Hotărârea nr. 148/2013

hotarirea 148 - 30 mai 2013 - aprobare proiect si cerere finantare pt 5 blocuri

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul RÂmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.148

privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 88, bloc S7/2, bloc 04, bloc V6 și blocul 20 » și a cheltuielilor aferente

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.DPE/ 6711 din 30.05.2013, întocmit de Direcția Programe Externe, prin care se propune aprobarea proiectului, a cererii de finanțare pentru Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 88, bloc S7/2, bloc 04, bloc V6 și blocul 20 ”, precum și cheltuielile aferente;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publica locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice a lansat Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul de intervenție 1.2- Sprijinirea investițiilor în eficiența energetica a blocurilor de locuințe, iar Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea intenționează să depună proiecte pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performantelor energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 20 mai 2013 au fost aprobate documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanței de locuințe, proiectele tehnice, precum și indicatorii tehnico-economici la blocurile mai sus amintite;

în temeiul prevederilor Ghidului Solicitantului aferent Axei prioritare 1, Domeniul de intervenție 1.2- Sprijinirea investițiilor în eficiența energetica a blocurilor de locuințe;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se aprobă proiectul "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 88, bloc S7/2, bloc 04, bloc V6 și blocul 20”, precum și cheltuielile aferente, după cum urmează:

contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cheltuielilor eligibile este de 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 1.916.404,86 lei;

acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-uIui neeligibil, inclusiv a cheltuielilor conexe aferente proiectului.

  • (2) Valoarea totală a proiectului, aprobat conform alin.(1) este de 5.445.180,95 lei, sumă reprezentând cheltuielile eligibile și neeligibile, inclusiv TVA aferentă.

  • (3) Acoperirea tuturor cheltuielilor menționate la alin.(1) se face în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din « Instrumente Structurale », respectiv recuperarea de la asociațiile de proprietari a cheltuielilor care le revin.

Art.2. Se aprobă Cererea de finanțare cu titlul "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc 88, bloc S7/2, bloc 04, bloc V6 și blocul 20", precum și cheltuielile aferente, conform anexei la prezenta hotărâre, care se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Programe Externe;

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.