Hotărârea nr. 150/2013

hotarirea 150 - 5 iunie 2013 - avizare Plan de evolutie a tarifelor pentru serviciul de salubrizare

ROMAN IA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

' IKfSS


www.primariavl.ro


CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 150

privind avizarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea și mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, să aprobe acest plan

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 05 iunie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 19538 din 04.06.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune avizarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea, precum și mandatarea d-lui Gigi Ion Matei, viceprimar al Municipiului, reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, să aprobe Planul mai sus amintit;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere ca prin art.3, alin.(1) al Hotărârii Consiliului Local nr.131/30 mai 2013 referitoare la aprobarea unor documente necesare depunerii Proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea", a fost mandatat domnul Gigi Ion Matei, viceprimar al Municipiului, ca reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea, după avizarea prealabilă a acestuia prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea;

în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) lit d) și alin (6), pct 14, art. 45 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se avizează Planul anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează domnul Gigi Ion Matei, viceprimar al Municipiului, ca reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea, așa cum a fost avizat conform art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată pentru a fi adusă laîndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Consiliului Județean Vâlcea;

  • - Persoanei prevăzute la art.1.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard yÎRLAN^fTT^

Râmnicu Vâlcea, 05 iunie 2013

^CL

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR PENTRU SERVICIULUI.M'S^ȘBÎ^ARE A       ^>Z3

•__________________LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL VÂLCEA h'         _____

An

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 1

2024

2025 |

2026

, 2to7^/j   2028

Tarif pentru populație

260,0

267,0

274,1

281,5

289,0

296,8

304,7

311,6

318,7

325,9

333,2

340,8

348,5=

=^56,4

364,5

Gradul de suportabilitate (in %din venitul pe gospodărie din decila cea mai săracă)

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

Tarif pentru agenții economici

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

Tarif in lei/persoana/luna (populație)* inclusiv TVA

Media

6,33

6,52

6,71

6,91

7,12

7,33

7,55

7,74

7,94

8,15

8,35

8,57

8,79

9,01

9,25

Zona urbană

9,26

9,53

9,81

10,11

10,41

10,72

11,04

11,32

11,61

11,91

12,22

12,53

12,85

13,19

13,53

Zona rurală

3,89

4,01

4,13

4,25

4,38

4,51

4,65

4,76

4,89

5,01

5,14

5,27

5,40

5,54

5,68

An

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039   |

2040   |

2041

Tarif in iei/t, fara TVA

Tarif pentru populație

372,8

374,2.

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

377,2

377,2

378,2

384,7

Gradul de suportabilitate (in % din venitul pe gospodărie din decila cea mai săracă)

1,80%

1,77%

1,73%

1,69%

1,65%

1,62%

1,58%

1,54%

1,51%

1,49%

1,46%

1,43%

1,42%

Tarif pentru agenții economici

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

Tarif in lei/persoana/Iuna (populație), inclusiv TVA

Media

9,48

9,55

9,57

9,60

9,63

9,66

9,68

9,71

9,74

9,84

9,87

9,93

10,13

Zona urbană

13,87

13,97

14,01

14,06

14,10

14,14

14,19

14,23

14,27

14,43

14,48

14,56

14,86

Zona rurală

5,82

5,86

5,88

5,89

5,91

5,92

5,93

5,95

5,96

6,02

6,04

6,07

6,18