Hotărârea nr. 130/2013

hotarirea 130 - 30 mai 2013 - aprobare document de pozitie salubrizare

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MuNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.130

privind aprobarea Documentului de poziție privind implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului

"Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea"

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 18356 din 24.05.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune aprobarea "Documentului de poziție privind implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, condiționat de obținerea avizului favorabil al AM Ex ISPA, precum și împuternicirea d-lui Gigi Ion Matei - viceprimar al municipiului să semneze Documentul de poziție;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 12.08.2011 s-a aprobat asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea cu județul Vâlcea și cu localități din județ, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea, iar prin prin Hotărârea nr. 205/12.08.2011, Consiliul local al municipiului a aprobat Documentul de poziție privind integrarea și operarea facilităților ISPA, realizate de municipiul Râmnicu Vâlcea, în proiectul "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Vâlcea";

Având în vedere aria de implementare a proiectului, precum și faptul că beneficiarii finali ai proiectului sunt cele 89 unități administrativ-teritoriale din județ care împreună cu Consiliul Județean Vâlcea s-au asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, în scopul înființării, exploatării monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților pe raza de competență a UAT-urilor membre, precum și al realizării în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestui serviciu este necesară aprobarea Documentului de poziție

privind implementarea și asigurarea sustenabiiității proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea” de către fiecare unitate administrativ-teritorială din județul Vâlcea;

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, precum și ale Ghidului Solicitantului Axa prioritară 2 POS Mediu „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric", Domeniul Major de Intervenție 2.1 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii de management al deșeurilor” eliberat de Autoritatea de Management POS Mediu;

In baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 17 voturi "pentru” din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă „Documentul de poziție privind implementarea și asigurarea sustenabiiității proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, condiționat de obținerea avizului favorabil al AM ExISPA.

Art.2. Se împuternicește d-l Gigi Ion Matei, viceprimar al municipiului, să semneze Documentul de poziție aprobat conform art 1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

 • - Direcției Economico-Financiare;


 • - Direcției Programe Externe;

 • - Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, __ SECBE

ValeruAMZA                     jurist;

/     /   / fe/ ZdO \ n      jj)

1 El «H»/  3    Râmnrei

?- czz

îțSR MUNICIPIU^ ^haMIHAEStU

i Vâlcea, 30 mai 2013


ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr.

ACORD - DOCUMENT DE POZIȚIE          fh, / OK—f\

PRIVIND IMPLEMENTAREA Șl ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII PROIEQȚU „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JufiEȚ

T^cea


VÂLCEA”              W

>

ț* Uni c ip '0 v 5;

 • 1. Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 1, județul Vâlcea, cod poștal 240595, reprezentat de..................  în calitate de...................legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea, nr......./........2013;

 • 2. Municipiul.................., prin Consiliul Local al Municipiului..................,

cu sediul în municipiul.................., str..................., nr. județul Vâlcea, cod poștal

........., reprezentat de...................în calitate de...................legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului ................... nr. ....../

........2013;

 • 3. Orașul ................... prin Consiliul Local al Orașului

sediul în orașul................... str..................., nr...., județul Vâlcea, cod poștal..........

reprezentat de..................  în calitate de...................legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului...................nr......./

 • 4. Comuna...................prin Consiliul Local al Comunei

sediul în comuna ................... str...................  nr.....județul Vâlcea, cod poștal

.......... reprezentat de................... în calitate de..................  legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei ................... nr

........2013;

denumite colectiv Părțile și individual Partea, în baza hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea și ale consiliilor locale au încheiat prezentul Acord - Document de poziție privind implementarea și asigurarea sustenabilității proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, denumit în continuare „Acord”.

 • 1. Prin prezentul Acord se stabilesc modul în care urmează să fie implementat proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea”, denumit în continuare „Proiectul” și măsurile de asigurare a sustenabilității acestuia.

 • 2. Proiectul are ca scop crearea și implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor solide pe toată raza județului Vâlcea și va cuprinde următoarele componente:

 • a) colectarea:

 • <* sistem de colectare selectivă în 4 fracții: hârtie/ carton, sticlă, plastic/ metal și fracția umedă (biodegradabilă). Acest sistem va fi implementat atât în zonele urbane cât și în zonele rurale;

 • b) compostarea individuală:

 • ❖ compostarea individuală va fi dezvoltată în zonele rurale - țintă propusă: 20% compost din totalul de biodegradabil generat (4.6681/ an);

 • c) reciclarea:

 • < ♦ o stație de sortare propusă la Râureni (municipiul Râmnicu Vâlcea), cu o capacitate de 27.871 t/ an, care să producă 14.872 t/ an materiale reciclabile și 12.999 t/ an reziduuri;

 • ♦ > o stație de sortare propusă în orașul Brezoi, cu o capacitate de 2.992 t/ an, care să producă 1.6001/ an materiale reciclabile și 1.392 V an reziduuri;

 • ❖ o stație de sortare propusă în comuna Roești, cu o capacitate de 10.180 tZ an, care să producă 4.709tZ an materiale reciclabile și aproximativ 5.471tZ an reziduuri;

 • ❖ materialele care vor fi recuperate sunt: metal, sticlă, hârtie/ carton și plastic;

 • ❖ fracția umedă (biodegradabilă) generată va fi trimisă la stația de tratare mecano-biologică (TMB) din comuna Roești, respectiv la stația de compost la Râureni.

 • d) tratarea fracției organice:

 • ❖ aproximativ 60% din cantitatea totală a deșeurilor colectate în fracția umedă vor fi tratate la stația TMB din comuna Roești. Capacitatea instalației va fi de 34.070 t/ an și va produce 17.750 V an reziduuri;

 • e) depozitarea:

viitorul depozit din comuna Roești va fi utilizat pentru depozitarea reziduurilor (inclusiv a celor rezultate de la stația de sortare din municipiul Drăgășani). Necesitatea anuală de depozitare estimată este de 19.6101/ an;

 • f) asistență tehnică pentru management și supervizare a lucrărilor;

 • g) măsuri de conștientizare și de publicitate;

hj servicii de audit._____________________________________________________________________________________________________

 • 3. Viitorul sistem de management integrat al deșeurilor din județ va include facilitățile existente, construite prin proiecte cofinanțate din fonduri PHARE și ISPA: ❖ stația de transfer din orașul Bălcești, cu o capacitate totală de 6.602 tZ an, unde vor fi compactate deșeurile din zona 5;

 • < ♦ stația de transfer din orașul Brezoi, cu o capacitate totală de 5.803 t/ an, unde vor fi compactate deșeurile din zona 1;

 • ♦ :* stația de transfer din comuna Fârtățești, cu o capacitate totală de 6.565 tZ an, unde vor fi compactate deșeurile din zona 2;

 • < ♦ stația de transfer din comuna Galicea, cu o capacitate totală de 3.125 tZ an, unde vor fi compactate deșeurile din zona 4;

 • < ♦ stația de transfer din comuna loneștî, cu o capacitate totală de 3.945 tZ an, unde vor fi compactate deșeurile din zona 6;

 • < * stația de sortare din municipiul Drăgășani, cu o capacitate totală de 3.756 tZ an, din care 2.048tZ an de materiale reciclabile și 1.708tZ an reziduuri;

 • < • stația de compost de la Râureni (municipiul Râmnicu Vâlcea), cu o capacitate necesară de 40.993 t Zan, pentru care se impune extinderea facilității cu 20.466 (tZ an) producere compost și cu 6.140 (tZ an) reziduuri de depozitare;

 • ❖ depozitul din Fețeni (municipiul Râmnicu Vâlcea) cu o capacitate necesară de depozitare de 45.896 tZ an, care va deservi zona 3 și zona 1;

 • 4. întrucât Proiectul se va desfășura în mai multe etape și zone, Părțile se vor organiza în limitele teritoriale ale județului Vâlcea, vor contribui la realizarea Proiectului și vor beneficia de acesta, înțelegând să abordeze și să gestioneze problema deșeurilor în mod unitar și integrat, scopul final fiind acela de a rezolva problemele de mediu cu care se confruntă și de a asigura servicii publice specifice de calitate pentru locuitorii județului Vâlcea.

 • 5. Părțile își reconfirmă angajamentul ferm de a depune toate eforturile necesare elaborării, implementării și asigurării sustenabilității Proiectului, înțelegând prin aceasta inclusiv delegarea de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea, denumită în continuare ADI, în condițiile legii, a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităților.

Capitolul I - Scopul Acordului

Art. 1. Scopul Acordului îl constituie:

 • a) elaborarea, implementarea și asigurarea sustenabilității Proiectului;

 • b) stabilirea modalităților de gestiune a serviciilor de salubrizare a localităților (activitățile de transport, prelucrare și depozitare a deșeurilor), denumite în continuare Serviciile.

Capitolul II - Obiectivele Acordului

Art. 2. Obiectivele Acordului sunt următoarele:

 • a) coordonarea implementării unei gestionări integrate a deșeurilor în județul Vâlcea;

 • b) stabilirea elementelor definitorii ale strategiei comune privind operarea sistemului de management integrat al deșeurilor la nivel județean, denumit în continuare SMID;

 • c) stabilirea activităților legate de Proiect și de finanțarea acestuia;

 • d) stabilirea obligațiilor de asigurare a contribuției proprii pentru finanțarea Proiectului;

 • e) stabilirea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile construite sau achiziționate prin Proiect, conform legislației în vigoare; precum și stabilirea modalității de integrare în SMID a bunurilor achiziționate/ construite prin proiecte cofinanțate din alte fonduri (PHARE/ ISPA etc.);

 • f) stabilirea mecanismului de plată a Serviciilor de salubrizare, a mecanismului de calcul al tarifului ce trebuie plătit pentru colectarea și transportul deșeurilor la stațiile de transfer/ sortare/ compostare, exploatarea acestora, transportul deșeurilor la depozitele ecologice și exploatarea centrului de management integrat al deșeurilor, precum și a planului anual de evoluție a tarifelor;

 • g) stabilirea modalității de delegare a gestiunii Serviciilor de salubrizare.

Capitolul III -Durata Acordului

Art. 3. Prezentul Acord se încheie pe o durată de 30 de ani. Durata Acordului a fost stabilită ținându-se seama de perioada planificată pentru durata investițiilor din cadrul Proiectului (perioada de 30 de ani avută în vedere în analiza cost-beneficiu).

Art. 4. Acordul intră în vigoare la data semnării sale de către Părți.

Art. S. Durata Acordului poate fi prelungită, cu acordul Părților, prin act adițional.

Capitolul IV - Drepturile și obligațiile Părților

Secțiunea 1 - Finanțarea Proiectului

Art 6.   (1) Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean, va acționa ca solicitant/

beneficiar al finanțării pentru Proiect, iar municipiile, orașele și comunele implicate, prin consiliile locale, vor fi beneficiarii finali ai rezultatelor Proiectului.

(2)Consiliul Județean Vâlcea și Consiliile Locale ale celor:

 • ❖ 2 municipii: Râmnicu Vâlcea și Drăgășani;

 • ❖ 9 orașe: Băbeni, Băile Govora, Băile Olănești, Bălcești, Berbești, Brezoi,

Călimănești, Horezu, Ocnele Mari și

 • ❖ 78 de comune

se obligă să desfășoare următoarele activități legate de pregătirea și implementarea Proiectului;

 • a) elaborarea aplicației pentru obținerea finanțării Proiectului;

 • b) actualizarea periodică a Mașter Planului, în funcție de necesități;

 • c) obținerea certificatelor de urbanism, a avizelor și a acordurilor necesare, inclusiv a autorizațiilor de construire, pentru promovarea și derularea Proiectului;

 • d) aprobarea studiului de fezabilitate a Proiectului;

 • e) includerea cheltuielilor (atât eligibile cât și neeligibile) privind cofinanțarea Proiectului în planul de investiții ale județului;

 • f) efectuarea plăților pentru Proiect în baza planului de investiții aprobat;

 • g) înființarea și asigurarea condițiilor pentru funcționarea optimă a Unității de Implementare a Proiectului, denumită în continuare UIP;

 • h) cooperarea cât mai strânsă între toate Părțile în vederea implementării optime a Proiectului.

(3)Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, va asigura contribuția financiară pentru implementarea Proiectului utilizând sursele prevăzute de lege [art. 33 iit b) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/ 2006, cu modificările șî completările ulterioare, precum și alte surse de finanțare legal constituite].

(4) Părțile au responsabilitatea de a asigura acoperirea costurilor corespunzătoare desfășurării activităților de operare a Serviciilor și de exploatare a bunurilor obținute prin Proiect, aplicând principiului „poluatorul plătește”.

(5)în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru infrastructura/ bunurile concesionate operatorilor, județul Vâlcea va recupera costurile aferente cofinanțării Proiectului din redevența încasată, conform contractelor de delegare a gestiunii Serviciilor.

(6)Orice membru care se retrage sau este exclus din ADI este obligat să plătească:

 • a) sumele corespunzătoare investițiilor în infrastructura aferentă Serviciilor delegate de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al ADI (modernizare, reabilitare, bunuri noi - indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri, studiile întocmite în vederea realizării acestor investiții și alte servicii);

 • b) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare a gestiunii Serviciilor.

Secțiunea 2 - Delegarea gestiunii Serviciilor

Art 7. (1) Procedurile de delegare a gestiunii Serviciilor pentru activitățile de colectare, transport, prelucrare și depozitare a deșeurilor și atribuirea contractului de delegare a gestiunii acestor Servicii se vor organiza în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Gestiunea Serviciilor va fi delegată exclusiv în baza unor contracte de delegare privind diferitele activități ce compun Serviciile, care vor fi atribuite prin procedura prevăzută de legislația în domeniul achizițiilor publice. Niciuna dintre Părți nu va realiza individual niciun fel de contract de delegare a gestiunii privind Serviciile menționate mai sus.

(2)ADI, în numele și pe seama Părților implicate, va realiza procedurile de delegare a gestiunii pentru:

 • a) contractele de colectare a deșeurilor din zonele corespunzătoare fiecărei stații de transfer;

 • b) transportul acestor deșeuri până la stația de transfer aferentă; c) operarea facilităților de transfer/ sortare aferente fiecărei zone; d) transportul până la facilitățile de sortare/ tratare/ depozitare.

(3)Pentru fiecare procedură de atribuire a contractelor de delegare, ADI în baza propunerilor Părților implicate sau, după caz, Consiliul Județean, va stabili componența Comisiei de Evaluare.

(4)Toate echipamentele achiziționate prin proiecte PHARE, necesare pentru colectarea/ transportul/ sortarea deșeurilor, precum și stațiile de transfer realizate prin proiecte PHARE vor rămâne în continuare în proprietatea unității administrativ-teritoriale în al cărei domeniul public se află în prezent. Noul contract de delegare a gestiunii activităților de colectare a deșeurilor, de transport până la stațiile de transfer realizate prin proiecte PHARE și de operare a acestora, va fi încheiat de către ADI în numele și pe seama Părților deservite. Depozitul de deșeuri de la Fețeni și Stația de compost de la Râureni, realizate printr-un proiect ISPA, vor fi operate de Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu respectarea politicii tarifare stabilite prin Proiectul respectiv.

(5)Municipiul Râmnicu Vâlcea va organiza procedura de delegare a activității de colectare/ transport ale deșeurilor în municipiul Râmnicu Vâlcea. Contractul de delegare va fi în vigoare până la punerea în funcțiune a SMID în județul Vâlcea, dar nu mai puțin de 3 ani. După punerea în funcțiune a SMID, procedura de delegare va realizată de către ADI pentru întreaga zonă în care a fost inclus municipiul Râmnicu Vâlcea.

Art 8. (1) Autoritatea Contractantă va fi:

 • a) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea, în numele și pe seama Părților deservite, pentru delegarea:

 • i. Contractului de colectare/ transport din zona obținută prin unirea Zonei 1 cu Zona 3. Activitatea cuprinde: colectarea/ transportul deșeurilor de la generatori până la facilitățile de transfer/ sortare de la Brezoi și de la Râureni, operarea facilităților de transfer/ sortare aferente acestor zone și transportul deșeurilor de la facilitățile de transfer/ sortare până la facilitățile de tratare/ depozitare.

 • ii. Contractului de colectare/ transport din zona obținută prin unirea Zonei 4 cu Zona 6. Activitatea cuprinde: colectarea/ transportul deșeurilor de la generatori până la facilitățile de transfer aferente, operarea facilităților de transfer și transportul deșeurilor de la facilitățile de transfer până la facilitățile de sortare/ tratare/ depozitare.

 • iii. Contractului de colectare/ transport din zona realizată prin unirea Zonei 2 cu Zona 5. Activitatea cuprinde: colectarea/ transportul deșeurilor de la generatori până la facilitățile de transfer aferente; operarea facilităților de transfer și transportul deșeurilor de la facilitățile de transfer până la facilitățile de sortare/ tratare/ depozitare.

 • iv. Contractului de operare a stațiilor de sortare care se vor realiza prin Proiect la Brezoi și la Râureni.

 • b) Consiliul Județean Vâlcea va iniția și va derula procedurile de licitație, devenind astfel autoritate contractantă, pentru atribuirea:

 • i. Contractului de lucrări privind construcția Centrului de Management Integrat al Deșeurilor din comuna Roești (instalația de TMB simplă, stația de sortare, depozitul conform de deșeuri și drumul de acces);

 • il. Contractului de lucrări privind închiderea depozitelor urbane neconforme;

 • iii. Contractului de lucrări privind construcția stațiilor de sortare din orașul Brezoi și de

la Râureni;

 • iv. Contractelor de achiziții publice de bunuri aferente derulării Proiectului (echipamente pentru colectarea deșeurilor, echipamente pentru stația de compost existentă la Râureni);

 • v. Contractelor de achiziții publice de servicii aferente derulării Proiectului (asistență tehnică pentru LUP, supervizarea lucrărilor, promovare, audit și verificarea Proiectului);

 • vi. Contractului de delegare privind operarea facilităților de sortare/ compostare/ depozitare din comuna Roești (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor) și transportul deșeurilor de la facilitățile de sortare/ compostare la depozitul din comuna Roești.

(2)în cazul în care la momentul delegării gestiunii Serviciului de salubrizare, o Parte are încheiat un contract valabil cu un operator, licitația se va realiza pentru delegarea gestiunii Serviciului la nivel de zonă, inclusiv pentru Partea respectivă, cu mențiunea că noul operator va începe operarea în localitățile Părții abia la expirarea contractului existent.

(3)în localitățile în care Serviciul de colectare și transport ale deșeurilor este delegat, în condițiile legii, unor operatori de salubrizare, contractele dintre operatori si Părțile respective vor fi modificate pentru a putea fi integrate în SMID, în scopul transportării deșeurilor la noile facilitați de sortare/ tratare sau la depozitele ecologice.

(4)Contractele de colectare și de transport ale deșeurilor, care expiră în cursul anului 2013 vor fi prelungite până la data intrării în operare a SMID. Părțile implicate își iau angajamentul de a nu le extinde dincolo de data intrării în operare a SMID. De asemenea, pentru contractele de salubrizare, existente, prelungite prin acte adiționale, Părțile implicate se angajează ca extinderile succesive să nu depășească data intrării în operare a SMID.

(5)Contractele de salubrizare existente, care nu au fost încheiate în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau nu au fost încheiate cu operatori licențiați în condițiile legii, vor fi reziliate de Părțile responsabile.

(6) Contractele încheiate cu operatori de salubrizare cărora le-au expirat licențele sau care nu au avut niciodată licență de operare vor fi, de asemenea, reziliate de Părțile responsabile.

(7)Contractele de delegare a gestiunii Serviciilor la nivel de zone, care urmează a fi încheiate cu operatorii selectați vor fi aprobate de fiecare Parte implicată.

Secțiunea 3 -

Dreptul de proprietate asupra bunurilor

Art 9. (1) Părțile se angajează să sprijine implementarea Proiectului prin punerea la dispoziție, în baza hotărârilor consiliilor locale, a terenurilor pe care urmează să se construiască facilitățile prevăzute în Proiect. în acest sens, Părțile proprietare ale terenurilor respective vor acorda județului Vâlcea, pe întreaga durată de implementare și de sustenabilitate a Proiectului:

 • a) dreptul de administrare a terenului respectiv, incluzând posesia, folosința și dispoziția materială asupra terenului în limita obiectivului de construire și exploatare a facilităților create prin proiect, conform prevederilor legislației în vigoare, în situația în care terenurile aparțin domeniului public al respectivei Părți sau

 • b) dreptul de folosință gratuită a terenului respectiv, în limita obiectivului de construire și exploatare a facilităților construite, în situația în care terenurile aparțin domeniului privat al respectivei Părți.

 • (2) Pe durata prezentului Acord este interzisă încheierea oricărui alt act juridic având ca obiect terenurile respective.

(3)Prin prezentul Acord, Părțile se angajează să își înregistreze drepturile de proprietate asupra terenurilor respective, conform prevederilor legale privind publicitatea imobiliară.

Art 10. (1) Toate bunurile imobile construite sau achiziționate prin Proiect, vor intra în patrimoniului județului Vâlcea.

 • (2) Pe întreaga durată de implementare și asigurare a sustenabilității Proiectului, toate Părțile deservite de un bun obținut prin Proiect, vor beneficia de un drept de folosință asupra acestuia.

Art. 11. (1) Toate bunurile mobile aferente care vor fi achiziționate prin Proiect vor intra în patrimoniul județului Vâlcea.

 • (2) Pe întreaga durată de implementare și de asigurare a sustenabilității Proiectului, toate Părțile deservite de un asemenea bun, vor beneficia de un drept de folosință asupra acestuia.

Secțiunea 4 -Tarife și taxe

Art. 12. (1) Tarifele inițiale, precum și mecanismele de ajustare ulterioară se stabilesc în urma unui studiu realizat de către ADi, conform următoarelor principii generale:

 • a) acoperirea tuturor costurilor operaționale, a costurilor financiare, a costurilor de întreținere și reparații, precum și a costurilor corespunzătoare investițiilor aflate în sarcina operatorilor;

 • b) respectarea nivelului de suportabilitate a populației;

 • c) reflectarea principiului „poluatorul plătește”;

 • d) asigurarea resurselor pentru dezvoltarea durabilă a Serviciilor;

 • e) acoperirea redevenței, în cazul contractelor de delegare privind exploatarea facilităților realizate prin Proiect.

(2)Nivelurile tarifelor și/ sau taxelor se stabilesc cu respectarea prevederilor din contractul de finanțare a Proiectului și a prevederilor legislației aplicabile.

(3)La nivelul județului Vâlcea se va aplica un sistem de plată prin tarif, pentru toate zonele prevăzute în Anexă.

Art. 13. (1) Părțile se obligă să accepte în structura tarifului, o cotă care să asigure provizioanele aferente depozitului din comuna Roești (inclusiv costurile pentru închiderea rampei și monitorizarea post-închidere). Aceste sume vor fi păstrate într-un cont separat, conform prevederilor legale aplicabile.

 • (2) Pentru activitățile de colectare a deșeurilor, de transport al acestora la stațiile de transfer și pentru exploatarea facilităților, tarifele inițiale, precum și ajustările ulterioare vor fi aprobate de ADI în numele și pe seama Părților vizate, cu respectarea condițiilor din contractul de finanțare a Proiectului.

(3)ADI va aproba tariful unic pentru fiecare zonă, pentru colectarea deșeurilor, transportul acestora la stațiile de transfer și exploatarea facilităților, în numele și pe seama Părților cărora li se aplică acest tarif. Cu ocazia deliberărilor legate de acest tarif unitar vor avea dreptul să voteze asupra hotărârii ADi de fixare a tarifului doar Părțile pe teritoriul cărora se aplică acest tarif.

Capitolul V - Răspunderea contractuală

Art. 14. în relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale revine Părții care s-a obligat.

Capitolul VI - Asociația de Dezvoltare intercomunitară (ADI)

Art 15. Părțile s-au asociat și au constituit „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea”. ADI este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, constituită în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 16. Părțile se obligă să achite la termen cotizațiile și celelalte contribuții datorate ADI, astfel încât să nu apară disfuncționalități în activitatea ADI.

Capitolul VII - Contabilitatea și auditul Proiectului

Art 17. Proiectul va fi auditat în conformitate cu prevederile legislației europene și românești aplicabile.

Art 18. Consiliul Județean Vâlcea are întreaga răspundere financiară a Proiectului și are obligația de a asigura trasabilitatea tuturor operațiilor financiare legate de Proiect în contabilitatea sa, în vederea unui audit financiar pentru toate cheltuielile aferente Proiectului.

Art. 19. Toate contractele de achiziție publică din cadrul Proiectului vor fi atribuite în conformitate cu legislația din domeniul achizițiilor publice.

Capitolul VIII - Dispoziții finale

Art. 20. Orice modificare a clauzelor prezentului Acord va fi făcută prin Act Adițional aprobat de către toate Părțile și semnat de reprezentanții acestora, și în conformitate cu cerințele prevăzute de contractul de finanțare a Proiectului.

Art. 21. Orice dispute născute din executarea prezentului Acord vor fi rezolvate pe cale amiabilă între Părți. în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă, disputa va fi soluționată de instanțele judecătorești competente, potrivit dreptului comun.

Art. 22. Forța majoră înlătură răspunderea Părții care o invocă.

Art 23. Arondarea localităților la Zonele de management al deșeurilor din județul Vâlcea face parte integrantă din prezentul Acord.

Art. 24. Prezentul Acord se completează, după caz, cu prevederile aplicabile din legislația româneasca.

Art. 25. Prezentul Acord a fost încheiat la data de .......... în 100 de exemplare originale, din care 11 pentru Consiliul Județean Vâlcea și câte unul pentru celelalte Părți.

PĂRȚILE:

lip

Mi'                                                                        ' • ■ '■>'

șlștampila

1.

Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea

împuternicit prin H.C.J. nr.S&-2013

2.

Municipiul affiSSlSi. prin

Consiliul Local al Municipiului

■      £,          î!;W"

•:!$“*’ •'>

împuternicit prin

H.C.L. nr. ^g/gfc.^.2013

3.

Orașul               prin

Consiliul Local al Orașului

.: • •                           - fcÎ!u !!w!?..T v 'y "?! b",i'! i i: ;M'

■k                               ...,

împuternicit prin

H.C.L. nr.

4.

Comuna             prin

Consiliul Local al Comunei

împuternicit prin H.C.L. nr. iW BgSv2013

Arondarea localităților la Zonele de management al deșeurilor din județul Vâlcea

Zona 1 cuprinde:

-1 oraș:

Brezoî;

- 7 comune:

Boișoara, Câineni, Malaia, Perișani, Racovița, Titești și Voineasa.

Zona 2 cuprinde:

-1 municipiu:

Drăgășani;

- 2 orașe:

Berbești și Horezu;

- 25 comune:

Alunu, Amărăști, Cernișoara, Copăceni, Crețeni, Fârtățești, Gușoeni, Lădești, Lăpușata, Lungești, Măciuca, Mădulari, Măldărești, Mateești, Mitrofani, Roești, Roșiile, Slătioara, Stânești, Stroești, Șușani, Șutești, Tetoiu, Vaideeni și Valea Mare.

Zona 3 cuprinde:

-1 municipiu:

Râmnicu Vâlcea;

- 5 orașe:

Băbeni, Băile Govora, Băile Olănești, Călimănești și Ocnele Mari;

- 20 comune:

Bărbătești, Berislăvești, B ud ești, Bujoreni, Bunești, Costești, Dăești, Frâncești, Golești, Mihăești, Muereasca, Oteșani, Păușești, Păușești-Măglași, Pietrari, Runcu, Sălătrucel, Stoenești, Tomșani, Vlădeștî.

Zona 4 cuprinde:

- 7 comune:

Dănicei, Drăgoești, Galicea, Milcoiu, Nicolae Bălcescu, Olanu și Stoilești.

Zona 5 cuprinde:

-1 oraș:

Bălcești;

- 9 comune;

Diculești, Făurești, Ghioroiu, Grădiștea, Lăcusteni, Laloșu, Livezi, Sinești și Zătreni.

Zona 6 cuprinde:

-10 comune:

Glăvile, Icnești, Oriești, Pesceana, Popești, Prundeni, Scundu, Șirineasa, Ștefănești și Voicești.

Harta zonelor de management al deșeurilor din județul VâlceaO unread) - mariaferoiu - Yahoo! Mail


ht^)://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/launch?,rand=5c9obgu62ilnuHi. Ferdu


SENT


CONTACTS


CALENDAR


Pconflrmsrs            ]

Compost                  Dslst»

Mov* Actlons

Inbox (10)

Conversationa

Confirmare participare fram Faroiu Morte to 1 recipient                               11:68 AM

Serveri nu

Draftt(4)

Sent

Spam (7)

Buna ziua,

Urmare adresei dumneavoastră nr. 68133/23.05.2013, transmisa prin fax si înregistrata la

Primăria municipiului Ramnicu Wcea sub nr. 18199/23.05.2013, confirm participarea la

a fost gistt

Frt nu 9»»

Trash

FOLDERS

MESSENGER

intalnirca propusa pentru data de 27.05.2013, ora 11,30, doar a tnea, întrucât agenda d-lui Viceprimar Gigi Ion Matei nu permite si participarea dumnealui. Este posibila, si participarea d-nei Director al Direcției Urbanism, Liliana Mihailescu.

ad.>

tron

APPLlCAnONS

Va mulțumim si va așteptam la Ramnicu Wlcca.

MariaFeroiu,

tNtWt

cum

fl

Sarverul mia fost 0**

FMbx nu

Primăria Ramnicu Vfolcca

h ix de www.a:

■ DkI mi putuți hdfrci

NC©

wrffciti eonextor te rețea

cetoutep duiTine»

■ Dk* iMttnrut


de un parwtn (rfrwwaf)

pfOXYr

Ci


1 din 1


24.05.2013 12:02 PM