Hotărârea nr. 145/2013

hotarirea 145 - 30 mai 2013 - aprobare proiect si cerere finantare pt 11 blocuri

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

M.UNICIP1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 145

privind aprobarea proiectului, a Cererii de finanțare „Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc S3 -str. General Magheru nr.14, bloc 5 - aleea Ciocârliei nr.2, bloc H2 - str. Republicii nr.18, bloc 130 - str. Matei Basarab nr.19, bloc R4 - str. Henri Coandă nr.7, bloc 51 A - str. Radu de la Afumați nr.1, bloc 113 - str. Matei Basarab nr.28, bloc 129 - str. Matei Basarab nr.17, bloc 131 - str. Matei Basarab nr.21, bloc 132- str. Matei Basarab nr.23, bloc A1 - str. Dr. Hacman nr.2» și a cheltuielilor aferente

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. DPE/ 6708 din 29.05.2013, întocmit de Direcția Programe Externe, prin care se propune aprobarea proiectului, a cererii de finanțare pentru Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc S3-str. General Magheru nr.14, bloc 5 - aleea Ciocârliei nr.2, bloc H2 - str. Republicii nr.18, bloc 130 - str. Matei Basarab nr.19, bloc R4 - str. Henri Coandă nr.7, bloc 51 A -str. Radu de la Afumați nr.1, bloc 113 - str. Matei Basarab nr.28, bloc 129 - str. Matei Basarab nr.17, bloc 131 - str. Matei Basarab nr.21, bloc 132 - str. Matei Basarab nr.23, bloc A1 - str. Dr. Hacman nr.2”, precum și cheltuielile aferente;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Având în vedere faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice a lansat Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetica a blocurilor de locuințe, iar Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea intenționează să depună proiecte pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performantelor energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 14 mai 2013 au fost aprobate documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanței de locuințe, proiectele tehnice, precum și indicatorii tehnico-economici la blocurile mai sus amintite;

în temeiul prevederilor Ghidului Solicitantului aferent Axei prioritare 1, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetica a blocurilor de locuințe;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. (1) Se aprobă proiectul "Reabilitarea termica a blocurilor de locuințe: bloc S3- str. General Magheru nr.14, bloc 5 - aleea Ciocârliei nr.2, bloc H2 - str. Republicii nr.18, bloc 130 - str. Matei Basarab nr.19, bloc R4 - str. Henri Coandă nr.7, bloc 51 A - str. Radu de la Afumați nr.1, bloc 113 - str. Matei Basarab nr.28, bloc 129 - str. Matei Basarab nr.17, bloc 131 - str. Matei Basarab nr.21, bloc 132 -str. Matei Basarab nr.23, bloc A1 - str. Dr. Hacman nr.2”, precum și cheltuielile aferente, după cum urmează:

contribuția Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru asigurarea cheltuielilor eligibile este de 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului, respectiv 4.464.244,96 lei;

acoperirea cheltuielilor neeligibile și a TVA-ului neeligibil, inclusiv a cheltuielilor conexe aferente proiectului.

  • (2) Valoarea totală a proiectului, aprobat conform alin.(1) este de 12.309.311,20 lei, sumă reprezentând cheltuielile eligibile și neeligibile, inclusiv TVA aferentă.

  • (3) Acoperirea tuturor cheltuielilor menționate la alin.(1) se face în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din «Instrumente Structurale », respectiv recuperarea de la asociațiile de proprietari a cheltuielilor care le revin.

Art.2. Se aprobă Cererea de finanțare cu titlul "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: bloc S3- str. General Magheru nr.14, bloc 5 - aleea Ciocârliei nr.2, bloc H2 - str. Republicii nr.18, bloc 130 - str. Matei Basarab nr.19, bloc R4 - str. Henri Coandă nr.7, bloc 51 A - str. Radu de la Afumați nr.1, bloc 113 - str. Matei Basarab nr.28, bloc 129 - str. Matei Basarab nr.17, bloc 131 - str. Matei Basarab nr.21, bloc 132 - str. Matei Basarab nr.23, bloc A1 - str. Dr. Hacman nr.2”, precum și cheltuielile aferente, conform anexei la prezenta hotărâre, care se păstrează la Direcția Programe Externe.

  • Art .3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

Direcției Programe Externe;

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Investiții și Achiziții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA^— Vafteru AMZA


SEC jurre


R MUNICIPI


orna Ml


nicu Vâlcea, 30 mai 2013