Hotărârea nr. 137/2013

hotarirea 137 - 30 mai 2013 - aprobare regulament utilizare locuri de joaca

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNIC1PIUL RÂMNICU VÂLCEA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.137

privind aprobarea „Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă și terenurilor de sport din municipiul Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.17891 din 22.05.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea „Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă și terenurilor de sport din municipiul Râmnicu Vâlcea";

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea nr.243/31.08.2010, Consiliul Local a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar prin hotărârea nr. 47/2011, a aprobat delegarea către S.C. PIEȚE PREST S.A., a următoarelor activități componente serviciului de administrare a domeniului public și privat: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț; montat și întreținere mobilier stradal și a locurilor de joacă și ținând seama de faptul că pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea sunt amenajate aproximativ 80 de locuri de joacă și terenuri de sport, iar întreținerea și repararea acestora necesită cheltuieli importante din bugetul local, parte dintre acestea fiind determinate de utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor;

Respectându-se procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și exploatare a echipamentelor pentru agrement, ale prescripției tehnice PT R 19/2002 cu completările și modificările ulterioare "Cerințe tehnice de securitate privind instalațiile și echipamentele montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracție și a spațiilor de joacă", ale Ordinului nr. 536/1997 privind normele de igienă și recomandări privind modul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă "Regulamentul de organizare și utilizare a locurilor de joacă și terenurilor de sport din municipiul Râmnicu Vâlcea", conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii;

Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali;

Politiei Locale a municipiului;

S.C.' PIEȚE PREST S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA^

Vateru/AMZA XsJ N /

SECRETAR MUNICIPIU, jurist Tapia MIHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2013

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘTUTILIZARE A LOCURILOR DE JOACĂ ȘI TERENURILOR DE SPORT DIN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA

 • I. Introducere

Art.l. Prezentul Regulament stabilește atât obligațiile administratorului și proprietarului -Municipiul Rm. Vâlcea cât și ale utilizatorilor spațiilor de joacă și terenurilor de sport, amplasate pe domeniul public al Municipiului Rm. Vîlcea.

Art. 2. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative: „-Hoțârârea Guvernului____________....

echipamentelor pentru agrement;

 • - Prescripția tehnică PT R 19/2002 „ Cerințe tehnice de securitate privind instalațiile și echipamentele montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracție și a stațiilor de joacă “

 • - Ordinul 501/2004 privind modificarea și completarea PT R 19/2002

 • - Ordinul 4/2006 privind modificarea și completarea PT R 19/2002

 • - Ordinul 536/1997 privind normele de igienă și recomandări privind modul de viață al populației;

 • - Ordonanța Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Scopul acestui Regulament este de a asigura exploatarea și folosința în condiții corespunzătoare și de durată a locurilor de joacă amenajate în municipiul Râmnicu Vâlcea, precum și a terenurilor de sport.

 • ■ —II;- "'Definiții .............     '    ............................ ” '       ......

Art. 3.(1) echipament pentru spațiu de joacă- echipament pentru agrement conceput sau destinat pentru a putea fi utilizat de copii, la care intervine exclusiv greutatea sau forța fizică a ființei umane și destinat folosiri, pe un spațiu colectiv de joacă, temporar sau permanent;

 • (2) spațiu de joacă (teren, loc) - perimetru delimitat și amenajat în scopul agrementului în care este instalat cel puțin un echipament pentru spațiile de joacă;

 • (3) exploatantulspațHlor de Joacd-MunicipiulRm. Vâlc£a^pjinj)p_erato                   ~

montare și întreținere a locurilor de joacă și terenurilor de sport;

 • (4) beneficiarii ( utilizatorii) spațiilor de joacă - copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 14 ani, cu sau fără însoțitori;

 • (5) responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnică a echipamentelor pentru

spațiile de joacă^pex&tonA serviciului public de montare și întreținere a locurilor de joacă și terenurilor de sport căruia i s-a delegat acest serviciu prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea, pentru asigurarea funcționării în parametri normali a echipamentelor de joacă.

 • III. Regimul de funcționare

  Art. 4 Obligațiile Municipiului

  Municipiul Rm. Vâlcea, indiferent dacă spațiul de joacă se află pe un amplasament temporar sau permanent, trebuie să asigure următoarele:

 • - să verifice executarea lucrărilor de întreținere și de reparații curente în conformitate cu procedura de inspecție și de întreținere a fiecărui echipament

 • - să propună amenajarea de noi spații de joacă, să întocmească documentațiile necesare investițiilor noi

 • - să identifice surse de finanțare pentru locuri dejoacă

 • - să realizeze achizițiile de echipamente ăn conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu H.G. nr. 435/2010

Art. 5 Obligațiile administrata rului-operatorul serviciului public de montare și întreținere a locurilor dejoacă și terenurilor de sport:

 • - montarea în spațiile de joacă / terenurile de sport doar a echipamentelor autorizate de instituțiile abilitate;

 • - informarea utilizatorilor cu privire la:

 • - denumirea locului de joacă/ terenurilor de sport

 • - condițiile de utilizare/ terenurilor de sport

 • - datele de identificare a administratorului și locului de joacă/ terenului de sport

 • - numerele de telefon utile în situația producerii unor cazuri de urgență

 • - program de funcționare

 • - împrejmuirea spațiului de joacă;

 • - delimitarea aleilor de acces la spațiile dejoacă, în scopul securizării zonei respective;

 • - verificarea periodică a stării tehnice a echipamentelor spațiilor de joacă// terenurilor de sport;

 • - să asigure siguranța și funcționarea corectă a echipamentelor din spațiile de joacă pentru copii și de pe terenurile de sport;

 • - să planifice lucrările de reparații și de întreținere și să le supună aprobării ordonatorului principal de credite;

 • - să efectueze lucrările de întreținere și de reparații curente ( curățat, vopsit, gresat, completat sau nivelat nisip, etc. ) periodic, iar reparațiile capitale ori de câte ori este necesar;

 • - să primească sesizările cetățenilor cu privire la defecțiunile apărute și să le remedieze în cel mai scurt timp posibil; demararea remedierilor se va efectua nu mai târziu de 2 zile de la constatare sau anunțare;

 • - să asigure efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii echipamentului conform instrucțiunilor tehnice furnizate de producător, reprezentantul său autorizat sau importator și atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;

 • - să întocmească și să țină la zi un registru de evidență cu inspecția , lucrările de întreținere și de reparații

 • - să întocmească un registru de evidență a sesizările și reclamațiilor venite din partea cetățenilor, agenților economici sau instituțiilor publice și modul de soluționare;

 • - să asigure măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic de specialitate propriu, să-și poată îndeplini în bune condiții sarcinile prevăzute;

 • - în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, va prezenta Primarului un raport privind starea locurilor de joacă/ terenurilor de sport, sesizările primite, modul și durata de soluționare, reparațiile efectuate, etc.

 • - să păstreze documentația tehnică a echipamentelor de joacă;

 • - să dețină Prescripțiile tehnice specifice - Colecția ISCIR, standardele și legislația și reglementările în vigoare referitoare la locurile de joacă și să se asigure de respectarea acestora;

 • - să fie prezent la toate inspecțiile organelor de îndrumare și control, fiind direct responsabil de rezultatele acestora;

Art, 6. Programul de funcționare a spațiilor de joacă și terenurilor de sport este:

 • - Zilnic între orele: 9,00- 14,00; 17,00-21,00

 • IV. Regimul de exploatare al spațiilor de joacă și terenurilor de sport, amenajate pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Art.7 (1) Spațiile de joacă se utilizează gratuit de către toți beneficiarii ( utilizatorii).

 • (2) Echipamentele cu care sunt dotate spațiilor de joacă sunt destinate copiilor cu vârstă cuprinsă între 2-14 ani.

 • (3) Greutatea corporală maxim admisă este de 54 Kg.

 • (4) Accesul copiilor în spațiul de joacă este permis cu sau fără însoțitori, astfel:

a.Copiii cu vârsta între 2 și 7 ani trebuie obligatoriu însoțiți de un adult sau o persoană cu vârsta de peste 14 ani;

b.Copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani au acces în spațiile de joacă/ terenurile de sport și la echipamentele acestora și fără însoțitor adult;

c.Copiii cu dizabilități au acces în incinta spațiilor dejoacă/ terenurilor de sport pentru utilizarea echipamentelor din dotare numai sub supravegherea însoțitorilor adulți;

 • (5) In incinta spațiilor de joacă sunt interzise următoarele:

a.Utilizarea echipamentelor din dotarea spațiilor de joacă de către persoane adulte;

 • b. Escaladarea structurilor din lemn și a celor din poliesteri armați cu fibră de sticlă;

c.Folosirea echipamentelor defecte;

d.Consumul de băuturi alcoolice în perimetrul spațiilor de joacă;

e.Folosirea de către adulți a spațiilor de joacă în scopul servirii mesei;

 • f. Accesul persoanelor sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor afrodisiace sau halucinogene;

 • g. Accesul cu animale în spațiul dejoacă;

h.Aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joacă, a coșurilor pentru deșeuri, băncilor, sau utilizarea focului deschis în spațiile de joacă;

 • i .Zgârierea, ruperea, demontarea, descompletarea sau orice altă intervenție neautorizată asupra echipamentelor de joacă și a altor piese de mobilier urban;

j.Demontarea, distrugerea, modificarea împrejmuirii spațiului dejoacă;

k.Executarea de săpături, lucrări la rețelele de utilități și/sau branșamente în incinta spațiilor de joacă fără înștiințarea prealabilă a Direcției specializate a Primăriei Municipiului Rm. Vâlcea . La executarea de lucrări în spațiile dejoacă este obligatorie luarea măsurilor de protecție și semnalizare a acestora;

l.Murdărirea cu fluide corporale a împrejmuirii, terenului din incintă, elementelor de mobilier urban; m.Utilizarea în incintă a altor jocuri decât cele care intră în dotarea standard;

 • n. Tulburarea liniștii publice în incinta spațiilor de joacă;

o.Scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe împrejmuire sau pe echipamentele din spațiile dejoacă.

 • (6) Utilizatorii spațiilor de joacă au obligația de a păstra curățenia în incinta acestora;

 • (7) Prevederile prezentului regulament sunt aplicabile și în cazul exploatării (utilizării) meselor de tenis și șah amplasate pe domeniul public.

 • IV. Sancțiuni                  _ _         _      ____________ _________ ___________________________________ ....

Art.8 (1) încălcarea dispozițiilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează :

 • a) nerespectarea prevederilor art. 7 alin.3, alin.4 literele a, b, c și alineatul 6 se sancționează cu amendă de la 50 la 150 lei;

 • b) nerespectarea prevederilor art.7 alin. 5, literele a, d, f, 1, o cu amendă de la 100 la 500 lei;

 • c) nerespectarea prevederilor art.7 alineatul 5, literele b, c, e, g, m, n cu amendă de la 200 la 7.001ei;

 • d) nerespectarea prevederilor art.7 alineatul 5, literele h, i, j, k cu amendă de la 500 la — 1000 lei; e)în cazul în care prin săvârșirea contravenției s-a cauzat o pagubă, pe baza ofertei financiare care a stat la baza achiziției publice a locurilor de joacă și/sau a devizului întocmit de societatea care asigură întreținerea acestora, agentul constatator poate stabili și despăgubirea în mod corespunzător, făcând mențiunea necesară în procesul-verbal de contravenție.

 • (2) Sancțiunile contravenționale prevăzute la alin.(l) se aplică contravenienților, persoane fizice și juridice în condițiile legii;

 • (3) Pentru contravențiile săvârșite de minorii care nu au împlinit 14 ani, minimul și maximul amenzilor stabilite pentru faptele săvârșită se reduc la jumătate;

Art.9 Contravențiile se constată, iar sancțiunile se aplică de către agenții constatatori,împuterniciți ai primarului.

Art.10 (1) Contravenienții beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minimul sancțiunii contravenționale în termen de 48 ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia;

(2) împotriva Procesului-verbal de contravenție se poate depune plângere la sediul emitentului, în termen de 15zile de la comunicare, aplicându-se în acest sens, prevederile Ordonanței Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor.