Hotărârea nr. 126/2013

hotarirea 126 - 30 mai 2013 - acceptare donatie terenuri

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul LocalHOTĂRÂREA NR. 126 privind acceptarea unei donații

Consiliu! Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18189 din 23.05.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune acceptarea donației unor imobile - terenuri, în suprafață de 567 m.p, respectiv 498,31 m.p., situate în Râmnicu Vâlcea, strada Mircea Buciu, ce vor avea destinația de drum public, deținute în proprietate de către persoane fizice și juridice, precum și împuternicirea primarului municipiului să semneze actele de donație; raportul a fost întocmit ca urmare a cererilor înregistrate la Primăria municipiului sub nr. 17307/17.05.2013, respectiv 17305/17.05.2013, prin care d-nii Mirică Victoria, Năsui Adrian și Florina-Georgiana, Dîrleci Ionică - Cătălin și Liana - Lucia, Ocroteală Constantin și Elena, precum și Nedelea Elena și Viorel, Nicu Viorica și S.C. ADIBER S.R.L. au solicitat Consiliului Local acceptarea ofertei de donație a terenurilor în suprafață de 567 mp, respectiv 498,31 mp situate în municipiului Râmnicu Vâlcea strada Mircea Buciu, cu destinația drum acces;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor art.121 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2), lit.c), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se acceptă donația unor imobile - terenuri, după cum urmează:

  • a) 567 m.p, având numărul cadastral 42324 și înscris în Cartea Funciară nr. 42324, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Mircea Buciu, identificat în planul de amplasament și delimitare - anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

  • b) 498,31 mp, având numărul cadastral 7218/4 și înscris în Cartea Funciară nr. 45058, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Mircea Buciu, identificat în planul de amplasament și delimitare - anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

  • (2) Imobilele - terenuri identificate la alin.(1) au înscrise în Cartea funciară, în partea III.(Foaie de sarcini), următoarele sarcini: Drept de servitute și drept de uz în favoarea GDF SUEZ și Drept de servitute, de trecere și drept de uz pentru instalare, întreținere și exploatare conductă de gaze naturale, în favoarea S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L, sarcini ce urmează a fi preluate de municipiu odată cu terenurile donate.

Art.2. Imobilele - terenuri ce fac obiectul donației menționată la art.1 vor avea destinația de drum public și vor fi inventariate în domeniul public al municipiului, completându-se în mod corespunzător, inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2007.

Art.3. Cheltuielile ocazionate de încheierea actelor de donație în formă autentică vor fi suportate de către donatori.

Art.4. Se împuternicește domnul Gigi Ion Matei, viceprimar al municipiului să semneze actele de donație în formă autentică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


    SECRETAR MUNICIPIU, jurist Țpgna MIHĂESCtf


Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2013

y

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

------------ - ■  - SCARA 1:1000   ‘      ~

Nr. cadastral ■    —7"' ~a                      "|

Suprafața masurata

Adresa imobilului_____(intravilan)

567

Str. Mircea Buciu, Nr. 15

Cartea Funciara nr.

UAT Mun. Rm. Valcea_____________


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare Cei)

Mențiuni

1

A

567

împrejmuit cu gard intre punctele: B-4-5-6-7

Lot 1

TOTAL

567

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare Clei)

Mențiuni j-^Tlacui*

/>G ___________

TOTAL

/y            [ jF’lwJ'kl

------------------. ■■ .■ •,-------7®-----------DE-----------i

AUTO

Seria RO-

INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREOGRAFIC 1970


Nr.

Pct.

E [m]

N [m]

17 3

4

5

6

7

16

15

18

451063.304 451084.507 451080.256 451060.933 451020.099 450967.040 450969.323 450984.962 451622.469

399031.101 399046.597 399048.450 399034.324 399004.288 398965.256 398961.969

398973.474 399001.066


Munteariu Mircea


Data: 67.12;2Q1QL


’ Se cofBtira^a 'suprafața din masi .... Introducerea imobil fiagfâdedate<*•


Suprafata totala masurata= 567 mp Suprafața din act= - mp