Hotărârea nr. 133/2013

hotarirea 133 - 30 mai 2013 - aprobare buget ETA 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR. 133

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ETA S.A. pentru anul 2013

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 27431 din 27.05.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. ETA S.A;

Luând în considerare adresa nr.2827 din 23.05.2013, înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 18406 din 24.05.2013, prin care S.C. ETA S.A. a înaintat spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, în urma aprobării acestuia de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărârea nr.26/24.05.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și de propunerea formulată în plenul ședinței de către domnul Gigi Ion Matei - viceprimar al municipiului, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, referitoare la faptul ca, începând cu data de 1 iunie 2013, nivelul remunerației pentru funcția de director la S.C ETA S.A să fie la nivelul indemnizației funcției de viceprimar al municipiului, iar nivelul remunerației reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor și membrilor consiliului de administrație de la această societate să fie la nivelul indemnizației de consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 13/1998, prin care S.C. ETA S.A a fost înființată ca societate comercială, având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 53 din Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 12 voturi «pentru» din numărul membrilor Consiliului Local prezenți cu amendamentul propus în plenul ședinței de către domnul Gigi Ion Matei,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ETA S.A, pe anul 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) începând cu data de 01 iunie 2013, nivelul remunerației pentru funcția de director la S.C. ETA S A. va fi la nivelul indemnizației funcției de viceprimar al municipiului, iar nivelul remunerației reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor și membrilor consiliului de administrație de la această societate va fi la nivelul indemnizației de consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

  • (2) Prevederile alin.(1) vor fi preluate în bugetul pe anul 2013 al S.C. ETA S. A,

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Evidentă Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - S.C. ETA S A.


    SECRETAR MUNICIPIU,Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2013

ANEXA 1


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Rm. Valcea Operatorul economic: SC ETA SA Rm. Valcea Sediul/Adresa: Str. Depozitelor, Rm. Valcea Cod unic de înregistrare: RO 10524177


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013


ANEXA Ne la I

;HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCALI
■' h'd din 30 Qfr 2O&

lei

INDICATORI ;

Nr. Rd.

Realîzat/prelimin at an precedent (N-1) 2012

Propuneri an curent (N)2013

%

Estimări an 2014

Estimări an 2015

%    Al

9=7/5

n w _

0

1

2

3

. 4

5

6=5/4

7

8

9

10\\rtY

I

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

10,032,438

10,994,500

109.59%

11,699,000

12,325,000

106.41%

105.3Ș&

1

Venituri din exploatare

2

9,953,257

10,949,500

110,01%

11,654,000

12,280,000

106.43%

105.37%

2

Venituri financiare

3

79,18 f

45,000

56,83%

45.000

45,000

100.00%

100.00%

3

Venituri extraordinare             |

4

0

0

II

: !

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

10,481,806

10,993,500

104,88%

11,678,000

12.280,000

106.23%

105.15%

1

Cheltuieli de exploatare, din care: -

6

10,412,773 10,793,500

103,66%

11,128,000 11,730,000

103.10%

105.41%

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

7

4,243,058

; 4,440,500

104.65%

4,500,000

4,860.000

101.34%

108.00%

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

8

206,118

‘ 177,800

86.26%

180,000

190,000

101.24%

105.56%

C

cheltuieli cu personalul, din care: i

9

4,843,445

; 5,411,200

111.72%

5,448,000

5,580,000

100.68%

102.42%

i

C1

ch. cu salariile                    i

10

3,317.544

‘ 3,663,000

110.41%

3,700,000

3.800,000

101.01%

102.70%

C2

bonusuri

11

420,243

■ 466,000

110.89%

470,000

470.000

100.86%

100.00%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

cheltuieli cu plap compensatorii aferente disponibilizărilor de personal '

13

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

137,031

201,600

147,12%

190,000

190,000

94.25%

100.00%

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

15

968,627

i 1,080,600

111.56%

1,088,000

1,120,000

100.68%

102.94%

D

alte cheltuieli de exploatare

16

' 1,120,152

i 764,000

68.21%

1,000,000

1,100,000

130.89%

110.00%

2

Cheltuieli financiare

17

69,033

' 200,Ooo

289.72%

650,000

550,OO0

275.00%

1CX).M%

3

Cheltuieli extraordinare

ia

■ "0

0

III

REZULTATUL BRUT (profrt/pierdere)

19

-449,368

1,000

21,000

45,000

2100.00%

214.29%

IV

IMPOZIT PE PROFIT

20

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

0

160

3,360

7,200

1

Rezerve legale

22

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute

23

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

24

160

3,360

7,2004

Constituirea surselor proprii de finanțare pi j proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

25

5

Alte repartizări prevăzute de lege

26

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26

27

7

raiucipaiea saiairauioi ia punii m niiiita a*iu n uni-' profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

28

8

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societățitor/companiilor naționale șt societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

29

i

a)

dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

31

VI

VEMTURl DIN FONDURI EUROPENE

32

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

i

af

cheltuieli materiale

34

M

cheltuieli cu salariate

35

c}

cheltuieli privind prestările de servicii

36

<0

cheltuieli cu reclamă și publicitate

37

e)

alte cheltuieli

38

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din cart

39

390,000

8,276,350

2122.14%

1,698,000

1,698,000

100.00%

100.00%

1

Alocații de la buget

40

390,000

1.639,350

420.35%

1,698,000

1,698,000

100.00%

100.00%

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

41

X

DATE DE FUNDAMENTARE

42

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

191

185

96.86%

185

185

2

Nr. mediu de salariati total

44

165

190

102.70%

185

185

3

Cheltuieli de natură salariată (a+b), din care:

45

3,737,787

4.306,000

115.20%

4,448,000

4,566,000

103.30%

102.65%

a)

cheltuieli cu salariile

46

3,317,544

3,820,000

115.15%

3,946,000

4,050,000

103.30%

102.64%

b)

tonusuri

47

420,243

486,000

115.65%

502,000

516,000

103.29%

102.79%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat țlei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.+4)/12

48

1,494

1,675

1,777

1,824

5

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) nftuențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12

49

1,684

1.889

2,004

2,057

6

f

(

Productivitatea muncii în unități valorice pe total iersonal mediu în prețuri curente lei/persoană)(Rd.1 /44)

50

54,229

57,866

63,238

66,622

7

Productivitatea muncii în unități valorice pe I personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/44*ICP)

51

ț i

60,187

8

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)

52

i

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd, 1)x1000

53

1    1,045

1,000

998

996

-

10

Plăți restante, în prețuri curente

54

i 128,215

0

11

Creanțe restante, în prețuri curente

55

4 61,230

0

ICP                                                                   ,

[

CONDUCĂTORUL UNITARI,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI i     FINANCIAR - CONTABIL

'        ec ANDA PANTELIMON

î

1