Hotărârea nr. 153/2013

hotarirea 153 - 5 iunie 2013 - alegere viceprimar

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 153

privind alegerea unui viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința extraordinară la data de 05 iunie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 19540 din 04.06.2013, întocmit de Secretarul municipiului, prin care se propune să se ia act de demisia dlui Gheorghe loniță din funcția de viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, să se constate vacant locul de viceprimar, precum și alegerea unui nou viceprimar în locul acestuia;

Având în vedere demisia domnului loniță Gheorghe din funcția de viceprimar înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 18898 din 29 mai 2013;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 156/5/2012 prin care domnul loniță Gheorghe a fost declarat ales în funcția de viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea din partea Partidului Național Liberal;

Având în vedere raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței cu privire la desemnarea dlui Vîrlan Eduard ca viceprimar al municipiului; de asemenea, ținând seama și de procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor;

în conformitate cu dispozițiile art.57, alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.20 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea nr.228/2009;

în temeiul art.45 și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile art.45, alin.(5) din Legea nr. 215/2001 și întrunind 17 voturi “pentru”,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. (1) Se ia act de demisia domnului Gheorghe loniță din funcția de viceprimar al municipiului, acesta păstrându-și calitatea de consilier local.

(2) Consecință a prevederilor alin.(1) se declară vacant locul de viceprimar al municipiului.

Art.2. Se declară ales în funcția de viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Vîrlan Eduard, din partea Partidului Național Liberal.

Art.3. Pe durata exercitării mandatului de viceprimar, domnul Vîrlan Eduard își păstrează statutul de consilier local.

Art.4. Prezenta se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiară;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Dlui loniță Gheorghe;

  • - Dlui Vîrlan Eduard.

    PREȘEDINTE DE ȘEDIN Eduard VÎRLAN A


    SECRETARJWUNICIPIU, Tojrfa MIHĂESCU


Râmnîcu Vâlcea, 05 iunie 2013