Hotărârea nr. 146/2013

hotarirea 146 - 30 mai 2013 - aprobare proiect si cerere finantare pt 2 blocuri

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local

:r_ - ît i! -fi ivril

J - h -ld J-i                  jxsăs-

5" ’ -f?*.**-""* I v • • t- >“■ —- • •

www.priniariiivi.ro


HOTĂRÂREA NR. 146

privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc C12 - str. Regina Maria nr.21 și R8 bis - str. Henri Coandă nr.8 » și a cheltuielilor aferente

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. DPE/ 6707 din 29.05.2013, întocmit de Direcția Programe Externe, prin care se propune aprobarea proiectului, a cererii de finanțare pentru Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc C12 - str. Regina Maria nr.21 și R8 bis - str. Henri Coandă nr.8”, precum și cheltuielile aferente;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice a lansat Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetica a blocurilor de locuințe, iar Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea intenționează să depună proiecte pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performantelor energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 14 mai 2013 au fost aprobate documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanței de locuințe, proiectele tehnice, precum și indicatorii tehnico-economici la blocurile mai sus amintite;

în temeiul prevederilor Ghidului Solicitantului aferent Axei prioritare 1, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetica a blocurilor de locuințe;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă proiectul "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc C12 - str. Regina Maria nr.21 și R8 bis - str. Henri Coandă nr.8”, precum și cheltuielile aferente acestuia, după cum urmează:

contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cheltuielilor eligibile este de 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 652.672,96 lei;

acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului neeligibil, inclusiv a cheltuielilor conexe aferente proiectului.

  • (2) Valoarea totală a proiectului, aprobat conform alin.(1) este de 1.827.379,20 lei, sumă reprezentând cheltuielile eligibile și neeligibile, inclusiv TVA aferentă.

  • (3) Acoperirea tuturor cheltuielilor menționate la alin.(1) se face în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din «Instrumente Structurale », respectiv recuperarea de la asociațiile de proprietari a cheltuielilor care le revin.

Art.2. Se aprobă Cererea de finanțare cu titlul "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc C12 - str. Regina Maria nr.21 și R8 bis - str. Henri Coandă nr.8”, precum și cheltuielile aferente, conform anexei la prezenta hotărâre, care se păstrează la Direcția Programe Externe.

  • Art .3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

Direcției Programe Externe;

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            SECRETARJVIUNICIPIU,

Vateru AMZA