Hotărârea nr. 143/2013

hotarirea 143 - 30 mai 2013 - modificare HCL 342 din 2012 mandatare ADI APA Valcea modificare act si statut

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local

F r j! Jj. -‘7»^» P


,L •_

www.primariavLro


HOTĂRÂREA NR. 143

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 342/191 din 18.12.2012 referitoare la modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA

VALCEA" la care municipiul Râmnicu Vâlcea este membru asociat și mandatarea reprezentantului municipiului să aprobe primirea de noi membri și să semneze Actele adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul asociației

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară (a data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18897 din 30.05.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice prin care se propune modificarea art.3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 342/191 din 18.12.2012 referitoare ia modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA” și mandatarea reprezentantului municipiului să aprobe primirea de noi membri în asociație și să aprobe actele adiționale de modificare a actului constitutiv și statutului asociației;

Având în vedere raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Ținând cont de faptul că prin art.3 din hotărârea mai sus menționată a fost mandatat domnul Emilian Valentin Frâncu, reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA” să aprobe primirea de noi membri și să voteze în favoarea adoptării actelor adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației, iar prin art.4 a fost mandatat să semneze în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea, Actele Adiționale; luând în considerare faptul că prin Ordinul nr. 229 din 08.05.2013 emis de Prefectul județului Vâlcea s-a constatat suspendarea de drept a mandatului de primar al domnului Emilian Valentin Frâncu;

Având în vedere adresa nr. 202/29.05.2013, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 18897/29.05.2013, prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", a solicitat acordarea unui mandat special reprezentantului actual al municipiului în Adunarea Generală a asociației, să aprobe primirea de noi membri și să semneze Actele adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației, întrucât procedura primirii de noi membri, pentru care fusese acordat mandatul special prin hotărârea nr. 342/191/2012, nu a fost finalizată până la această dată;

în temeiul prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim a) membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 342/191 din 18.12.2012, care vor avea următorul conținut:

Art. 3. Se mandatează domnul GIGI ION MATEI, viceprimarul municipiului, reprezentantul Municipiului Rămnicu Vălcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA", să aprobe primirea de noi membri în Asociație și să voteze în favoarea adoptării Actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APĂ VÂLCEA", în forma aprobată prin art. 1 și 2 din hotărârea nr 342/191/2012.

Art.4. Se mandatează domnul GIGI ION MATEI, viceprimarul municipiului Rămnicu Vâlcea să semneze în numele și pe seama municipiului Rămnicu Vâlcea, Actele Adiționale - anexe la hotărârea nr. 342/191/2012".

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Economico - Financiare;

  • • Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • • S.C APAVIL S.A.;

  • • ADI APA VÂLCEA.