Hotărârea nr. 136/2013

hotarirea 136 - 30 mai 2013 - modificare repartizare investitii credit de la CEC

ROMÂNIA

Județul Vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA 136

privind modificarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile internă în sumă de 15.000.000 lei, precum și aprobarea prelungirii perioadei de tragere până la 31.12.2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.27194 din 23.05.2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.120/2012 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile internă în valoare de 15.000.000 lei, precum și modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2012 de aprobare a repartizării pe obiective de investiții a acestei sume;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 27.04.2012 s-a aprobat contractarea unei finanțări rambursabile internă pe termen de 5 ani, în sumă de 15.000.000 lei de la CEC BANK S.A - sucursala Râmnicu Vâlcea, în vederea asigurării surselor proprii de finanțare pentru portofoliul de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea, din care un an perioadă de tragere și 4 ani perioadă de rambursare, precum și investițiile publice de interes local ce urmau a fi finanțate din împrumut; luând în considerare faptul că unele investiții aprobate a se finanța din acest împrumut au fost finalizate și având în vedere că proiectul “Reabilitare și modernizare Colegiul Național Al. Lahovari” se estimează a fi finalizat în luna iunie a acestui an;

Ținând seama de faptul că prin hotărârea nr. 128 din 15 mai 2012 s-a aprobat repartizarea împrumutului, în valoare de 15.000.000 lei, pe obiective de investiții; în baza acestor hotărâri și a documentației înaintate Ministerului Finanțelor Publice - Direcția de Trezorerie și Datorie Publică, prin hotărârea nr. 2346 din 25 mai 2013, comisia de autorizare a împrumuturilor locale a avizat favorabil contractarea de către municipiu a unei finanțări rambursabile sub forma unei linii de credit cu un maxim de 15.000.000 lei pentru realizarea investițiilor publice pentru proiectele stabilite prin hotărâre, aprobând efectuarea de trageri astfel: în anul 2012 - 12.000.000 lei și în anul 2013 - 3.000.000 lei, iar în cursul anului 2012 nu au fost efectuate trageri din linia de credit;

în aplicarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.128 din 15 mai 2012 referitoare la aprobarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile internă a sumei de 15.000.000 lei;

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 145/2008 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115, lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 27 aprilie 2012 se modifică și se completează după cum urmează:

/.       alin. (2) al art.1 se modifică în sensul prelungirii perioadei de

tragere pentru suma de 15.000.000 lei, până la data de 31 decembrie 2013.

II. Alin.(1) și (2) ale art.2 se modifică și se completează după cum urmează:

«Art.2. (1) împrumutul contractat în condițiile stabilite la art.1 este destinat asigurării surselor proprii de finanțare pentru proiectele cu finanțare externă.

 • (2) Investițiile publice de interes local ce urmează a fi finanțate din împrumut sunt următoarele:

 • - Prelungirea bulevardului Dem Rădulescu de la intersecția cu str. Ostroveni până la intersecția cu DN 67;

 • - Modernizarea Parcului Zăvoi;

 • - Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu -Rm. Vâlcea;

 • - Amenajare și modernizare str. Aurelian Sacerdoțeanu și str. Patriarh lustinian Marina;

 • - Reabilitare pod peste râul Olt;

 • - Sistem de management al traficului în municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • - Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicul Vâlcea;

 • - Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicul Vâlcea;

 • - Reabilitre și modernizare Colegiu Național Alexandru Lahovari. ”

Art.2. Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2012 al cărui conținut este prezentat în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Programe Externe;

 • - Direcției Investiții și Achiziții Publice.
  Râmnicu Vâlcea


  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI


DIRECȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

Operator de date cu caracter personal nr 11531 Județ Vâlcea. Râmnicu Vâlcea. Str Cârd I nr 3-5 tel.: +40-250-735351; fax: +40-250-735350;

email; economic@primariavi.ronexa nr.l

CL ./3.£..<A

2(9/3


Pt PRIMAR, Ec. Gigi Ion Matei


Repartizarea sumei de 15.000.000 lei pe obiectivele de investiții publice aprobate a fi finanțate din împrumutul bancar


lei


Nr. crt

Denumire obiectiv

Bugetul proiectului

Valoare propusă pt. finanțare din împrumut bancar

1.

Prelungirea B-dului Dem Rădulescu de la intersecția cu str. Ostroveni până la intersecția cu DN 67

23.248.979,40

1.800.000

2.

Reabilitare și modernizare clădire Colegiul Național Alexandru Lahovari

17.685.457,23

4.073.000

3.

Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu - Rm.Vâlcea

40.084.268,71

8.000.000

4.

Amenajare și modernizare str. Aureli an Sacerdoțeanu și str. Patriarh lustinian Marina

21.874.736,47

1.127.000

TOTAL

102.893.441,81

15.000.000


Viceprimar, Ing. Gheorghc lonițâ
Serviciu Contabilitate, Ec. Narcisa Colțoș


Consilier J

Jr. Violeta H