Hotărârea nr. 125/2013

hotarirea 125 - 30 mai 2013 - transmitere imobil catre Politia Locala

ROMAN IA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local

•C- P țt ii n

1 :: j;           iț ggg! țffiB

.y L "

www. prima riavl.ro


HOTĂRÂREA NR. 125

privind transmiterea unui imobil către Poliția Locală a municipiului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 17949 din 22.05.2013, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice, prin care se propune inventarierea în domeniul public al municipiului a imobilului - construcție având suprafața construită de 19,08 mp și teren aferent în suprafață de 111 mp (măsurată), situat în aleea Nuci, înscris în cartea funciară nr. 39761, la valoarea de 10.941,76 lei, precum și transmiterea în administrare a acestui imobil către Poliția Locală a Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu destinația stabilită prin hotărârea nr. 15/2013,

Având în vedere că prin hotărârea nr. 15/30.01.2013, Consiliul Local a aprobat achiziționarea prin cumpărare de la GDF SUEZ Energy România, a imobilului compus din construcție în suprafață construită de 19,08 mp și teren aferent în suprafață de 111,14 mp, situat în Râmnicu Vâlcea, aleea Nuci, înscris în cartea funciară nr. 39761, imobil achiziționat în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 730/25.04.2013; de asemenea, potrivit art. 1, alin (3) din HCL nr. 15/2013, imobilul respectiv va avea destinația de sediu permanent al Poliției Locale a municipiului și de Proximitate;

Luând în considerare rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Ținând seama de adresa înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 17212/16.05.2013, prin care Poliția Locală a solicitat preluarea în administrare a imobilului dobândit prin cumpărare de la GDF SUEZ Energy România, urmând să primească destinația de sediu permanent al Poliției Locale și al Poliției de Proximitate;

în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 215/2001,

în baza art.36, alin.(2), art45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se aprobă inventarierea în domeniul public al municipiului a imobilului - construcție având suprafața construită de 19,08 mp și teren aferent în suprafață de 111 mp (măsurată), situat în aleea Nuci, înscris în cartea funciară nr. 39761, la valoarea de 10.941,76 lei și identificat în planul de situție anexă la prezenta hotărâre.

(2) Consecința a prevederilor alin.(1) se completează lista bunurilor aparținând domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2007, cu imobilul prevăzut la alin.(1).

Art.2. Se aprobă transmiterea în administrare către Poliția Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea a imobilului prevăzut la art.1, ce va avea destinația stabilită prin hotărârea nr. 15/2013.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Poliției Locale a municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINjjL

VaierwAMZA

\\* \ wBr)/*0//

SECRETAR MUNICIPIU^ jurist Jtarfia MIHĂEȘCU
Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2013

PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE


(Intravilan) Scara: 1/500


Județul Vâlcea

Teritoriul administrativ: RM. VALCEA

Cod SIRUTA: 381677473

Adresa corpului de proprietate: mun. Rm. Vâlcea .

str. Nuci                     c

Nr. cadastral al bunului imobil:             /

Numele sî prenumele proprietarului;

SC DGN DISTRIGAZ—SUD SA București Sucursala Ramnicu Valcea

Domiciliul:

ț * mun. Rm. Valcea str. Banu Mărăcine nr. 44A

■ Județul Valcea


S_1CC=111. 146mp