Hotărârea nr. 141/2013

hotarirea 141 - 30 mai 2013 - organizare turneu Mix Music Evo

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul local
HOTĂRÂREA NR.141

privind organizarea turneului muzical «Mix Music Evo»

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18442 din 27.05.2013 întocmit de Serviciul Sport, Cultură, Mass-Media prin care se propune aprobarea unui parteneriat între municipiul Râmnicu Vâlcea și Compania Artistică Mix Music Show SRL în vederea organizării turneului muzical «Mix Music Evo», în perioada 08 - 09 iunie 2013, pe un segment din b-dul Dem Rădulescu, alocarea din bugetul local - Cap.67 «Cultură, sport, recreere și religie » a sumei de 7.000 lei (TVA inclus), precum și împuternicirea primarului să semneze contractul de parteneriat;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere oferta Companiei Artistice Mix Music Show SRL prin care s-a propus organizarea la Râmnicu Vâlcea a turneului muzical „Mix Music Evo”, în perioada 08 -09 iunie 2013 și ținând cont și de intenția municipalității de promovare a orașului ca destinație de vacanță și timp liber, ce a debutat prin înființarea Centrului Municipal de Informare și Promovare Turistică;

în baza art.36, alin.(2), alin.(7), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aprobă parteneriatul între municipiul Râmnicu Vâlcea și Compania Artistică Mix Music Show SRL pentru organizarea turneului muzical «Mix Music Evo», în perioada 08 - 09 iunie 2013, pe segmentul din Bulevardul Dem Rădulescu, identificat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Pentru recuperarea cheltuielilor, Compania Artistică Mix Music Show SRL va putea exploata de o manieră exclusivă din punct de vedere comercial zona din vecinătatea scenei de pe bdul Dem Rădulescu, în cele două zile de desfășurare a turneului muzical.

(2) Procedura de autorizare prevăzută de Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2003 privind autorizarea exercitării activității de comercializare în zone publice nu se va aplica pentru acest eveniment.

Art.3. Se aprobă alocarea din bugetul local - Cap.67 “Cultură, sport, recreere și religie” a sumei de 7.000 lei (TVA inclus) pentru plata cheltuielilor legate de curentul electric, cazarea și masa staff-ului tehnic, organizatoric și a artiștilor.

Art.4. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de parteneriat cu Compania Artistică Mix Music Show SRL în vederea organizării turneului muzical „Mix Music Evo”.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.


    Valferu AMZA