Hotărârea nr. 124/2013

hotarirea 124 - 30 mai 2013 - aprobare concesiune

ROMAN IA

Județul vâlcea

Municipiul Rămnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 124

privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 18069 din 22.05.2013, întocmit de Direcția Urbanism, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unei suprafețe de teren și aprobarea concesionării directe a acesteia;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.13, alin.(1) și art.15, lit.e) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și nr.177/64/2004;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.252/2006, prin care s-au stabilit zonele în intravilanul municipiului, în funcție de care se calculează impozitele și taxele locale;

în baza art.36, alin.(2), lit.e), art.45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 4,60 m.p. (rot.), situat în strada Mărășești nr.1, bl. 13, identificat în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă concesionarea directă a terenului prevăzut la alin.(1), pentru proprietarul spațiului, în vederea realizării unui acces din exterior. Prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p.- echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004. Perioada de concesiune este de 25 de ani.

(3) Cheltuielile aferente întabulării terenului în suprafață de 4,60 m.p. în cartea funciară vor fi suportate de către concesionar.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută la art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Urbanism;

  • • Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru și Servicii Publice;

  • • Direcției Economico - Financiare.

    SECRETAR.MUNICIPIU

Râmnicu Vâlcea, 30 mai 2013


RECAPITULATE APARTAMENT DOUA CAMERE

Nr. încăpere

1

Denumire încăpere

Suprafața utila mp

1

Hol

11.50

2

Camera de zi

16.21

3

Dormitor

11.69

4

Baie

4.05

5

Chicineta

____ 1.85_____

Total suprafața utila

45.30

SUPRAFAȚA TOTALA

45.30


1 ANEXA NT.la


JHOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCHLEGENDA

2XX-Z1 Acces din exterior propus

1 — -1 Balcon propus in limita balcon

I J Trotuar protecție bloc

Teren ce se va concesiona 8=4,


SPECIFICAȚIE

(NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA    NR./DATA       (

VERIFICATOR '

VERIFICATOR

î

EXPERT

/fRiIȘt

întreprindere individual

Le Tswp&i572s®r

Jpi I^WnL:£sn)*bai@yaiic>o.com

BENEFICIAR:

PR. NR: 2013

BUSOI MIHAI

F 38/18/2010 lud. Valeu

Ml VÂLCEA, SOL WUUSESn, ML 1, BL13, SC. B,». 2, PARTER

SPECIFICAȚIE

NUME

SCARA

fî’ăLSStawra, MQDIRGME 8 AMENAJARE acces s reconverse funcționala apartament si concesionare TEREN

FAZA

C.U.

SEF PROIECT

arh. Mlhaela Popescu

1:100

PROIECTAT

teh. Mlhaela Busol

DATA 05.2013

TITLU PLANȘA

PLAN APARTAMENT PROPUNERI

PLANȘA

DESENAT

teh. Mlhaela Busol

A3