Hotărârea nr. 154/2013

hotarirea 154 - 5 iunie 2013 - modificare HCL 184 din 2012 reprezentant semnare proiecte externe

ROMAN LV

JUDEȚUL VÂLCEA

MUN1CIPIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL

www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR. 154

privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33/2012

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară la data de 5 iunie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. DPE/6724/04.06.2013, întocmit de către Direcția Programe Externe, prin care se propune modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33 din 12 iulie 2012, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr. 121/2013, referitoare la împuternicirea domnului viceprimar, Gheorghe loniță, ca reprezentant legal al Unității Administrativ-Teritoriale - municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării și implementării proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă în sensul înlocuirii acestuia;

Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridica, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.153 din 05 iunie 2013, dl Vîrlan Eduard a fost ales în funcția de viceprimar al municipiului;

Ținând seama de demisia domnului loniță Gheorghe din funcția de viceprimar înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 18898 din 29 mai 2013 și având în vedere că la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea se derulează mai multe proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, iar altele se află pe lista de rezervă, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 268/117/2012;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33 din 12 iulie 2012, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr. 121/2013, care va avea următorul conținut:

« Art.1. Se împuternicește domnul viceprimar, Eduard Vîrlan, ca reprezentant legal al Unității Administrativ - Teritoriale - municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării și implementării proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă ».

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Programe Externe;

  • • Dlui Vîrlan Eduard.                                 /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA<^% Eduard VÎRLAN Z®—

SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 05 iunie 2013