Hotărârea nr. 127/2013

hotarirea 127 - 30 mai 2013 - prelungire contract asociere Euromedia

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 127 privind prelungirea contractului de asociere în participațiune încheiat cu S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinara la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18192 din 23.05.2013, întocmit de către Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune prelungirea cu 3 (trei) ani a perioadei de asociere în participațiune pentru contractul nr. 13008/04.04.2007 încheiat cu S.C. EUROMEDIA GROUP S.A, având ca obiect amplasarea pe domeniul public al municipiului a unor panouri publicitare, urmare a solicitărilor acestei societăți, înregistrate la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 9191/14.03.2013 și nr. 17276 din 16.05.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în aplicarea prevederilor Capitolului VI din contractul de asociere în participațiune pentru amplasare panouri publicitare nr. 13008 din 04.04.2007, încheiat cu S.C. EUROMEDIA GROUP S.A în baza Hotărârii Consiliului Local nr.223/2005, a cărui durată a mai fost prelungită până la data de 03.04.2013, prin hotărârea nr. 187/2010;

în baza art.36, alin.(7), lit. a), art.45, alin.(3) și a art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se prelungește cu 3 (trei) ani perioada de asociere în participațiune pentru contractul nr. 13008/04.04.2007 încheiat cu S.C. EUROMEDIA GROUP S.A, având ca obiect amplasarea pe domeniul public al municipiului a unor panouri publicitare, repectiv până la data de 03.04.2016.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • - S.C. EUROMEDIA GROUP S.A.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


    VaJeru AMZA


    SECRETAR MUNICIPIU, jurist^oma MJHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2013