Hotărârea nr. 139/2013

hotarirea 139 - 30 mai 2013 - mentinere taxa desfacere casatorie

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu Vâlcea

Consiliul local


HOTĂRÂREA NR.139

privind menținerea taxei de îndeplinire a procedurii de divorț pe cale administrativă

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.4267 din 22.05.2013, întocmit de Direcția Evidență a Persoanelor, prin care se propune menținerea taxei de îndeplinire a procedurii de divorț pe cale administrativă, stabilită prin hotărârea Consiliului Local nr.23/2011, modificată prin hotărârea nr.38/2011, la nivelul de 600 lei;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin hotărârea Consiliului Local nr. 23/2011, modificată prin hotărârea nr. 38/2011 s-a instituit în baza Legii nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, ale metodologiei emise de Ministerul administrației și Internelor nr. 2112516 din 17.12.2010 și ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, taxa de desfacere a căsătoriei prin acordul soților, în cuantum de 600 lei, iar prin art.283, alin. 31 din Codul fiscal s-a stabilit cuantumul taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă la suma de 500 lei, cu posibilitatea majorării acesteia prin hotărâre a Consiliului Loca) cu până la 20%, ajungându-se astfel la suma de 600 lei, stabilită prin hotărârea mai sus menționată;

în temeiul prevederilor alin.31 al art.283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 600 lei.

  • (2) Taxa încasată conform alin.(1) se face venit la bugetul local.

Art. 2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Evidentă a Persoanelor.