Hotărârea nr. 134/2013

hotarirea 134 - 30 mai 2013 - aprobare buget Piete Prest pe anul 2013

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


tt


H ti


w w w. p ri m a ri a vl. ro


HOTĂRÂREA NR. 134 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. PIEȚE PREST S.A. pe anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 17926 din 24.05.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S C. PIEȚE PREST SA pe anul 2013;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2010, prin care S.C. PIEȚE PREST S.A a fost înființată ca societate comercială, având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și de propunerea formulată în plenul ședinței de către domnul Gigi Ion Matei - viceprimar al municipiului, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, referitoare la faptul ca, începând cu data de 1 iunie 2013, nivelul remunerației pentru funcția de director la S.C PIEȚE PREST S.A să fie la nivelul indemnizației funcției de viceprimar al municipiului, iar nivelul remunerației reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor și membrilor consiliului de administrație de la această societate să fie la nivelul indemnizației de consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea;

Ținând cont de adresa nr. 5084 din 21.05.2013, înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 17926/22.05.2013, prin care S.C. PIEȚE PREST S.A. a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al acestei societăți, buget ce a fost aprobat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din luna aprilie 2013 prin hotărârea nr. 3/04.04.2013;

în temeiul prevederilor Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare și ale art.53 din Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 12 voturi «pentru» din numărul membrilor Consiliului Local prezenți cu amendamentul propus în plenul ședinței de către domnul Gigi Ion Matei,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. PIEȚE PREST S.A pe anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) începând cu data de 01 iunie 2013, nivelul remunerației pentru funcția de director la S.C. PIEȚE PREST S.A. va fi la nivelul indemnizației funcției de viceprimar al municipiului, iar nivelul remunerației reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor și membrilor consiliului de administrație de la această societate va fi la nivelul indemnizației de consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

(2) Prevederile alin.(1) vor fi preluate în bugetul pe anul 2013 al S.C. PIEȚE PREST S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Evidentă Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - S.C. PIEȚE PREST S A.


SECRETAR MUNICIPIU jurist To MIHĂRâmnicu Vâlcea, 30 mai 2013

SC PIEȚE PREST SA

Str.Emil Avramescu nr.3

CIF RO 27289734

ANEXA 1


i ANEXA Nr.__'a |

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013         ÎHOTĂRĂREA CONSILIULUI LOCAL J

-Nr I34 din. 3o -

INDICATORI

Nr. rând

Realizat an 2012

Propuneri an 2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

% /

9=7/5

//< 1O=8/7|L

c

1

2

3

4

.5

6

7

8

9

10

1

VENITURI TOTALE din care: (rd.02+rd.15+rd.16)

1

10.881.599

11.035.000

101

10.735.000

10.735.000

97

97

1

Venituri din exploatare din care:

2

10.879.564

11.030.000

101

10.730.000

10.730.000

97

97

a) Venituri din taxe, piețe, târguri

1.556.265

1.600.000

103

1.650.000

1.650.000

103

103

b) Venituri din prestări servicii

5.777.613

5.820.000

101

6.270.000

6.270.000

108

108

- întreținere si amenajare spatii verzi

2.326.302

2.340.000

101

2.340.000

2.340.000

100

100

- întreținere mobilier stradal

414.688

430.000

104

830.000

830.000

193

193

- Salubritate

3.036.623

3.050.000

100

3.100.000

3.100.000

102

102

c) Venituri din taxe parcare

192.604

250.000

130

250.000

250.000

100

100

d) Venituiri din taxa intrare Gradina Zoologica

155.242

170.000

110

170.000

170.000

100

100

e) Venituri din exploatare Baza de Agrement

854.493

800.000

94

0

0

0

0

f) închirieri, spatii si terenuri

1.560.360

1.600.000

103

1.600.000

1.600.000

100

100

g) Venituri Moara Goranu

32.018

35.000

109

35.000

35.000

100

100

h) Venituri din taxa cimitire

293.008

400.000

137

400.000

400.000

100

100

i) Grupuri sociale

205.227

250.000

122

250.000

250.000

100

100

jJAIte venituri (PENALITATI,PRODUCȚIE IN CURS, PRODUCȚIE PROPRIE,PRESTĂRI SERVICII}

252.734

100.000

40

100.000

100.000

100

100

2

Venituiri financiare

3

2.035

5.000

246

5.000

5.000

100

100

3

Venituri extraordinare

4

0

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.18+rd.31+rd.32)

5

11.894.481

11.002.568

93

10.702.568

10.702.568

97

97

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

11.894.481

11.002.568

93

10.702.568

10.702.568

97

97

A

Cheltuieli cu bunuri si servicii

7

3.286.544

2.478.900

75

2.500.000

2.500.000

101

101

B

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

8

401.357

621.100

155

400.000

400.000

64

64

C

Cheltuieli cu personalul, din care:

9

6.635.908

6.502.568

98

6.502.568

6.502.568

100

100

C1 Cheltuieli cu salariile, din care:

10

5.044.540

4.921.083

98

4.921.083

4.921.083

100

100

- Salarii brute

5.044.540

4.921.083

98

4.921.083

4.921.083

100

100

ZI Bonusuri

11

43.918

0

0

0

0

0

0

!

__|C3 Alte cheltuieli eu personalul, din care:

12

0

0

0

0

0

0

0

- Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

li

0

0

0

0

. 0

0

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat

14

103.123

164.364

159

164.364

164.364

100

100

C5 Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alete obligatii legale

15

1.444.327

1.417.121

98

1.417.121

1.417.121

100

100

D Alte cheltuieli de exploatare

16

1.570.672

1.400.000

89

1.300.000

1.300.000

93

93

Cheltuieli financiare

17

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli extraordinare

18

0

0

0

0

0

0

0

III

REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

19

-1.012.882

32.432

3

32.432

32.432

100

100

IV

IMPOZITUL PE PROFIT

20

0

0

0

0

0

0

0

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

-1.012.882

32.432

0

32.432

32.432

100

100

1

Rezerve legale

22

0

0

0

0

0

0

0

2

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

23

0

0

0

0

0

0

0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

24

0

0

0

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

0

0

0

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

0

0

0

0

0

0

0

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la

27

0

0

0

0

0

0

0

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

28

0

0

0

0

0

0

0

8

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

0

0

0

0

0

0

0

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

0

0

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd 22-29 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

31

0

0

0

0

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

0

0

0

0

0

0

0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

33

0

0

0

0

0

0

0

e

i) cheltuieli materiale

34

0

0

0

0

0

0

0

t

)) cheltuieli cu salariile

35

0

0

0

0

0

0

0

I c

) cheltuieli privind prestările de servicii

36

0

0

0

0

0

0

0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitatea

38

0

0

0

0

0

0

e)

alte cheltuieli

0

0

. d

VII

SURSE DE FINANȚARE A A INVESTIȚIILOR, din care:

39

127.511

130.000

102

130.000

130.000

100

100

1

Alocatii de buget

40

0

0

0

0

0

0

0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

75.017

109.064

0

106.779

100.000

0

0

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

0

0

0

1

Număr de personal prognozat la finele anului

43

400

372

93

372

372

100

100

2

Număr mediu de salariati total

44

382

372

97-

372

372

100

100

3

Cheltuieli de natura saiariala (a+b), din care:

45

5.088.458

4.921.083

97

4.921.083

4.921.083

100

100

a)

cheltuieli cu salariile

46

5.044.540

4.921.083

98

4.921.083

4.921.083

100

100

b)

bonusuri

47

43.913

0

0

0

0

0

0

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract de munca (Rd.46/ Rd.44)/12*1000

48

1.100

1.102

100

1.102

1.102

100

100

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) influențat de bonuficatiile si bonusurile in lei si/ sau natura (Rd.45/ Rd. 44)/12*1000

49

1.110

1.102

99

1.102

1.102

100

100

6

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/ persoana) (Rd.1/ Rd. 44)

50

28.486

29.664

104

28.858

28.858

97

97

7

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/ persoana) (Rd. 1 / Rd.44*ICP)

51

29.711

30.940

104

30.098

30.098

97

97

8

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)

52

X

X

X

X

X

X

X

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/ Rd.1)*1000

53

1.093

997

91

997

997

100

100

10

Plati restante, in preturi curente

54

604.193

0

0

0

0

0

0

11

Creanțe restante, in preturi curente

55

132.043

100.000

76

100.000

100.000

100

100

Adunarea Gj Nuica lonut f\ J Amza Vșleriu'

Acționarilor

Președinte


Boban Liviu .          : jf

Pandurasu Adrian iulian y Mihailescu Gheorghe^^^^/