Hotărârea nr. 129/2013

hotarirea 129 - 30 mai 2013 - modificare HCL 204 din 2011 ADI Salubrizare

ROMÂNIA

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.129

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 204/12 august 2011, referitoare la asocierea municipiului cu Județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 18324 din 24.05.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.204/2011 privind asocierea municipiului cu Județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I) pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, așa cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.86/2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.204/2011 s-a aprobat asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local, cu Județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea, precum și Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, iar prin hotărârea nr.86/2013 domnul Emilian Valentin Frâncu, primarul municipiului, a fost desemnat să reprezinte municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a ADI pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea; ținând seama de faptul că prin Ordinul nr.229/08.05.2013, emis de Prefectul Județului Vâlcea, s-a constatat suspendarea de drept a mandatului de primar al domnului Emilian Valentin Frâncu;

în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice;

în baza art.36, alin.(2), alin.(6), lit.a), pct.14, art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.204 din 12 august 2011 privind asocierea municipiului cu Județul Vâlcea și cu localități din județul Vâlcea, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr.86/2013, articol care va avea următorul conținut:

Art.4, Se desemnează domnul GIGl ION MATEI, viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, să reprezinte Municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Programe Externe;

  • - Consiliului Județean Vâlcea.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ


    Valeru AMZA


    SECRETARA/IUNICIPIU, jurist TomyMIHĂEȘGCf


Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2013