12.400

17

Llp-grade managemnt documente suport pentru scanare, arhivare electronica a documentelor

buc

1

50.000

18

Implementarea soluției de protecție a datelor - backup date la todte sediile primăriei (Network Storage) conform cerințelor SR ISO/CEI 27001:2006(servere pentru salvare baze de date, softul aferent, etc.)

buc

1

35.000

19

Program informatic pentru invenstitii publtce-buget si urmărire obiective investitii, reparatii inclusiv centralizarea achizițiilor publice

buc

1

50.000

20

Camera foto Olympus , inclusiv accesorii ■ DEP

buc

1

3.000

21

Instalație de climatizare, inclusiv montaj - Direcția patrimoniu

buc

1

80.000

22

Dotări cabinete medicale la unitățile de invatamant

buc

228.000

23

Instalație de sonorizare - Primăria mun Rm. Vaicea

DUC

1

25.000

24

Sistem supraveghere video direcția economico-financiara

buc

1

5.100

■ Cap. 61.02 - Ordine Publica si siguranța naționala

347.680

25

Licențe de operare ANPR - Politia Locala

buc

4

18.300

26

Statii radio emisie TETRA

buc

15

93.000

. 27

Autoturisme .    ■                               -

buc

• 2

103.000

28

Iluminatoare IRR -                    , *

buc

2

9.920


Nr. crt.

Mominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

_ 0

1

2

3

4

5

6

29

Sistem monitorizare

buc

1

6.000

30

Slatie de lucru sistem IT supraveghere video

buc

1

20.460

31

Camere video si montaj 10 camere video achiziționate in 2012

buc

10

62.000

32

Sirena alarmare - SU

buc

1

35,000

Cap.65.02. - Invatamant

115.000

33

Cortine antifoc pentru scări incendiu

buc

50.000

34

Plita bucătărie grădiniță cu pp Nord 2

buc

1

65,000

Cap.67.02- Cultura, recreere si religie

799.980

35

nstrument muzical Filarmonica "Ion Dumitrescu" - Flaut in C

buc

1

8.000

36

instalație de climatizare - Sala de concerte Filarmonica Ion Dumitrescu

buc

1

105.200

37

Achiziții echipamente -locuri de joaca, iclusiv montaj

buc

1

20.000

38

Sistem digital de proiecție 3D - Cinema Ostroveni

buc

1

489.000

39

Statuie in bronz - bust Spiru Haret

buc

1

11.000

40

Multifuncțional color si alb-negru - 1 buc

buc

1

11.780

41

Sistem lumini, sunet, video Teatrul Ariei

buc

1

0

42

Dotări zone picnic , din care:

buc

1

100.000

foisoare

buc

8

60.000

toaleta eco

buc

4

20.000

gratare

buc

8

20,000

43

Instalație detectare, semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu - Filarmonica I Dumitrescu (sala de spectacole si spatii mansarda)

buc

1

20.000

44

Instalație evacuare fum si gaze fierbinți (desfumare) -Filarmonica l Dumitrescu (sala spectacole)

buc

1

35.000

Cap.68.02- Asigurări,asist.sociala

100.500

45

Echipament de gătit (plita , hota) - Cantina Ajutor Social

buc

1

80.000

46

Dotări echipamente - Centru Mara, din care

20.500

Coloana cu bule de aer

buc

1

5.090

Fibra optica

buc

1

3.450

Proiector de efecte vizuale

buc

1

3.600

Set muzical

buc

1

2.660

Taburet

buc

2

5.700

Cap.70.02. Locuinte.serv.st dezv.publica

3.875.900

47

Lămpi iluminat public cu leduri - DADP

buc

28

75,000

48

Autoutili. cu tract 4x4 cu echip. speciale

buc

1

260.000

49

Usi batante Hala Centrala

buc

2

7.800

50

Buldoescvator DADP

buc

1

369.000

51

Autoutilitara transport persoane si materiale cu bena, DADP

buc

1

203.000

52

Rotopercutanta max 1350W cu diametru burghiu max 45 mm -DADP

buc

1

3.530

53

Generator curent putere 2,6KW, monofazat - DADP

buc

1

3.080

54

Foreza pamant putere 2,6 CP, Cilindre 52CMC, diametru foreza max 200mm - DADP

buc

1

2.690

55

Etuva termoreglabila, temp max 200gr, capacitate 100 L -DADP

buc

1

0

56

Aparat de sitat pentru sita de 0-300 mm - DADP

buc

1

0

57

Aparat inel - bila automat • 1 buc - DADP

buc

1

0

58

Penetrometru electronic - 1 buc - DADP

buc

1

0

59

Centrala termica gospodărie bitum pe combustibil lichid cu accesorii si montai ~ DADP

buc

1

0

60

Cilindru vibrocompactor - DADP

buc

1

0

61

Auîoplatforma cu nacela - DADP

buc

1

434.000

62

Motocositoare - DADP

buc

1

2.000

63

Motopompa pentru stropit - DADP

buc

1

4.000

64

Remorca platforma - DADP

buc

1

80.000

65

Mașina de emulsionat - DADP

buc

1

20.000

66

BULDOESCAVATOR - PIEȚE PREST

buc

buc

1

380.000

67

Autoutilitara transport persoane si materiale 3500kg - PIEȚE PREST

1

100.000

68

Autospeciala - maturat, deszăpezit - PIEȚE PREST

buc

1

. 1.000 000

69

Mașina maturat strada PIEȚE PREST              . '

. buc

1

0

70

Tractor multifuncțional - PIEȚE P*REST

buc

1

100.000

71

încărcător frontal - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28.600

72

Cupa braț escavat - opțional la tractor - PIEȚE PREST

buc

1

28,600

73

Centrala termica pe lemne 300kw - sere - PIEȚEPREȘȚ......2.

buc

1

70.000

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri ni a altor chelt. de investitii

1

UM I

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

74 <

Aqvariu marin - PIEȚE PREST

buc

2

6.600

75

Toaleta ecologica - PIEȚE PREST

buc

4

18.000

76

nstalatii de filtrat apa Baza de Agrement Ostroveni

buc

2

0

77

Sistem de irigatii a spatiilor verzi in municipiu - PIEȚE PREST

buc

1

300 000

78

Autoutilitara cu dispozitiv special de ridicare SC ETA SA

buc

1

380.000

79

Autoutilitara activitati de control, intervenții urgente SC ETA SA

buc

1

0

III.

CONSOLIDĂRI

5.616.225

din care C+M

5.376.847

Cap. 65.02. INVATAMANT

178.700

Din care C+M

170.650

1

Amenajare scări de incendiu aferente mansardelor nou constr a unit invatamant

buc

6

64.000

din care C+M

60.950

2

Reabilitare si amenajare SAM Colegiul teh. Energetic

buc

1

14.700

din care C+M

14.700

3

Extindere local Grădiniță nr, 8 colonia Nuci

buc

1

100.000

din care C+M

95.000

Cap.67.02- Cultura, recreare si religie

70.000

din care C+M

45.000

4

înlocuire conducta apa sarata - ștrand Ostroveni

ml

4150

5.000

din care C+M

0

5

Conservare reabilitare casa "Olanescu"

buc

1

50.000

din care C+M

45.000

6

Reabilitarea peisagistica a parcului Mircea cel Batran

buc

1

5.000

din care C+M

0

7

Reabilitare si modernizare baza de agrement Ostroveni

buc

1

5.000

din care C+M

0

8

Amenajare Arenele Traian

buc

1

5.000

din care C+M

0

Cap.68.02- Asigurări, asist.sociala

400.000

din care C+M

390.000

9

Cămin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

400.000

din care C+M

390.000

Cap.70.02. Locuinte.serv.si dezv.publica

2.635.930

din care C+M

2.530.328

10

Dezafectarea parțiala a stâlpilor de iluminat pe străzile Calea lui Traian si Tudor Vladimirescu

buc

1

66.000

din care C+M

64.000

11

12

Reabilitare rețea iluminat public bdl. Tudor Vladimirescu

buc

1

76.100

din care C+M

76.100

Modernizare Târg Raureni - PIEȚE PREST

buc

1

100.000

t                   din care C+M

92.000

13

Reabilitare clădiri si platforme betonate - SC ETA SA

buc

1

100.000

din care C+M

92.000

14

Reabilitare rețele termice secundare din mun. Rm. Valcea

ml

108251

10.000

din care C+M

0

15

Amenajare Piața Centrala

buc

1

5.000

din care C+M

0

16

Reab. ret. termice - PT1-bloc Co,A3,A4,A5

ml

1000

440.930

I                        , 'din care C+M

430,890

17

Reab, ret. termice -PT13-bloc Cozia,G,H,J

ml

1000

478.060

din care C+M

471.850

18

19

Reab. ret. termice - PT 38-bloc NI ,P1,P2,N3,N5

ml

700

629.840

din care C+M

613.970

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 1 Ostroveni: ramura 3 blc B0,A1,A2, B1,C16,C17TC1,C2,C3,C4

ml

890

156.350

din care C+M

150.000

20

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum PT 2 Ostroveni :ramura 2, Bloc B15,a10,C21 ,C22, C23,C32,S2-Romstal

ml

800

140.540

din care C+M

135.000

21

Reabilitare relele termice incalzire si apa calda de consum P 2 ramura 5, Bloc A8/2,C18,C19,C20,C24,C25,C26,C27

ml

1038

182.360

'                   din care C+M

175.000

22

?3

Reabilitare rețele termice incalzire si apa calda de consum-PT 13 Piața Centrala ramura 2 bloc C,D,E,F,S1,S2,S3, A+B,b,P,RTV1-V2,V3,V6,l Piața        ______ .___

ml

1000

175.680

din care C+M

170.000

Dezafectarea stalpiior d? iluminat public de pe str Calea lui Traian - etapa a II a

buc

1

30.000

din care C+M ...... 2 _ _____________________

.L______

29.518

; om i na liza rea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii Nr. crt.E

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0 M                     1

2

3

4

5

6

__Cap.68.02-Asigurări,astst.sociala

100.000

__L. . ?;amin de batrani -corp A transf in loc sociale

buc

1

100.000

Cap,70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.811.720

'jfervicii de elaborare cerere de finanțare pentru Programul ^perational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - Sprijinirea

10 (^zvoltarii durabile a orașelor - poli urbani de creștere, Aomeniul de intervenție 1.2. - Sprijinirea investițiilor in eficienta ăhergetica a blocurilor de locuințe

buc

1

83.000

i«iaborare documentatii tehnico-econmice pt. reabilitarea

11 rarfnica a unui număr de 30 blocuri de locuințe in mun. Rm ghicea, prin POR AXA 1,2 - Sprijinirea investițiilor in eficienta Energetica a blocurilor de locuințe, inclusiv avize

buc

1

98.000

12 'Reactualizare PUZ Central

buc

1

115.000

13

Elaborare PUG municipiul Rm. Valcea, inclusiv avize aferente

buc

1

80.000

14 ^menajare Cimitir Feteni

buc

1

80.000

1J Extindere rețea iluminat exterior str.Ostroveni - Rm. Valcea

buc

1

5.500

16 ^menajare grup sanitar - zona Catedrala Ostroveni

buc

1

3.750

17 Ridicare topo albie rau Olanesti (pentru proiect renaturare

buc

1

6.000

18 ^enaturarea st reamenajarea cursului de apa Olanesti, in mun, Em.'Valcea - concurs de soluții, proiectare

buc

1

390.000

19 -i>cuinte pentru tineri in regim de Închiriere prin ANL Ostroveni E - utilitati

buc

1

0

20 Aonsultan,a~ proiectare si asistenta tehnica pentru realizarea £*e proiecte in domeniul eficientei energetice, energii

buc

1

0

21 Extindere Cimitir Cetatuia - proiectare, avize

buc

1

20.000

22 șs-xtindere Cimitir Raureni - proiectare, avize

buc

1

5.000

23 i^ucrari de cadastru - banca de date urbana

buc

1

14.670

24 -Ws,em inforrnational specific domeniului edilitar si băncilor de Sa\e urbane-extindere lucrări conf noul PUG

buc

1

500.000

Cadastru verde si Registrul Spatiilor Verzi

buc

1

100,000

26 Actualizare plan topografic si lucrari cadastru imobiliar

buc

1

100.000

07 ‘‘te                        „                         " '

;JReactualizare PUZ Goranu

buc

1

80.000

22 “Studiu hidro-geotehnic pe terenul situat in Ostroveni, str. Ion •Creanga, pe care urmeaza a fi amenajat un Cimitir public

buc

1

3.100

2g insistenta tehnica - Reabilitare rețele termice secundare din ;E'Un Rm. Valcea

buc

1

50.000

30 Extindere rețea iluminat zona str. Decebal, Timiș

buc

1

5.000

31 Extindere rețea iluminat public zona str. Mierlei

buc

1

5.000

32 Extindere rețea iluminat public zona str. Caragiale

buc

1

5.000

33 i^xtindere rețea iluminat public zona str. Mircea Buciu

buc

1

5,000

34 -Extindere rețea de iluminat zona inters E81 - Decebal

buc

1

5.000

35 'Ijxtindere rețea de iluminat aleea pietonala zona Simian - CFR

buc

1

5,000

2g Servicii de consultanta pentru elaborare si implementare program "Europa pentru cetateni"

buc

1

42,700

^menajare Cimitir Ostroveni (evaluare, proiectare, avize, alte qjoc thnice)

buc

1

5,000

Cap,84.02 Transport urban

2.152.150

37 'Reactualizare Studiu de Trafic

buc

1

100.000

(i^u ^traversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. general Maqheru

buc

1

0

3g ' Viubtraversare pietonala bd. Tineretului - Complex Hermes -Aliata Ostroveni

buc

1

81,500

'>S

40 U.jlubtraversare pietonala intersecția Calea lui Traian cu str. Racia

buc

1

61.500

l '“iȘ

41 .'.^menajare parcare subterana cartier Ostroveni, in mun. Rm. îAalcea

buc

1

80,000

42 ^.Reorganizarea si amenajarea spațiului public central din mun. Am Valcea

buc

1

1.170.000

43 ârtera de legătură intre bd N Balcescu si bd Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran

buc

1

187.500

44 -^Artera de legătură intre bd. N Balcescu cu str M.V. Popescu, inclusiv sens giratoriu

buc

1

5,000

• 4b Aasaj_pie tonal suprateran str. Raureni

. buc

. 1 ’

20.000

0

'   46 Reabilitare str. Ostroveni (2800 m)

buc

• . * 1

79.000

,-‘te                   ■"

. 4<   TI ode mizare intrarea Episcop Inochentie (250 m)

buc

. 1

8.500

,.4j                          '

} ! ■ ■_ .■■■

IA '              : ■ ' '                   ’ -             ■ ■                ■ ■ '              : • ' ' '

Nr. crt.

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLAT! EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

48

Modernizare str Ctin Stanciulescu (781 m)

buc

1

28.600

49

Modernizare str. Prunului (924 m)

buc

1

31.000

50.

Modernizare str. Poenita (130 m)

buc

1

4.500

51

Modernizare str Dtru Zaganscu (160m) si adiacente (A.

Muresianu - 260 m, T Stefanescu - 240 m)

buc

1

42.100

52

Artera de legătura intre str. Gib Mihaescu si str. Libertății, in prelungirea bd. Tineretului

buc

1

10.000

53

Artera de legătura intre str. Splaiul Independentei si pod Morilorfstr. Comeliu Tamas)

buc

1

80.000

54

Refacere canal colector str.Bicaz - proiectare

buc

1

9.950

55

Modernizare strada Digului (7866mp x 150 lei/mp), inclusiv proiectare

buc

1

8.000

56

Prelungire str. Antim Ivireanu intersecție Calea lui Traian cu Dacia

buc

1

6.000

57

Modernizare tronson str, PI Marina intre bd D Radulescu si str, Osjrovenî

buc

1

8.000

58

Slatie de autobuz str. Ștrandului - aviz DN

buc

1

300

59

Lucrări prevenire inundatii

buc

4

50.000

60

Verificări proiect - Amenajare carosabila si pietonala Arenele Traian

buc

1

2.000

61

Documentatii obținere autorizații DN pentru statii autobuz

buc

43

26.700

62

Modernizare str. Ep. Climent (verificare proiect, proiectare)

buc

1

10.000

63

Sens giratoriu inters.DN? cu Calea Traian-str.Timiș

buc

1

42.000

V

MAJORARE CAPITAL

1.001.000

Cap.70.02. Locuințe,serv.si dezv.publica

1.000

1

Capital Social înființare zona Metropolitana - municipiul Rm.

Valcea

buc

1

1.000

Cap.84.02 Transport urban

1.000.000

2

Majorare capital ETA SA

buc

1

1.000.000

Pt. Primar

Director Econ»

Ec Ion LepadatViceprtmar

Gigi Ion Ma

Director Iflvesiit

Ing. Liviu Miftode

G.(9.

R0MAN1A

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RM.VALCEA

DIRECȚIA INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE - SERVICIUL INVESTIȚII


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII-ANUL 2013 -FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE &JGEȚ LOCALAnexa nr^. la HCL J
..Cheltuieli s J; ' : totale:

■ ■ \

;uL:.;....... u’/.W

£țM^^^^blle

; Toteț : ' : ? albțțiitHv.^ ■ :‘jtwjpțare4''

0

1

2

3

4

.: ■:       5 -fe

6

7

9

10

11

12

34.338,070.00

siaoim&oo

6,088,570.00

1,520,000.00

â iW

^^^&00

din care C+M

118,063,470.00

80,246,160.00

7,434,942.00

32:486^20.00

14,677,000.00

12,054,250.00

$755,570.00

1,520,000.00

4,235,570.00

0.00

0.00

A.Lucrari in continuare

75,601,260.00

63,239,150.00

3,478,041.00

J 21,113^590.00

9,800,000.00

7,949,600.00

7 3,363,990.00

1,463,040.00

1,900,950.00

0.00

0.00

din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

2,810,359.00

20^68,850.00

9,650,000.00

7,554,860.00

: 3,363,990.00

1,463,040.00

1,900,950.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

°00

0.00

0.00

■         tM»

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

>^0.00

0.00

0.00

<>■:/■■■? ii:0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

65,818,187.00

65,780,277.00

5,607,541.00

'<13,224,480-00

5,200,000.00

5,299,900.00

2,724,580.00

56,960.00

2,667,620.00

0.00

0.00

din care C+M

51,545,050.00

29,023,320.00

4,624,583.00

i‘iii;MWrKMKi

5,027,000.00

4,499,390.00

, 2,391,580.00

56,960.00

2,334,620.00

0.00

0.00

ggg

■> 4    ■ Cdirt- M MAiiliwiljHI FUthllr^ '

;        $/.:■. .:KH»

^(fcOO

din care C+M

'             ' 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

: :»i; $00

0.00

0.00

0.00

' 0.00

* A.Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

ii W

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

,mm»

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

W$52$j50.0b

: : <;^,380,540t00

, t-IjOTO,010.00

șa^î.35f58ff;D0

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

■i^e^soaoo

4,000,000.00

1,338,490.00

... 4MWM

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

A. Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

ki^?^;!aoo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt de investitii

16,948,610.00

16,910,700.00

5,130,998.00

4,073,000.00

1,380,640.00

i 1,07$010u00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

_ : : ț MO&sofctKi

4,000,000.00

1,338,490.00

:/J;lXJ70(Q1EQi«l

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

C3 Consolidări

16,948,610.00

16,910,700.00

5,062,202.00

6^23,850.00

4,073,000.00

1,380,640.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

6,408^500.00

4,000,000.00

1,338,490.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National , .        A. L aho vâri

16,948,610.00

16,910,700.00

5,062,202.00

4,073,000.00

1,380,640.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

0.00

din care C+M

13,522,120.00

13,563,170.00

4,624,583.00

6,408,5(10.00

4,000,000.00

1,338,490.00

38,580.00

1,031,430.00

0.00

Q.00

:•     974,500.00

Li iR= i* 5^      fțft

14 i ^£4^;

din care C+M

22,562,780.00

0.00

r"^    OM

^OO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A-Lucrari in continuare

0.00

0.00

0.00

; <0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

'■..OJOO

0.00

0.00

.■ .1' .* **

0.00

0.00

0.00

0.00

B.Lucrari noi

0.00

0.00

0.00

■ . 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

. nsii

0.00

0.00

0.00

0.00

C.AIte chelt. de investitii

26,994,837.00

26,994,837.00

116,550.00

974,500.00

0.00

641,500.00

0.00

333,000.00

0.00

0.00

din care C+M

22,562,780.00

0.00

0.00

?.?       0.00

0.00

0.00

<Lpț>

0.00

0.00

0.00

0.00

C2. Dotări independente

1,738,087.00

1,738,087.00

0.00

<9(000.00

567,000.00

0.00

333,000.00

C3 Consolidări

25,256,750.00

25,256,750.00

116,550.00

74,500,00

0.00

74,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

0.00

?;•••.^’ttOO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in Municipiul Rm Valcea

25,256,750.00

25,256,750.00

116,550.00

r;..:.:74,6p0j00

0.00

74,500.00

Li Z4ÎSU t= 7-’&xfe:

0.00

0.00

0.00

7______________din care C+M________________

22,562,780.00

22.562,780.00

0.00 [

0.00

0.00

0.00

SSSiSSXl

0.00

0.001

0.00


0

1

2

3

•§3

h:îiȘw5S>5:*!?Șt

din care C+M

0.00

0.00

A, Lucrări in continuare

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

.            B.Lrucrari noi

0.00

0.00

■din care C+M

0.00

0.00

C.Atte chelt de investitii

0.00

0.00

roș

dtn care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

A.Lucrari in continuare

75,601,260.00

63,239,150.00

’ .           din care C+M

66,518,420.00

51,222,840.00

3

' Pasaj denivelat suprateran pe B-dul Tudor Vladimir.

38,758,450.00

40,029,640.00

din care C+M

32,520,060.00

35,301,860.00

.4

Prelungire b-dul Tineretului spre sud cu b-dul Dem Radulescu de la int cu str, Ostroveni pana la int. cu DN 67

36,842,810.00

23,209,510.00

din care C+M

33,998,360.00

15,920,980.00

B. Lucrări noi

0.00

0.00

din care C+M

0.00

0.00

C.AIte chelt de investit!)

21,874,740.00

21,874,740.00

din care C+M

15,460,150.00

15,460,150.00

C1 Achiziții de imobile

0.00

0.00

Că Consolidări

21,874,740.00

21,874,740.00

din care C+M

15,460,150.00

15,460,150.00

.8

Amenajare si modernizare str Aurelian Sacerdoteanu si str Patriarh lustinian Marina

21,874,740.00

21,874,740.00

din care C+M

15,460,150.00

15,460,150.00

* C4 Chelt de proiectare pt. elab. SPF si SF

0.00

0.00

PT. Primar

Ion Gigi MateiL ■ ;:Î3T

■■ . -. ■■

|!

s£î:? xz'e'k = =1 *=£

■ . ■:. Ttatal ::

. alocații _■ bugetare

și.birta

■: ' buoetiiT : j

:;-.x

■fes

Cl

4

6

7

9

10

11

12

i 0.00

WO»S0

^WsBF-0.00

0.00

0.00

0.00

o.otf

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

' ■            : 0.00

0.00

0.00

;■-■ f: . .■■■ ■■ 0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-;iMo

0.00

0.00

. :A:j0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

: x ,:’:,Q#â

0.00

0.00

\o:oo

0.00

0.00

000

0.00

0.00

/K' JMO

0.00

0.00

: AW

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

*W

0.00

0.00

0.00

0.00

• 26.839,920.00

4.685,560.00

bW*81W20^

s™^3|204|î140îi^

2,810,359.00

'26.078320.00

10,677,000.00

10,715,760.00

<685,560.00

1,481,420.00

3,204,140.00

0.00

0.00

3,478,041.00

.21,113,590.00

9,800,000.00

7,949,600.00

..;.-3,363,990.00

1,463,040.00

1,900,950.00

0.00

0.00

2,810,359.00

20,568,850.00

9,650,000.00

7,554,860.00

\3i363^90.00

1,463,040.00

1,900,950.00

0.00

0.00

3,235,005.00

: 18,184,640.00

8,000,000.00

6,871,940.00

/3£iX?ooAo:

1,456,200.00

1,856,500.00

0.00

0.00

2,810,359.00

17,919360.00

7,950,000.00

6,656,660.00

3312,700.00

1,456,200.00

1,856,500.00

0.00

0.00

243,036.00

■;£^,9Stt00

1,800,000.00

1,077,660.00

6,840.00

44,450.00

0.00

0.00

0.00

<1^2^49^90.00

1,700,000.00

898,200.00

6,840.00

44,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

359,993.00

■: <:5>^3^0.00

1,127,000.00

3,277,760.00

^.•^«teoo

18,380.00

1,303,190.00

0.00

0.00

0.00

1,027,000.00

3,160,900.00

18,380.00

1,303,190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

359,993.00

1,127,000.00

3,277,760.00

>‘îii32f,570t0O

18,380.00

1,303,190.00

0.00

0.00

0.00

5,509,470100

1,027,000.00

3,160,900.00

1,321,570100

18,380.00

1,303,190.00

0.00

0.00

359,993.00

^4^2^390.60

1,127,000.00

3,277,760.00

N^ț®oii

18,380.00

1,303,190.00

0.00

0.00

1,027,000,00

3,160,900.00

18,380.00

1,303,190.00

0.00

0.00

0.00

t:= .■r1’”::;‘3fti0(l

0.00

0.00

W ri/ftW

0.00

0.00

0.00


Sef Serv Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos


Municipiul Rm. Valcea

C.U.I. 2540813


LISTA 2013poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări i repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL


z Ț

o f*

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

8,024,480.00

din care C+M

6,890,970.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

900,000.00

Cap. 51.02. Auto rit ati publice

0.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

900,000.00

1

Promovarea potențialului turistic ecleziastic la nivelul municipiului Rm Valcea

450,000.00

2

Promovarea potențialului turistic cultural si de agrement la nivelul municipiului Rm Valcea

450,000.00

III

CONSOLIDĂRI

7,124,480.00

din care C+M

6,890,970.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

2,450,650.00

din care C+M

2,408,500.00

1

Reabilitare sl modernizare clădire Coleg. National A.Lahovari

buc

1

2,450,650.00

din care C+M

2,408,500.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE Sl RELIGIE

74,500.00

din care C+M

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

74,500.00

din care C+M

0.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

4,599,330.00

din care C+M

4,482,470.00

3

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh lustinian Marina

buc

1

4,599,330.00

din care C+M

4,482,470.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTAREpt ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR sl ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR


Pt. Primar

GigiDi re

Simona Morco


Director Execuți

Ion LspadatSef Serviciu ag

Adelina Retevdesbu


Sef Serviciu Contabilitate si Buget

Narcisa ColțosMunicipiul Rm. Valcea C.U.I. 2540813


LISTA 2013


poziția "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri, dotări indepen repartizata pe capitole de cheltuieli buget local

FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI COFINANTARE BUG. LOCAL

CREDIT BANCAR INTERN 50.81

z

o

Nominalizarea achiz. de bunuri si a altor chelt. de investitii

UM

CANTITATE

Valoare

PLATI EFECTUATE

Nr. si data doc.

Suma

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL GENERAL

5,200,000.00

din care C+M

5,027,000.00

I

ACHIZIȚII IMOBILE

0.00

II

DOTĂRI INDEPENDENTE

0.00

III

CONSOLIDĂRI

5,200,000.00

din care C+M

5,027,000.00

Cap. 65.02. INVATAMANT

4,073,000.00

din care C+M

4,000,000.00

1

Reabilitare si modernizare clădire Coleg.National A. Lahovarr

buc

1

4,073,000.00

din care C+M

4,000,000.00

Cap. 67.02. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

0.00

din care C+M

0.00

2

Modernizare parc Zăvoi in mun. Rm Valcea

buc

1

0.00

din care C+M

0.00

Cap. 84.02. TRANSPORT URBAN

1,127,000.00

din care C+M

1,027,000.00

3

Amenajare si Modernizare str. Aurelian Sacerdoteanu si Patriarh lustinian Marina

buc

1

1,127,000.00

din care C+M

1,027,000.00

IV

CHELTUIELI DE PROIECTARE pt. ELAB. ST. PREFEZAB, FEZABILITATE A PROIECTELOR si ALTE STUDII AFENETE OBIECTIVELOR

0.00

Pt. Primar

DirectorExecut

Simona Morcov


Sef Serviciu Mau

Adelina RetevoescuSef Serviciu Contabilitate si Buget

Narcisa Colțos