Hotărârea nr. 13/2013

Hotarirea 13 -30 ianuarie 2013 - preluare baza de agrement

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Rămnicu Vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 13

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244 din 31.08.2010 referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat de interes local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 2615 din 23.01.2013 întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice prin care se propune preluarea în administrarea Consiliului Local a Bazei de agreement Ostroveni, precum și modificarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului concesionate către S.C. PIEȚE PREST S.A. - anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin articolul 3 din hotărârea consiliului local nr. 244/31.06.2010, referitoare la delegarea gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat de interes local în sensul radierii din această listă, a bunurilor și dotărilor aferente Bazei de Agrement Ostroveni;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de speciaiitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere că prin hotărârea nr. 244/31.08.2010, Consiliul Local a aprobat delegarea directă, prin concesiune, către S.C. PIEȚE PREST S.A, a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public și privat după cum urmează:construirea, modernizarea, întreținerea, administrarea și exploatarea piețelor agroalimentare și a Morii Goranu, a bazarelor, târgurilor și oboarelor; amenajarea, întreținerea și exploatarea lacurilor, a ștrandurilor și a bazelor de odihnă și tratament; amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice și a locurilor de agrement; organizarea și exploatarea activităților de coșerit, administrarea cimitirelor, a grădinilor botanice și/sau zoologice, a WC-urilor publice; amenajarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată, precum și contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat în a cărui anexă sunt înscrise și dotările și bunurile aferente Bazei de Agrement Ostroveni, ca bunuri aparținând domeniului public al municipiului, concesionate către S.C. PIEȚE PREST S.A;

Ținând cont de adresa nr. DPE/6554/06.12.2012, completată prin adresa nr. DPE/6577/18.12.2012, prin care Direcția Programe Externe a comunicat ca proiectul aflat pe lista de rezervă din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Râmnicu Vâlcea, "Reabilitare și Modernizare Baza de agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea" depus la Agenția de Dezvoltare Regională Sud -Vest Oltenia, este eligibil doar în condițiile în care beneficiarul proiectului face dovada atât a dreptului de proprietate cât și a celui de administrare asupra bunului ce face obiectul investiției;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului de la S.C. PIEȚE PREST S.A. a Bazei de Agrement Ostroveni.

Art.2. Consecință a prevederilor art. 1, se modifică Lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului concesionate către S.C. PIEȚE PREST S.A., - Anexa nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat, aprobat prin articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 244/31.08.2010, în sensul radierii din această listă, a bunurilor și dotărilor aferente Bazei de Agrement Ostroveni.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

Direcției Economico - Financiare;

Direcției Programe Extrne;

S.C. PIEȚE PREST SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂf Gheorghe MIHĂILESCl/

SECRETAR MUNICIPIU; juris^Toma MIH^ESCU


Râmnicu Vâlcea, 30 ianuarie 2013