Hotărârea nr. 128/2013

hotarirea 128 - 30 mai 2013 - modificare HCL 30 din 2007 strada Daniil Ionescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu vâlcea Consiliul LocalConsiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18228 din 23.05.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007, în sensul înscrierii la poziția corespunzătoare străzii Daniil lonescu (poziția 350) a caracteristicilor tehnice (lungime și suprafață) rezultate din măsurători;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

Ținând seama de faptul că în urma efectuării măsurătorilor cadastrale în vederea înscrierii în Cartea Funciară a unor străzi din municipiu care aparțin domeniului public, atestat prin Hotărârea Guvernului nr.54/2008, au fost constatate diferențe față de suprafețele inventariate, situație determinată atât de lipsa măsurătorilor la data inventarierii, cât și de lucrările de extindere și modernizare a acestora, o asemenea situație întâlnindu-se și pentru strada Daniil lonescu;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii la poziția corespunzătoare străzii Daniil lonescu, inventariată în domeniul public al municipiului, a următoarelor caracteristici tehnice rezultate din măsurători, după cum urmează:

- Poziția 350 - Strada Daniil lonescu și trotuarele aferente: L= 718 m; S= 5424 m.p, identificată în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - Direcției Economico-Financiare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Valeru AMZAz?f ?.>

SECRET jurist Td


MUNICIPII MIHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2013