Hotărârea nr. 144/2013

hotarirea 144 - 30 mai 2013 - efectuare plati buget local

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.144

privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 19073 din 30.05.2013, întocmit de Serviciul Sport, Cultură Mass-Media prin care se propune alocarea unor plăți din capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” ca urmare a faptului că unele asociații și fundații doresc sprijinul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea pentru organizarea unor activități de Ziua Copilului din 1 iunie 2013;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 «Cultură, sport, recreere și religie» ;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lita), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a următoarelor sume:

2.000 lei (TVA inclus) în vederea achiziționării a 1.500 cornuri cu ciocolată pentru proiectul educațional « Satul Bunicilor» ce se va desfășura la Muzeul Satului Vâlcean;

5.500 lei (TVA inclus) în vederea achiziționării a 360 de pachete cu dulciuri.

  • (2) Bunurile achiziționate conform alin.(1) vor fi distribuite Muzeului Județean Aurelian Sacerdoțeanu, Asociației de Sprijin a Copiilor cu Nevoi Speciale, Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic Rm. Vâlcea, Asociației « Copilărie sub semnul ADHD », Fundației Inimă pentru Inimă, Asociației Rotaract, Centrului de Plasament Ana din Râmnicu Vâlcea și Palatului Copiilor.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass - Media.