Hotărârea nr. 140/2013

hotarirea 140 - 30 mai 2013 - suspendare selectare Imn municipiu

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MuN[C1PIUL RÂMN1CU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.140

privind suspendarea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.18179 din 23.05.2013, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări, prin care se propune suspendarea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului până la data de 31 ianuarie 2014;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că în demersul de creare a unei identități a municipiului Râmnicu Vâlcea s-a considerat oportună instituirea unui Imn oficial al Municipiului Râmnicu Vâlcea, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 282/131/2012, așa cum a fost modificată și completată prin hotărârile nr. 29/2013 și 98/2013 a fost demarată procedura de selectare a imnului municipiului și aprobat regulamentul privind organizarea concursului pentru alcătuirea textului și a melodiei Imnului oficial al municipiului;

Având în vedere că până în prezent s-a finalizat etapa de depunere a textelor, iar membrii comisiei de selecție, constituită prin dispoziție a primarului, în ședința din data de 23 mai 2013, au considerat oportună, ținând seama și de conjunctura economico-socială a municipiului, suspendarea procedurii de selectare a Imnului municipiului;

în temeiul prevederilor art.66 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 12 voturi "pentru" din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se suspendă aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 282/131/2012 referitoare la demararea procedurii pentru organizarea concursului de selecționare a Imnului Municipiului, așa cum a fost modificată și completată prin hotărârile nr. 29/2013 și 98/2013, până la data de 31 ianuarie 2014, ceea ce determină încetarea provizorie a efectelor prevederilor acestei hotărâri.

Art.2.(1) Până la reluarea procedurii de selectare a Imnului municipiului, regulamentul privind organizarea concursului pentru alcătuirea textului și a melodiei Imnului oficial al municipiului va fi revizuit și va fi supus aprobării Consiliului Local.

(2) Textele depuse până la data adoptării prezentei, vor face obiectul analizei comisiei de selecție, după reluarea procedurii de selectare a imnului municipiului.


Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la

îndeplinire:

- Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media

- Filarmonicii Ion Dumitrescu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINJAr^.

Valeru AMZA

]f             '    ||                    HJll

T

SECRETAR MUNICIPIU, jurist lama MIHĂESCU

Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2013