Hotărârea nr. 15/2013

Hotarirea 15 - 30 ianuarie 2013 - achizitionare imobil de la GDF SUEZ

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 15

privind achiziționarea unui imobil clădire și teren aferent, situat în Rămnicu Vâlcea, aleea Nuci, proprietatea GDF SUEZ Energy România S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 2844 din 24.01.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune achiziționarea prin cumpărare de la GDF SUEZ Energy România, a imobilului construcție în suprafață construită de 19.08 mp (suprafață utilă 16,72 mp) și teren aferent în suprafață de 111,14 mp, situat în Râmnicu Vâlcea, Aleea Nuci, înscris în Cartea Funciară nr. 39761, la prețul de 8824 lei fără TVA, rezultat din raportul de evaluare;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr. 2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale cu amendamentul ca «în cazul în care GDF SUEZ Energy România nu este de acord cu prețul, domnul primar să poată negocia cu reprezentanții societății până la achiziționarea acestuia”;

Ținând seama de adresa înregistrată la GDF SUEZ Energy România sub nr. 2340/29.11.2012 prin care Primăria municipiului și-a exprimat intenția de a achiziționa imobilul-construcție situat în colonia Nuci, clădire care este proprietatea societății mai sus amintite și în prezent nu mai este utilizată de către aceasta; solicitarea a fost formulată, ca urmare a intenției autorității publice locale de a înființa în zona Colonia Nuci un post permanent al Poliției locale și de proximitate și care să aibă sediul în clădirea respectivă;

în baza art.36, alin,(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă achiziționarea prin cumpărare de la GDF SUEZ Energy România, a imobilului compus din construcție în suprafață construită de 19.08 m.p. (suprafață utilă 16,72 m.p.) și teren aferent în suprafață de 111,14 m.p., situat în Râmnicu Vâlcea, aleea Nuci, înscris în Cartea Funciară nr. 39761, identificat prin planul de amplasament și delimitare - anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

  • (2) Prețul de cumpărare a imobilului prevăzut la alin.(1) este de 8824 lei fără TVA, rezultat din Raportul de evaluare - anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

  • (3) Imobilul ce se va achiziționa conform alin. (1) va avea destinația de sediu permanent al Poliției Locale a municipiului și de proximitate.

  • Art.2. Cheltuielile pentru încheierea în formă autentică a actului de vânzare-cumpărare a acestui imobil vor fi suportate din bugetul local al municipiului.

Art.3. Se împuternicește primarul municipiului ca prin serviciile de specialitate să facă toate demersurile pentru achiziționarea imobilului prevăzut la art.1, inclusiv să negocieze dacă este cazul prețul de achiziționare a acestuia și să semneze contractul de vânzare-cumpărare a imobilului respectiv.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico-Financiare.Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013

PLAN DE AMPLASAMENI Si DELIMITARE A CORPULUI DL PROPRIEI

Scara: 1 /50(J


Județul Vâlcea

Teritoriul administrativ: RM. VALCEA

Cod SIRUTA: 381677473

Adresa corpului de proprietate: mun. Rm. Valcea


Numele sî prenumele proprietarului: SC DGN DISTRIGAZ—SUD SA București Sucursala Ramnîcu Valcea

Domiciliul: mun. Rm. Valcea str. Banu Mărăcine nr. 44A

Județul Valcea


insPef'î::r- r„                              zv

Numele si prenumele execu toritul a ii Aîexandrescu' loon

Semnătură si stampila:

''73.«f;’^/02/2002 I

Chit nr.:            |

n । ii । hm........ ■i«(iiiiM] i /O HJH liiDJ I: r.TX .imun r i in-nnnnnTr ■:--


Client


RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE TIP TEREN SI CONSTRUCȚIE


1 ANEXA

îHOTĂRÂREA CON® LUI LOGALU^

' ■TT****" , • ■ ■ ?Primăria Municipiului Ramriicti Valcea


Beneficiat*                        Primăria Municipiului Ramnicu Valcea


Proprietar


pentru proprietatea


SC GDF Suez Energy Romania SA teren si construcție


situata in


Ramnicu Valcea, str Nuci, intersecție cu str. Scolii, jucL Valcea


DiiTc-ic, informațiile si conrinunii prezentului raport, fiind confidențiale, mi vor putea fi copiate, in parte sau in totalitate, si nu vor h transmise unor tern fata acordul scris si prealabil al evaluatorului si al beneficiarului raportului de evaluare


IANUARIE 2013


RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE TIP TEREN SI CONSTRUCȚIE

ÎNREGISTRARE la EVALUATOR

18 /23.01.2013


1. EVALUATOR

SC Mireval SRL

Adresa evaluatorului

Orașul: RAMNICU VALCEA

Aleea Cocorilor, nr. 2, bl. 21, sc. C, ap. 1, jud. Valcea

Telefon; 0350407300; 0744551889, Fax: 0350407300

crisdanoltei@yahoo.coni

Expert Evaluator

OLTEI CRISTIAN; OLTEI ELENA CRISTINA

Legitimație ANEVAR; UNEAR

Nr. 6285/2001; 14839/2013

Asigurare profesionala nivel de acoperire/nr./an

500000 Euro/seria G nr. 832061 la Omniasig

2. CLIENT

Primăria, Municipiului Ratnnicu Valcea                r

Adresa

Localitate:

Ramnicu Valcea

str. General Praporgescu, nr. 14, jud. Valcea

DESTINATARUL

RAPORTULUI

Primăria Municipiului Ramnicu Valcea

3. PROPRIETATEA EVALUATA

Proprietate rezidențiala compusa din :

teren

111,146

mp

construcție

regim de inaltime

P

2,5

m

Au

16,72

mp

Ad

19,08

mp

Ac

19,08

mp

Data PIF

nesp.

Proprietar

SC GDF Suez Energy Romania SA

Adresa proprietarii

Localitatea:

Ramnicu Valcea

str Nuci, intersecție cu str. Scolii, jud. Valcea

Condiții limitative deosebite

4. DECLARAREA VALORII

VALOAREA DE PIAȚA ESTIMATA A PROPRIETĂȚII,

8.824

RON

2.025

EURO

DIN CARE TEREN

4.800

RON

1.100

EURO

CONSTRUCȚIE

4.024

RON

925

EURO

VALOAREA NU CONȚINE T.V.A.