Hotărârea nr. 142/2013

hotarirea 142 - 30 mai 2013 - modificare HCL 264 din 2010 ADI APA

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.142

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 264/2010 referitoare la asocierea municipiului cu județul Vâlcea, precum și cu municipiul Drăgășani, orașele și unele comune din județul Vâlcea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18851 din 29.05.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 264/2010, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr. 164/13 din 29.06.2012 în sensul desemnării domnului Gigi Ion MATEI -viceprimar al municipiului să reprezinte municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apa Vâlcea”;

Având în vedere raportul cuprinzând avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor;

Ținând seama de faptul că prin art.3 din hotărârea Consiliului Local nr. 264/2010, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr. 164/13 din 29.06.2012, domnul Emilian Valentin Frâncu a fost desemnat să reprezinte municipiul în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Vâlcea”, iar prin Ordinul nr. 229 din 08.05.2013 emis de Prefectul județului Vâlcea s-a constatat suspendarea de drept a mandatului de primar al domnului Emilian Valentin Frâncu;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 264 din 21.09.2010, referitoare la asocierea municipiului cu județul Vâlcea, precum și cu municipiul Drăgășani, orașele și unele comune din județul Vâlcea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Vâlcea”, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr. 164/13 din 29.06.2012, care va avea următorul conținut:

“Art.3. Se desemnează domnul Gigi Ion MATEI, viceprimarul municipiului să reprezinte municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APA VÂLCEA".

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Consiliului Județean Vâlcea;

  • - S.C. APAVIL S.Ă;

  • - ADI « Apa Vâlcea ».

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA( ;= ValeruAMZA


Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2013