Hotărârea nr. 151/2013

hotarirea 151 - 5 iunie 2013 - completare HCL 298 din 2012

5 XX.../ i V

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNICI PI111. RÂMN îC■ L VÂI.CEA

—Go N SI          ........ ......

HOTĂRÂREA NR. 151

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 298/147 din 20.11.2012

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința extraordinara la data de 05 iunie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 19537 din 04.06.2013 întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice prin care se propune completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 298/147 din 20.11.2012 referitoare la* mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. APAVIL S.A. să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 12.3 lit m) din Actul ..... constitutivahsocietătirrespectivsă-aleaQă-membriiConsiliuluLde.administratie din lista de candidați selectați de către expertul independent în conformitate cu Ordonanța-de-Urgență ................ ...... a. Guvernului nr. 109/2011;

“Ținând' seama " de rapoartele cuprinzând avizele favorabile_„ale: comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și având în vedere procesul-verbal al comisiei de numărare a voturilor;

Având în vedere că hotărârea mai sus menționată a fost adoptată înainte de finalizarea procesului de selecție și cunoaștere a persoanelor selecționate din rândul ___-_______cărora se putea face nominalizarea, iar prin adresa nr. 13427/08.05.2013, înregistrată la "“Pfimăna^unicipiularRâmnictrA/âlcea^ub^rr™f6(^^

solicitat "desemnarea candidațilpr Consiliului Local al municipiului pentru funcția de membru al Consiliului de administrație, lista acestora urmând'să fieînaintată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea către Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APAVIL S.A., care face alegerea membrilor consiliului de administrație"; de asemenea, ulterior, prin adresa nr. 14052/14.05.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 17036/15.05.2013, S.C. APAVIL S.A. a comunicat faptul că, până la acea dată procesul de selecție a administratorilor și directorilor nu a fost finalizat potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 și că acest fapt poate conduce la neîndeplinirea de către S.C. APAVIL S.A. a condițiilor prevăzute pentru prima tragere din Contractul de credit încheiat cu BERD;

----------~Tinând-seama-de»PFotocQluUncheiaLînt£eJCQDS,ni.ul_J.u.detean Vâlcea și Primăria^ Municipiului Râmnicu Vâlcea, înregistrat sub nr. 15312/18.05.2010, potrivit căruia Consiliul de administrație de ia S.C. APAVIL S.A. este format dintr-un număr de cinci membri, din care doi desemnați către Consiliul Județean și trei de către Consiliul Local, Consiliul Județean a adoptat hotărârea nr. 64/30.04.2013, prin care a propus pentru cele două funcții de membri ai Consiliului de administrație al S.C. APAVIL S.A., pe domnii

--------Cristian Nicolae, iar cu adresa nc

5945/20.05.2013, înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 17588720705201’37^   ~

’^’"~““’soircităf“fina!izarea—de“către—Consiliul—Local—a—propunerilor—pentru—Consiliu!—îl®,—____ administrație și împuternicirea reprezentantului municipiului în Adunarea generala de la S.C. AP AVI L SA, să voteze desemnarea membrilor propuși;

In aplicarea prevederilor art. 19,1 lît (a) din actul constitutiv al S.C. APAVIL S.A, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2011 _.§ljuâncll în considerare adresa nr. 197/27.05.2013 înregistrata ,Ja Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 18592/27'05.2013, prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea, a solicitat Consiliului Local, ca ___ în prima ședință a acestuia să procedeze la. nominalizarea persoanelor care vor fi

desern^administrație de la StCt-APAVIL-StA:;-precum- și-adresa nr. 18635/28.05.2013 prin care S.C. APAVIL S.A. a comunicat rezultatul procesului de ........ evaluare/selecție a. candidațurjlpr^depuse pentru posturile de membri în consiliul de administrație la S.C. APAVIL S.A;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.3, punctul 2, lit.b) și ale art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

——4n"baza-art:-36ralinȚ-2^artr45,-alindi)~șUarL115^din^Legeaux21^/2Q0.L_priyind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Procedându-se în conformitate cu prevederile.^art.45,_ali.nX5)^n^. LeQ^.Q nr 215/2001 și întrunind 1*8 voturi ‘‘pent^u’'"ddmnu^FIdri'ce^Cristian"Ștefan7~1’5'voturi■'^pent^u,2----------

Popescu Vasile și 17 voturi “pentru” domnul Tănăsescu Lucian,

HOTĂRĂȘTE:

ArtJ. Se completează art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 298/147 din 20.11.2012, cu un nou alineat, alin. (2), cu următorul conținut:

“Art. 1. (2) Cele trei persoane propuse pentru a fi desemnate în Consiliul de administrație conform alin. (1), din partea acționarului municipiul Râmnicu Vâlcea sunt:

  • 1 Domnul Floricel Cristian Ștefan, cetățean român, având CNP~ul, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, la data de

, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea,                      - - - ,

;      ■       . . județul Vâlcea, posesor al CI Seria , nr.  e//beraf de

Râmnicu Vâlcea, la data de

  • 2 . Domnul Popescu Vasile, cetățean român, având CNP—ul, născut în sat Armășești, comuna Cernișoara, județul Vâlcea, la data de domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, .                                 . .' , județul

Vâlcea, posesor al CI Seria nr. ■ , eliberat de                    Râmnicu

Vâlcea, la data de

  • 3 Domnul TănăsescuLucian, cetățean român, având CNP-ul, ~

~~~~----------------

Râmnicu Vâlcea, ‘                                    •   . județul Vâlcea, posesor al

CI Seria nr. '   eliberat de         Râmnicu Vâlcea, la data de

--------------Art ? .pravanta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă ia îndeplinire:

------------------------------------------Dire&i©£EccMAoniico7:^EinanGij30^^                                     .............

—............... .  S C APĂVIl. S A;          :--------------------------------------------'

........consiliului Județean Vâlcea;             ■

- Reprezentantului Consiliului Local în AGA la S C. APAVIL S A.

—PREȘEDINIEDEJSEDINIAjJ

...............Eduard yîf^LAN


SECRETAR MUNICIPIU, juristTori^MHĂESCU

..............................4aF..................................

:7î-

-—R^jnnîcu-VâlcaarOS-iiiiiîfi^Ol^