Hotărârea nr. 132/2013

hotarirea 132 - 30 mai 2013 - majorare tarife ETA

ROMÂNIA


Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local

HOTĂRÂREA NR. 132

privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18414 din 24.05.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice prin care se propune modificarea tarifelor pentru serviciul public de transport din municipiu începând cu data de 01.06.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere 2840/24.05.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 18372/24.05.2013, prin care S..C ETA S.A. a solicitat modificarea tarifelor pentru serviciul public de transport din municipiu, respectiv o majorarea a acestora cu 25% față de tarifele actuale;

Respectându-se prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

în temeiul prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local și al Ordinului ANRSC 272/2007 pentru aprobarea Normeior-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. începând cu data de 01.06.2013, tarifele pentru serviciul public de transport din municipiu se modifică după cum urmează:

Document de călătorie

Nr.călătorii

MUNICIPIU

Tarif actual (lei)

Tarif propus (lei)

Bilete

1

2,00

2,50

Bilete vândute în mijlocul de transport

1

2,50

3,00

Abonamente pe 1 linie

-1 lună

48

75,00

100,00

-1 săptămână

12

19,00

25,00

-2 săptămâni

24

39,00

50,00

-3 săptămâni

36

58,00

75,00

Abonamente pe 2 linii

-1 lună

72

100,00

150,00

-1 săptămână

18

27,00

37,00

-2 săptămâni

36

55,00

75,00

-3 săptămâni

54

82,00

113,00

Abonamente de familie - 1 lună/1 linie

48

70,00

95,00

Abonamente pentru toate liniile

144

110,00

160,00

Art.2. Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.93/28.04.2006 referitoare la facilitățile acordate pentru transportul public local de călători, așa cum a fost modificată și completată prin notărârile nr.25/31.01.2008 și nr.263/29.09.2011, își mențin valabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii;

 • - Direcției de Protecție Socială;

  - S.C. ETA S.A.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ValeruAMZA

  i ^i      VA

  ( * (            rHI

  SECRETAR MUNICiPKjf jurisvRhia MIHĂSSCU

  Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2013