Hotărârea nr. 14/2013

Hotarirea 14 - 30 ianuarie 2013 - inchiriere spatiu UNPR

ROMAN IA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.14

privind închirierea spațiului în suprafață totală de 35,59 m.p. din strada Carol I nr.19 către Partidul Uniunea Națională pentru Progresul României

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013 la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 2631 din 23.01.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune închirierea spațiului, în suprafață exclusivă de 26,46 m.p și cotă parte indiviză din părțile comune în suprafață de 9,13 m.p, situat în strada Carol I nr.19, Partidului Uniunea Națională pentru Progresul României, pe o perioadă de 5 (cinci) ani;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere cererea înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 1286 din 11.01.2013, prin care dl Constantin Mazilu, în calitate de președinte al Partidului Uniunea Națională pentru Progresul României - Organizația Județeană Vâlcea, a solicitat acordarea unui spațiu pentru sediul organizației județene a partidului;

în temeiul prevederilor art.21 din Legea nr. 334/2006, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(5), lit/'a", art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. (1) Se aprobă închirierea spațiului în suprafață exclusivă de 26,46 m.p și cotă parte indiviză din părțile comune în suprafață de 9,13 m.p, situat în strada Carol I nr.19, identificat în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre, pentru sediul organizației județene a Partidului Uniunea Națională pentru Progresul României.

(2) închirierea spațiului prevăzut la alin.(1) se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul Consiliului Local, iar prețul chiriei este de 199 lei/lună, valoare rezultată din indexarea cu indicele de inflație a chiriei de 190 lei/lună încasată pe anul 2012 pentru acest spațiu.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire: - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Partidului Uniunea Națională pentru Progresul României.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Gheorghe MIHĂILESCU


    SECRETAR MUNICIPJJJf jurist Tqh^ MIHĂ^SCU


Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013

AHEXA nm


RELEVEU scara 1 : 100

------27,50-------------


Denumire .Imobil construcție

Adresa : str. Carol I nr. 23 Proprietate : Municipiul Rm.Valcea
| Nr. încăpere

Suprafața (mp) utila

_   1 (grup sanitar) _

2.12

2 (grup sanitar)

4.50

3 (grup sanitar)

7.77

, 4 (camera)

26.46     ?

5 (camera)

7.52

6 (camera)

18.80

7 (camera)

12.56

8 (camera)

13.75

9 (hol)

30.00

TOTAL

123.48MĂSURĂT: ING.C.FLOREA