Hotărârea nr. 152/2013

hotarirea 152 - 5 iunie 2013 - stabilire remuneratie directori la ETA si PIETE PREST

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 152

privind unele măsuri referitoare la remunerația directorilor și membrilor consiliilor de administrație la S.C. ETA S.A. și S.C. PIEȚE PREST S.A., precum și a reprezentanților

Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la aceste societăți

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinara la data de 5 iunie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 19541 din 04.06.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune adoptarea unor măsuri referitoare la remunerația directorilor și membrilor consiliilor de administrație la S.C. ETA S.A. și S.C. PIEȚE PREST S.A., precum și a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la aceste societăți, urmare a faptului că aceste societăți, la care municipiul este acționar unic, echilibrează bugetele prin subvenții acordate din bugetul local, precum și nota de completare nr. 19719 din 05.06.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței referitoare la faptul ca reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la cele două societăți să nu fie plătiți mai mult de 6 (șase) ședințe/an;

Având în vedere propunerile formulate în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 30 mai 2013, la proiectele de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ETA SA, respectiv al SC PIEȚE PREST SA pentru anul 2013, propuneri referitoare la stabilirea de către Consiliul Local al nivelului remunerației pentru funcția de director al celor două societăți, precum și pentru membrii consiliului de administrație de la aceste societăți și reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor, și analizând prevederile Actelor Constitutive așa cum au fost el completate, modificate și aprobate de Adunările Generale ale Acționarilor, se impune modificarea și completarea acestora, conform prevederilor art 8 alin (2), ale art 9 alin.(2) lit. c) și ale art. 38 alin. (3) din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți pentru amendamentul propus în plenul ședinței,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01 iunie 2013, nivelul remunerației de ședință a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A. și S.C. PIEȚE PREST S.A., va fi la nivelul indemnizației lunare complete a unui consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar aceștia nu vor fi plătiți mai mult de 6 (șase) ședințe/an.

Art.2. Se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A., în baza prevederilor articolului 4.3., litera e) din Actul Constitutiv, pentru a hotărî cu privire la completarea și modificarea Actului Constitutiv, conform prevederilor O.U.G nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în sensul plafonării remunerației pentru funcția de director la S.C. ETA S.A. la nivelul indemnizației funcției de viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar al remunerației pentru membrii consiliului de administrație de la această societate, la nivelul indemnizației lunare complete a unui consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.3. Se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. PIEȚE PREST S.A, în baza prevederilor articolului 11.2 litera k) din Actul Constitutiv, pentru a hotărî cu privire la completarea și modificarea Actului Constitutiv, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în sensul plafonării remunerației pentru funcția de director la S.C. PIEȚE PREST S.A. la nivelul indemnizației funcției de viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar al remunerației pentru membrii consiliului de administrație de la această societate, la nivelul indemnizației lunare complete a unui consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Art.4. Consecință a prevederilor de mai sus, alin.(1) al art.2 din Hotărârile Consiliului Local nr.133 și 134 din 30 mai 2013 se revocă.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - S.C. ETA S.A.;

 • - S.C. PIEȚE PREST S.A.

  membrilor A.G.A. și C.A. ale celor două societăți

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VÎRLm^iVX

  --

  SECR^FaR MUJWdPIU, jurts^omaMfHĂESCU

  Râmnicu Vâlcea, 05 iunie 2013