Hotărârea nr. 131/2013

hotarirea 131 - 30 mai 2013 - aprobare documente ADI SALUBRIZARE

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul Local

HOTĂRÂREA NR.131

privind aprobarea unor documente necesare depunerii Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 17921 din 22.05.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea/avizarea unor documente suport necesare aprobării aplicației de finanțare pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; luând în considerare propunerea formulată în plenul ședinței în sensul mandatarii domnului Eduard Vîrlan să participe la ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea și să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea, în situația în care, din motive obiective, d-l Gigi Ion Matei, viceprimar al municipiului, și reprezentant al acestuia în Adunarea Generală a Asociației menționate mai sus, nu poate participa la respectiva ședința;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 12.08.2011 s-a aprobat asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea cu județul Vâlcea și cu localități din județ, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea;

în conformitate cu prevederile art 36 alin. (2) lit. d) și e), ale alin. (6) lit. a) pct. 14 și ale alin. (7) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 8 alin. (3) lit. k) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, și cu cele ale art. 5 alin. (2) lit. f) și ale art. 22 alin. (1) din Statutul ADI; ale art. 59 alin (1) lit. a) și e) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor; ale art. 6 alin (1) lit. a) din Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1415/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial "Mediu” 2007-2013 cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv - cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și ale Ghidului Solicitantului pentru Axa Prioritară 2 POS Mediu „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de Intervenție 2.1 ,,Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor” eliberat de Autoritatea de Management POS Mediu;

în temeiul prevederilor art. 14 și art. 36, alin.(2) lit d) și alin (6), pct 14, art. 45 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se exprimă acordul de principiu privind aprobarea Mașter Planului (program de investiții pe termen lung) privind gestionarea deșeurilor în județul Vâlcea, prevăzut în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se avizează Studiul de Fezabilitate aferent investiției „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea” ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuți în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.(1) Se mandatează dl Gigi Ion Matei, viceprimar al municipiului, ca reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea, după avizarea preabilă a acestuia prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea; planul anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare este prezentat în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) în cazul în care, din motive obiective, persoana menționată la alin. (1) nu poate participa la ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, se mandatează dl. Eduard Vîrlan să participe la ședință și să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată pentru a fi adusă laîndeplinire:

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Direcției Economico-Financiare;

 • - Consiliului Județean Vâlcea;

 • - Persoanelor prevăzute la art.3.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ValeruzAMZA


  SECRETAR MUNICIPIU


  jurist TogftMIHĂE


Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2013



GUVERNUL ROMÂNIEI



posmediu

2007-201.»

Invettim in mediu. Credem in viitor



Achizitor:


l ANEXA / ~~jTl

■OTÂRAREA consiliului LOCAL i /A'



MINISTERUL MEDIULUI Șl PĂDURILOR^ DIRECȚIA GENERALĂ AM POS MEDIU

*

Asistentă Tehnică - Axa 6 POS Mediu J

“Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea pregătirii portofoliului de proiecte finanțate prin Axa 2 din POS Mediu”

PLANUL DE INVESTIȚII PE TERMEN LUNG f

JUDEȚUL VÂLCEA

f



MARTIE 2010 VARIANTA PRELIMINARĂ

CONTRACT DE SERVICII NR. 9088/EGU/2009

Prestator: EPEM S.A. Grecia IISPE S.A. România

LftMSA IftVl




Principalii indicatori tehnico-economîci ai investiției MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JU(Î

Valoarea totală (ÎNV) în prețuri curente, TVA inclus: 182.469.499 lei (40.226.962 Euro, la cursul de schimb al BNR de IEuro=4,5360 Iei din data de 23.11.2012) din care:

- construcții-montaj (C+M): 130.476.848 Lei (28.764.737 Euro)

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

anul I: valoarea totală (prețuri curente, TVA inclus): 76.107.061 Lei, din care C+M: 49.533.855 Lei, valoarea totală (prețuri curente, fără TVA); 60.710.942 Lei, din care C+M: 39.946.658Lei anul II: valoarea totală (prețuri curente, TVA inclus): 106.362.438 Lei, din care C+M: 80.942.993Lei, valoarea totală (prețuri curente, fără TVA): 86.900.619 Lei, din care C+M: 65.276.607Lei

Durata de realizare: 44 luni (inclusiv perioada aferentă desfășurării procedurilor de achiziție și perioada de notificare a defectelor)

Capacități (în unități fizice și valorice):

 • 4.1 Recipienți de Colectare :

« 6.001 pubele cu capacitatea de 120 I

 • • 4.853 pubele cu capacitatea de 2401

 • • 3.281 containere cu capacitatea de 1,1 m3

 • • 488 containere tip clopot cu capacitatea de 1,5 m3

 • • 20.200 containere pentru compostul în gospodărie cu capacitatea de 220 I

 • • 9 containere cu capacitatea de 6 m3 pentru colectareadeșeurilor periculoase

 • • 7 containere cu capacitatea de 15 nrpentru deșeuri voluminoase

Valoare totală fără TVA (prețuri curente): 1.859.636 Euro

 • 4.2 Echipamente pentru stația de compostare existentă în Râureni (extinderea capacității la 40.900 t/an):

 • * 8 seturi de echipamente de compostare (membrane transpirante, echipament de aerisire)

 • • 1 tocător pentru deșeuri solide municipale cu capacitatea de 40t/h Valoare totală fără TVA (prețuri curente): 1.335.150 Euro

 • 4.3 Stații de sortare la Brezoi și Râureni:

 • • Stația de sortare Brezoi

 • • Capacitatea de 2.992 t/an

 • • Stația de sortare Râureni

• Capacitatea de 27.871 t/an

Valoare totală fără TVA (prețuri curente): 7.202.673 Euro

 • 4.4 Centrul de management integrat al deșeurilor în Roești

 • • Depozit conform de deșeuri -1 celulă, capacitatea de 190.000 m3

 • • Stație de sortare -1 buc; 10.180 t/an

 • • Stație de tratare mecano-biologică: -1 buc;

34.070 t/an Valoare totală fără TVA (prețuri curente): 16.296.191 Euro

 • 4.5 închiderea depozitelor urbane neconforme de deșeuri menajere - 2 buc (Călimănești și Drăgășani)

Valoare totală fără TVA (preturi curente): 3,689.583 Euro

Nr. Crt.

Element

Călimănești

Drăgășani

1

Volum ocupat de deșeuri

275.000 m3

200.000 m3

2 -

Suprafața ocupata de deseun

1,6 ha

3,6 ha

3 "■

Degazare

pasivă

activă

|                          :                           1. j                  3 ZX/4&

1                        '                                                        l           1                          Z>5'-

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR PENTRU SERVICIULUI DE SALLBRIZARUA^m/C X LOCALITĂȚILOR DINjlUDEȚUL VÂLCEA            |

An

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 i

2022

2023

2024

| 2025

1 2026

2027.-£

1 //w /;

JMPiuvVg/

_      _!_____L ■               1 KM

Tarif pentru populație

260,0

267,0

274,1

281,5

289,0

296,8

304,7

311,6 !

318,7

325,9

333,2

340,8

348,5

1

356,4 &

Gradul de suportabilitate (in % din venitul pe gospodărie din decila cea mai saracă)

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

î i i 1,80% | i

i

î

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

1,80°! : Î

i t $

1,80%

5

1

f

1

Tarif pentru agenții economici

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2 1

1

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2 :

1

374,2

Tarif in lei/persoana/luna (populație), inclusiv TVA             -                               | i      |

Media

6,33

6,52

6,71

6,91

7,12

7,33

7,55

7,74 j

7,94

8,15

8,35

8,57

8,79

9,011 j

9,25

Zona urbană

9,26

9,53

9,81

10,11

10,41

10,72

11,04

11,32 î

11,61

11,91

12,22

12,53

12,85

13,19’

13,53

Zona rurală

3,89

4,01

4,13

4,25

4,38

4,51

4,65

4,76 |

4,89

5,01

5,14

5,27

5,40

5,541

5,68

An

2029

2030

2031

2032

2033

2034

1 2035

2036

2037

2038

2039

1 2040

1   2041

Tarif in lei/t, fara TVA

Tarif pentru populație

372,8

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

j 374,2

374,2

374,2

377,2

377,2

î 378,2j

384,7

Gradul de suportabilitate (in % din venitul pe gospodărie din decila cea mai saracă)

1,80%

1,77%

1,73%

1,69%

1,65%

1,62%

1

î 1,58%

i

ț

1,54%

1,51%

1,49%

1,46%

;1,43%* ! r i 1

1,42%

Tarif pentru agenții economici

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

j 374,2

374,2

374,2

374,2

374,2

■ 374,2-

374,2

Tarif in lei/persoana/luna (populație), inclusiv TVA

i                  i

f

r.                        r

Media

9,48

9,55

9,57

9,60

9,63

9,66

î 9,68

9,71

9,74

9,84

9,87

‘ 9,93 j

10,13

Zona urbana

13,87

13,97

14,01

14,06

14,10

14,14

î 14,19

14,23

14,27

14,43

14,48

14,56;

14,86

Zona rurală

5,82

5,86

5,88

5,89

5,91

5,92

i 5,93

5,95

5,96

6,02

6,04

: 6,07 |

6,18