Hotărârea nr. 135/2013

hotarirea 135 - 30 mai 2013 - mandatare reprezentanti CL in AGA la SC PIETE PREST SA

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul localHOTĂRÂREA NR.135

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. PIEȚE PREST S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18400 din 24.05.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) la S.C. PIEȚE PREST S.A., pentru a hotărî cu privire la aprobarea și modificarea organigramei, numărului de personal și a statului de funcții ale acestei societăți,

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

în temeiul prevederilor art.12.2, lit.p) din Actul Constitutiv al S.C. PIEȚE PREST S.A., cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor hotărăsc cu privire la aprobarea sau modificarea organigramei, precum și a statului de funcții și numărului de personal, atribuție ce poate fi exercitată numai în baza unui mandat special din partea Consiliului Local, conform art.12.3;

în baza art.36, a!in.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1, Se mandatează reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. PIEȚE PREST S.A., să îndeplinească atribuția prevăzută la lit.p) a art.12.2 din Actul Constitutiv, respectiv să hotărască cu privire la la aprobarea și modificarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții ale acestei societăți, conform anexei la prezenta hotărâre.Gradina Zoo


j Compartiment PSi ”    " ' '

î st Protecția Muncii wî

i Comp. Managementul Calitatii

; Sector Paza si Dispecerat      5!'■ Coloana Auto


îi

j Compartiment Dezinsecte | »i Deratizare


; Compartiment Proiectare î Tehnic Devize


j Sector Sere


i Serviciu Lucrări edilitare

1.. si întreținere_______________


i Sector Cimitire


Sector Amenajări Spatii Verzi


. _ i. Sector SalubritatePiața Ostroveni, Moara , PT 3 gi


Plata Centrala, Bazar Poiana
■: Compartiment Contracte Aprovizionare I,.. ! Pretori                                        J~


Compartiment încasai